MM536: Calculus for Matematik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300004102, N300004112
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300004101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-03-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

13011501(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Samlæses med MM558 fra uge 43. 

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået FF502.

Faglige forudsætninger

Viden og færdigheder svarende til matematik på A-niveau fra gymnasiet.

Formål

Kurset vil træne de studerende i at behandle naturvidenskabelige
modeller ved at identificere og bruge relevante matematiske metoder fra
analyse, herunder matematisk symbolsprog og logisk argumentation.

Kurset
giver et fagligt grundlag for at studere emnerne indenfor matematisk og
numerisk analyse (MM533, MM548, MM549), teorien om ordinære og
partielle differentialligninger (MM547, MM546, MM546), statistik (ST521,
ST522), der er placeret senere i uddannelserne i matematik og anvendt
matematik.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give
  færdigheder i anvende tankegange og fagudtryk fra fagets grundlæggende
  discipliner; analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemer med
  henblik på anvendelse af en egnet matematisk model; formidle matematisk
  tankegang skriftligt og mundtligt
 • Give viden om matematikkens
  grundlæggende vidensdannelse, teori og metoder; at kunne foretage
  analyser ved brug af matematiske metoder og forholde sig kritisk til
  videnskabelige teorier og modeller.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Anvende
  metoder og resultater inden for differential- og integralregning til at
  analysere og forklare opførslen af modeller, som præsenteres i kurset.
 • Formulere
  og gennemføre ræsonnementer i et korrekt matematisk symbolsprog i
  forbindelse med givne matematiske problemstillinger inden for kursets
  pensum.
 • Løse givne matematiske problemer inden for kursets pensum.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Funktionsbegrebet.
 • Reelle og komplekse tal.
 • Differentiation og integration af funktioner af en og flere variable.
 • Differentialligninger.
 • Vektorregning.

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Efterår

  Udprøvninger

  Obligatorisk opgave

  EKA

  N300004102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Efterår

  Udprøvninger

  Obligatorisk opgave

  EKA

  N300004112

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  86 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 56
  • Træningsfase: Antal timer: 30
  • Studiefase: Antal timer: 30

  Aktiviteter i studiefasen:

  • udarbejdelse af øvelser i studiegrupper
  • kritisk diskussion af begreberne præsenteres under forelæsningerne 

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Claudio Pica pica@cp3.sdu.dk

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode