Projektledelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B890007X02, B890007302, B890007502, B890007202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B890007X01, B890007301, B890007501, B890007201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 03-05-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B890007X01
B890007301
B890007501
B890007201

Fagtitel

Projektledelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

03-05-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Eva Riis evri@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.
Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

Projekter er et hyppigt forekommende element i alle typer organisationer og mange resultater afhænger af hvordan og hvor godt projekterne føres ud i livet. Formålet med faget er, at den studerende opnår en viden og forståelse for de vigtigste og nyeste begreber, teorier og metoder inden for projektledelse, således at vedkommende får færdigheder der kan fremme god projektgennemførelse gennem en ledelsesindsats.
Sigtet er, at studerende opbygger metodemæssige kompetencer, således at de efter kurset konkret kan arbejde med gennemførelse af projekter vha. udvalgte projektledelsesværktøjer og -metoder. Den studerende skal opbygge en generisk kompetence, således at vedkommende kan anvende sin viden på flere forskellige projekttyper.

Indhold

•    Udformning og definition af projekter
•    Planlægning af projektets fremgangsmåde
•    Organisering
•    Samvirket i projektorganisationen
•    Lederskab i projektet
•    Projektstyring og opfølgning
•    Udviklingstendenser og udfordringer for fremtidigt projektarbejde

Målbeskrivelse

Ved fagets afslutning kan den studerende:

Målbeskrivelse - viden

•    Redegøre for fagets begreber, metoder og værktøjer
•    Identificere grundlæggende problemstillinger knyttet til projektledelse

Målbeskrivelse - færdigheder

•    Opstille mål og målhierarki for projekter
•    Udarbejde et portræt af projektet
•    Planlægge projektet på milepæls- og aktivitetsniveau
•    Udarbejde en risikoanalyse
•    Udarbejde en interessentanalyse
•    Forslå organisering og bemanding af projekter
•    Forslå fremgangsmåde, styring og opfølgning af projekter
•    Udarbejde analyse af samvirket i en projektorganisationen
•    Udarbejde plan for kommunikation i projektet
•    Kunne udarbejde en velstruktureret rapport, der redegør for ovenstående elementer

Målbeskrivelse - kompetencer

•    For et givet projekt foreslå en hensigtsmæssig organisering, fremgangsmåde og gennemførelse af projektet samt lederskab i projektet

Litteratur

Mikkelsen, H., & Riis, J. O. (2017). Project Management - a Multi-Perspective Leadership Framework (1st ed.). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.

Supplerende litteratur i form af udvalgte artikler og notater gøres tilgængelig gennem blackboard.

Undervisningsform

Undervisningen foregår efter konceptet Blended Learning, som omfatter oversigtsforelæsninger tilgængelige som videofiler, klassebaseret undervisning samt Adobe Connect on-line konferencer, hvor fagets indhold perspektiveres gennem cases, samt de studerendes præsentationer af egne erfaringer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et seminar eller andet i tilfælde af få studerende. I sådanne tilfælde kan undervisningen alt afhængig af antallet af tilmeldinger gennemføres som en kombination af on-line konferencer via Adobe Connect og klassebaseret undervisning eller alene som on-line konferencer via Adobe Connect.

Arbejdsbelastning

Den studerende forventes at anvende ca. 135 timer på faget, fordelt således:
Aktivitet    Timer
Deltagelse i undervisningen         24
Forberedelse til undervisningen         71
Forberedelse og deltagelse i eksamen         40
Total arbejdsbelastning        135

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen.

Navn

Eksamen.

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: december/januar
Syge-/re-eksamen: februar/marts

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

7 dages indivituel take-home opgave.

Omfang

Max. omfang for opgavebesvarelsen: 12 normalsider (1 normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum.) Antal sider opgøres som det antal normalsider, selve rapportens afsnit indeholder. Det vil sige, at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke tæller med.

Udlevering af opgave

Via fagets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Opgaven afleveres elektronisk i SDU assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Ved bedømmelse er det rapportens indhold – altså rapportens afsnit, der bedømmes. Teksten skal i princippet kunne læses uden forord, bilag osv. Men man skal være opmærksom på, at litteraturliste og bilag indeholder dokumentation for indhold i rapporten og at forside, indholdsfortegnelse og så videre er en del af helhedsindtrykket. Derfor indgår kvaliteten af disse elementer indirekte i bedømmelsen.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Reeksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Forberedelse

Ingen.

Varighed

20 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Uddybende information

Syge-/re-eksamen gennemføres med udgangspunkt i hele fagets pensum

EKA

B890007X02
B890007302
B890007502
B890007202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Projektledelse (HD-O), 8066101.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema