Digitalisering i en forretningsmæssig kontekst

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B850002X02, B850002302, B850002402, B850002502, B850002102, B850002202, B850002602
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B850002X01, B850002301, B850002401, B850002501, B850002101, B850002201, B850002601
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B850002X01
B850002301
B850002401
B850002501
B850002101
B850002201
B850002601

Fagtitel

Digitalisering i en forretningsmæssig kontekst

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Thorkild Knudsen knu@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Viden og information er af særdeles central betydning for alle organisationer, uanset størrelse, branche og funktionsområde.
Den digitale udvikling åbner op for både konkurrenemæssige fordele og udfordringer, som enhver organisation ledelsesmæssigt skal forholde sig til indenfor rammerne af virksomhedens forretnings- model.
På den ene side giver digitalisering muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skabe grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye prdukter.
På den anden side er en effektiv brug af digitalisering både forbundet med ledelselsmæssige, medar- bejdermæssige og teknologiske udfordringer.
Anvendt hensigtsmæssigt udgør digitalisering en væsentlig drivkraft for produktivitet og vækst.

Faget har på denne baggrund til hensigt at give en grundlæggende indføring i væsentlige problem- stillinger i tilknytning til digitaliseringskoncepter og organisationers forretningsmæssige informa- tionssystemer.

Indhold

•    Forretningsmodelens hovedkomponenter
•    Introduktion til informationssystemer
•    Informationssystemer i en virksomhedsmæssig kontekst
•    Dataopbevaringsprincipper
•    Systemmæssige integrationsprincipper
•    Organisering og ledelse af informationssystemer
•    Digitalisering som konkurrenceparameter
•    Sikkerhed og etik i forhold til digitalisering

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget at den studerende med udgangspunkt i fagets teorier, begreber og metoder kan:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden om fagets emner således at den studerende er i stand til:
a.    At redegøre for forretningmodellens hovedkomponenter og deres sammenhæng
b.    At redegøre for væsentlige problemstillinger i og udfordringer i forbindelse med digitalisering af virksomhedens forretningskoncept
c.    At udvise forståelse og indsigt i fagets teori, begreber og metoder i forhold til forskellige forretningskoncepts og under forskelligartede præmisser og kontekster
d.    At kunne redegøre principielle konsekvenser ved digitalisering - såvel organisatorisk, ledelsesmæssigt som ressource- og styringsmæssigt.


Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrere færdigheder i forhold fagets genstandsfelt således at den studerende er i stand til:
a.    At udvise evner til at kunne arbejde med digitalisering af forretningskoncepter i forhold til forskellige typer af virksomheder og forskellige typer af brancher med afsæt i en relevant forretningsmodel
b.    At kunne analysere informationsmæssige sammenhænge indenfor rammerne af virksomhedens forretningskoncept.
c.    At fremkomme med forslag til, hvorledes en virksomhed overordnet kan arbejde med digitalisering som konkurrencemæssig parameter.

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrere kompetencer i forhold til kommerciel digitalisering således at en studerende er i stand til:
a.    At kunne vurdere behovet for digitalisering af virksomhedens forretningssystemer
b.    At kunne vurdere forskellige løsningsmuligheder for digitalisering af virksomhedens informationssystemer, herunder kompetencer til arbejdet med tværfunktionelle problemstillinger og mulige løsningsalternativer
c.    At kunne vurdere generelle etiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser i til- knytning til virksomhedens digitaliseringsproces.

Litteratur

Ralph Stair, George Reynolds and Thomas Chesney, Principles of Business Information Systems, Third Edition, Cengade 2017.
Osterwalder, Alexander & Pigneur Yves, Business Model Generation, ISBN 978-2-8399-0580-0.

Undervisningsform

Undervisningen vil være baseret på en kombination af forelæsninger, dialog, cases og studenterpræ-sentationer
Derudover vil som et centralt element også indgå øvelsesopgaver hvor der i så stor udstrækning som muligt tages afsæt i deltagernes egne virksomhedsmæssige situationer og kontekster.
Efter underviserens beslutning kan de studerendes læringsproces også understøttes via Discussion Boards, Blogs m.v.
Endelig vil der også blive udarbejdet en række film til at understøtte læringen i faget.

Arbejdsbelastning

Konfrontationstimer    24

Forberedelse og litteraturstudier    75

Øvelsesopgaver og cases    20

Forberedelse til eksamen    15

Eksamen    1
I alt    135

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve forår: Maj/jun
Omprøve forår: August

Ordinær prøve efterår: December/januar
Omprøve efterår: Februar/marts

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

30 minutter inklusiv votering og karaktergivning.

Omfang

Individuel 5 siders synopsis (2.400 anslag = 1 side),

Indlevering af besvarelse

Synopsen afleveres elektronisk gennem SDU assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Faget afsluttes med en individuel 5 siders synopsis (2.400 anslag = 1 side), der inden for fagområdet belyser et specifikt område og må gerne være med reference til den organisation som den stude- rende er tilknyttet. Emnet for synopsen skal godkendes af underviseren.Der ydes ikke vejledning til udarbejdelse af synopsen.

Synopses danner efterfølgende udgangspunkt for en mundtlig eksamination uden forberedelse. Varighed 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning. Eksamen skal teste opfyldelsen af fagbeskrivelsens samlede målbeskrivelse (se ovenstående afsnit). Den studerende bedømmes ud fra en helhedsvurdering af såvel synopsen som præstationen ved den mundtlige udprøvning.
Syge/re-eksamen kræver godkendelse fra underviser af nyt emne for synopsen og gennemføres som den ordinære eksamen.

EKA

B850002X02
B850002302
B850002402
B850002502
B850002102
B850002202
B850002602

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag .. NYT FAG.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. tilgældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema