Samfundsøkonomi

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B850007X02, B850007X12, B850007302, B850007402, B850007502, B850007102, B850007202, B850007602, B850007312, B850007412, B850007512, B850007112, B850007212, B850007612
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle
Udbudsterminer: Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B850007X01, B850007301, B850007401, B850007501, B850007101, B850007201, B850007601
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B850007X01
B850007301
B850007401
B850007501
B850007101
B850007201
B850007601

Fagtitel

Samfundsøkonomi

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Peter Sandholt Jensen psj@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle

Niveau

HD

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Da faget bygger videre på den mikroøkonomiske teori, der er opnået i Erhvervsøkonomi, forudsættes det, at der er opnået viden og færdigheder inden for følgende mikroøkonomiske emner: Produktionsteori og omkostningsteori. 

Formål og sigte

Formålet med faget Samfundsøkonomi er, at den studerende skal opnå viden om de centrale samfundsøkonomiske sammenhænge og derved erhverve sig en grundlæggende forståelse for de samfundsøkonomiske rammebetingelser som virksomheder og forbrugere er underlagt.

Gennem faget opnår de studerende færdigheder til at beskrive og analysere de samfundsøkonomiske forhold som virksomheder virker indenfor og den studerende opnår derved kompetencer til at analysere og vurdere den økonomiske udvikling og hvorledes konjunkturerne influerer på de markeder, hvor virksomhederne opererer.
Den studerende opnår desuden færdighed og kompetence til at anvende fagets terminologi til at beskrive en konkret udvikling samt at analysere og vurdere mulige konsekvenser af denne for virksomhedens handlingsmuligheder.

Indhold

Samfundsøkonomi omfatter mikroøkonomi og makroøkonomi indeholdende et kort indblik i den økonomiske samfundsbeskrivelse.

Mikroøkonomidelen er et supplement til faget Erhvervsøkonomi på HD-studiets 1. del. Hvor Erhvervsøkonomi behandler prisdannelse og omsætning på markeder med forskellig konkurrenceintensitet samt produktions- og omkostningsforhold for den enkelte virksomhed, fokuserer Samfundsøkonomi på den samfundsøkonomiske allokering og velfærd.
I mikroøkonomidelen behandles således allokerings- og velfærdsmæssige effekter af markedssvigt som følge af bl.a. ufuldkommen konkurrence, politiske indgreb mv.
Temaer i mikrodelen er:
- Den mikroøkonomiske udbuds- og efterspørgselsteori.
- Mikroøkonomisk nytte- og forbrugsteori.
- Mikroøkonomisk velfærdsanalyse ved forskellige former for politiske indgreb i markedsøkonomien.
- Mikroøkonomiske velfærdskonsekvenser ved eksternaliteter, kollektive (offentlige) goder og monopoldannelse.

I Makroøkonomi behandles den overordnede, samlede økonomi. Makroøkonomien tager udgangspunkt i økonomiens aggregerede variable: Produktion, investeringer, privat og offentligt forbrug, nettoeksport mv.
Temaer herunder er:
- Makroøkonomiske variable, modeller og nationalregnskabet.
- Indkomstdannelse, rentedannelse, løn- og prisdannelsen, valutakursdannelsen samt betalingsbalancen.
- Økonomisk politik herunder finans-, penge- og valutapolitik i både en lukket økonomi med faste priser og i en lille åben økonomi med faste eller variable priser for samfund med frie internationale kapitalbevægelser.

Målbeskrivelse

For at opfylde kursets mål skal de studerende være i stand til at:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden om kursets fokus således at de bliver i stand til at:
1. Beskrive prisdannelsen på et marked med fuldkommen konkurrence.
Herunder skal den studerende kunne:
- beskrive grafisk og matematisk de velfærdsøkonomiske konsekvenser af forskellige former for politisk indgriben i markedsøkonomien, såsom prisstøtte, afgiftspålæggelse og restriktioner i den internationale handel.
- beskrive grafisk og matematisk de velfærdsøkonomiske konsekvenser af forskellige former for markedssvigt såsom monopol, eksternaliteter og kollektive goder.
2. Beskrive forbrugerens nyttemaksimeringsproblem i en verden med to goder.
3. Beskrive Keynes’ simple varemarkedsmodel, en pengemarkedsmodel og IS/LM-modellen i en lukket økonomi med faste priser.
Herunder skal den studerende kunne:
- beskrive de antagelser og adfærdsrelationer, der danner grundlaget for den makroøkonomiske analyse i en lukket økonomi med faste priser.
- beskrive multiplikatorerne i simple lineære funktioner i Keynes-modellen og i pengemarkedsmodellen.
- beskrive grafisk effekterne af økonomisk politik på de samfundsøkonomiske målvariable inden for rammerne af Keynes-modellen og IS/LM-modellen.
Beskrive grafisk og matematisk en arbejdsmarkedsmodel, der inddrager det mellemlange sigts fastlæggelse af den strukturelle ledighed (naturlig arbejdsløshed).
- beskrive økonomiens udbudsside og sammenhængen mellem arbejdsløshed og inflation.
- beskrive effekterne af økonomisk politik på de samfundsøkonomiske målvariable inden for rammen af
  ISLM-PC-modellen.
Beskrive grafisk og matematisk Keynes’ enkle varemarkedsmodel og IS/LM-modellen i den åbne økonomi med henholdvis flydende og faste valutakurser.
Herunder skal den studerende kunne:
- Beskrive betalingsbalance, valutakursdannelse og rentens betydning for valutakursdannelsen.
- Beskrive forskellige former for valutakurssystemer og kapitalmobilitet.
- Beskrive og grafisk analysere den økonomiske politiks konsekvenser for en lille åben økonomi med frie kapitalbevægelser.


Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrere færdigheder således at de bliver i stand til at:
-analysere grafisk og matematisk prisdannelsen på et marked med fuldkommen konkurrence.
Herunder skal den studerende kunne:
- analysere grafisk og matematisk de velfærdsøkonomiske konsekvenser af forskellige former for politisk indgriben i markedsøkonomien, såsom prisstøtte, afgiftspålæggelse og restriktioner i den internationale handel.
- analysere grafisk og matematisk de velfærdsøkonomiske konsekvenser af forskellige former for markedssvigt såsom monopol, eksternaliteter og kollektive goder.
-analysere grafisk forbrugerens nyttemaksimeringsproblem i en verden med to goder.
- analysere grafisk og matematisk Keynes’ simple varemarkedsmodel, en pengemarkedsmodel og IS/LM-modellen i en lukket økonomi med faste priser.
Herunder skal den studerende kunne:
- udlede multiplikatorerne i simple lineære funktioner i Keynes-modellen og i pengemarkedsmodellen.
-analysere grafisk effekterne af økonomisk politik på de samfundsøkonomiske målvariable inden for rammerne af Keynes-modellen og IS/LM-modellen.
-analysere grafisk og matematisk en arbejdsmarkedsmodel, der inddrager det mellemlange sigts fastlæggelse af den strukturelle ledighed (naturlig arbejdsløshed).
- analysere grafisk og matematisk Keynes’ enkle varemarkedsmodel og IS/LM-modellen i den åbne økonomi med henholdsvis flydende og faste valutakurser.
Herunder skal den studerende kunne:
- grafisk analysere den økonomiske politiks konsekvenser for en lille åben økonomi med frie kapitalbevægelser.

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrere kompetencer således at de bliver i stand til:
På grundlag af deres viden og færdighed beskrevet foroven integrere varemarked, pengemarked og arbejdsmarked i én model for økonomiens korte og mellemlange sigt med variable priser og lønninger: ISLM-PC-modellen. Denne model beskrives og analyseres grafisk for en lukket økonomi og for en åben økonomi med fast valutakurs.


Litteratur

R. S. Pindyck & D. L. Rubinfeld: Microeconomics, Prentice Hall, 9th International edition ISBN 9781292213316 - dog altid nyeste udgave.

Oliver Blanchard & David R. Johnson: Macroeconomics, 7th Global edition (International edition), Prentice Hall, ISBN-13: 9781292160504 -  dog altid nyeste udgave.

DØR-rapport. Resumé af den seneste udgave (hentes på nettet)

Undervisningsform

For fremmødeholdene vil der være 44 fremmødelektioner af 45 minutter. Disse placeres i 11 blokke af 4 lektioner.

For studerende på fjernholdet vil der være en betydelig dialog med underviser og øvrige studerende via læringsplatformen Blackboard.

Undervisningen vil være baseret på Blended Learning konceptet:

Konceptet vil have fokus på E-læring gennem bl.a. filmoptagelser af pensumdelene, lektionsbreve og løbende øvelsesopgaver samt den studerendes egen indsats mellem de enkelte fremmødegange.

Undervisningsformen skal understøttes gennem læringsplatformen Blackboard.

Der stilles en obligatorisk test i april måned. Denne test er en multiple choice indenfor det gennemgåede pensum. Testen gennemføres via Blackboard, og alle hjælpemidler er tilladte. Testen bedømmes internt med bestået/ikke bestået.

Der vil i løbet af undervisningen blive udleveret 2 frivillige hjemmeopgaver.

Arbejdsbelastning

Den samlede studenterindsats på ca. 270 timer forventes anvendt omtrent således:


Undervisningstimer  44
Forberedelse til undervisningen og pensumlæsning  120
Besvarelse af obligatorisk test  20
Besvarelse af 2 frivillige hjemmeopgaver 36
Forberedelse til eksamen  50
Total arbejdsbelastning  270

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Multiple choice test: Udleveres i april. De eksakte datoer udmeldes af studieadministrationen.

Syge- og reeksamen for Multiple choice test: Udleveres i maj. De eksakte datoer udmeldes af studieadministrationen.

Ordinær eksamen: Maj/juni

Syge- og reeksamen: August

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Eksamen gennemføres på egen PC.

Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU assignments.

ECTS-point

10

Uddybende information

For at deltage i eksamen skal den studerende have bestået den obligatoriske multiple choice-test (EKA B850007X12), der stilles i april måned.

Eksamen skal teste målopfyldelsen på alle de anførte målbeskrivelsespunkter vedrørende mikroøkonomi og makroøkonomi.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve B850007X12, Eksamensbetingelse B850007X01, Samfundsøkonomi

EKA

B850007X02
B850007302
B850007402
B850007502
B850007102
B850007202
B850007602

Eksamensbetingelse

Navn

Eksamensbetingelse

Prøveform

Multiple choice

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

1 uge

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave

Via fagets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Aflevering via fagets side i Blackboard.

ECTS-point

0

Uddybende information

Testen stilles i april måned.

EKA

B850007X12
B850007312
B850007412
B850007512
B850007112
B850007212
B850007612

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Samfundsøkonomi, 8004001.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Henrik Fenlev fen@sam.sdu.dk Slagelse
Leon Elmkjær elmkjaer@sam.sdu.dk Vejle
Leon Elmkjær elmkjaer@sam.sdu.dk Kolding
Niels Henrik Poulsen nhp@sam.sdu.dk Esbjerg
Peder Madsen pema@sdu.dk Slagelse
Peter Trier ptrier@sam.sdu.dk Odense

URL til MitSkema