Sundhedsjura

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S710017102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

UVA-kode: S710017101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 10-10-2019


Varighed: 1 semester

Modulets navn

Sundhedsjura

UVA-kode

S710017101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

10-10-2019

Modulansvarlig

Navn E-mail Institut
Kent Kristensen kkr@sam.sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Kent Kristensen kkr@sam.sdu.dk Odense

Modulsekretær

Navn E-mail Institut By
Mette Søberg Kristiansen msh@sam.sdu.dk Odense

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Formål og overordnet indhold

Formålet er at skabe et teoretisk og praktisk kendskab til de retlige normer, der er gældende for det sundhedsfaglige område i kommuner og regioner. 

Obligatoriske forudsætninger

Optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Modulet udprøver de studerendes evner til at analysere juridiske problemstillinger på konkrete cases og mundtligt argumentere for egne vurderinger og anvendelser af fagets metoder. 

Målbeskrivelse - viden

 • offentlige retlige begreber, herunder legalitetsprincippet, krav til saglighed og parters rettigheder 
 • forskellige former for retskilder 
 • reglerne om det samarbejdende sundhedsvæsen 
 • patienters rettigheder, sundhedspersoners ansvar og myndigheders pligter 
 • regler om information og samtykke og særreglerne for mindreårige, fornuftsinhabile og forholdet til pårørende 
 • reglerne om svage patienters retsstilling jf. servicelovens regler om magtanvendelse og psykiatrilovens tvangsbestemmelser 
 • sundhedspersoners autorisationsansvar og regler for udarbejdelse af instrukser 
 • forholdet mellem et sundhedsfagligt professionsansvar og et sundhedsfagligt ansvar som leder 

Målbeskrivelse - færdigheder

 • analysere og diskutere sundhedsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske omstændigheder og relevante sundhedsretlige retskilder 
 • argumentere for forskellige sundhedsretlige løsninger af konkrete problemstillinger 
 • analysere reglerne om patienters retsstilling, herunder patienters selvbestemmelse, aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og reglerne for videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger på konkrete situationer 
 • analysere reglerne om sundhedspersoners autorisationsansvar på konkrete situationer 
 • formidle og formulere sin viden og argumentation metodisk, fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde 

Målbeskrivelse - kompetencer

 • anvende reglerne om patienters retsstilling, herunder patienters selvbestemmelse, aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og reglerne for videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger på konkrete situationer og komme med forslag til konkrete handlingsanvisninger 
 • anvende reglerne om sundhedspersoners professionsansvar på konkrete situationer og komme med forslag til konkrete handlingsanvisninger 
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne identificere og forholde sig til grundlæggende sundhedsretlige problemstillinger af betydning for patienters retsstilling og sundhedspersoners ansvar 
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne forklare, analysere og vurdere lovligheden og rigtigheden af sundhedsretlige beslutninger dispositioner 

Pensum / anbefalet litteratur

Fremgår af studieguiden.

Indhold og forløb (der tages forbehold for ændringer)

Modulet tager udgangspunkt i sundhedsloven. Problemstillinger som patienters retsstilling, ret til en bestemt kvalitet i behandling, sundhedspersoners ansvar efter autorisationslovgivningen og myndigheders tilsyn vil blive diskuteret indgående. Der vil blive lagt vægt på reglerne for fastlæggelse af det offentlige serviceniveau, prioritering af de offentlige opgaver og på reglerne om samarbejde mellem region, kommune og praksissektoren. Der vil videre blive lagt vægt på reglerne for ansvar ved delegation af arbejdsopgaver, reglerne om videregivelse og indhentning af oplysninger til brug for behandling og forskningsmæssige formål, ligesom patienternes ret til aktindsigt i helbredsoplysninger blive behandlet.

De særlige regler om magtanvendelse efter serviceloven på det sociale område og i psykiatrien vil blive diskuteret. Forvaltningslovens formelle regler om tildeling og udmåling velfærdsydelser, vil blive inddraget, og der vil blive trukket paralleller til de særlige sagsbehandlingsregler på det sociale område. For de berørte områder vil lovgrundlag- og rationelle samt etiske implikationer bliver diskuteret ligesom betydningen af lovene vil blive sat i et sundhedsfagligt og ledelsesmæssigt perspektiv.

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner á 3-4 konfrontationstimer per weekend fordelt over hele semesteret og med maksimalt 30 KT. Modulet består af et antal konfrontationstimer samt andre selvstændige eller gruppebaserede læringsaktiviteter før, under og efter undervisningssessionerne, og der undervises (overvejende) på dansk.

Undervisningen består hovedsageligt af forelæsninger, hvor centrale temaer i de enkelte temaer bearbejdes yderligere ved diskussion i klassen og i gruppearbejde, med brug af cases og de studerendes egne erfaringer.  

Antal undervisningstimer

timer per uge

Skemaoplysninger

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende i dette modul

Vejledende fordeling af arbejdsbelastning ved maksimalt antal KT: 

 • Konfrontationstimer 30
 • Forberedelse 97,9
 • Øvelser & gruppearbejde 9
 • Prøveforberedelse 0,3
 • Prøve 0,3
 • I alt 137,5

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær: Maj/juni 

Omprøve: August/september

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.
Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Prøve

EKA

S710017102

Navn

Prøve

Beskrivelse

-

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Dansk

Varighed

Den mundtlige prøve har en varighed på ca. 20 min. 

Omfang

En synopsis kan udgøre højest 12.000 anslag med mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Hvis to og maksimalt op til tre skriver sammen kan synopsis højest udgøre 18.000 anslag med mellemrum. Bilag må max. fylde 19.200 anslag med mellemrum. Bilag er ikke en del af opgaven, som skal kunne læses uafhængigt af bilag. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Indlevering af besvarelse

Aflevering på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Ved den mundtlige prøve, kan/vil der blive inddraget dele af den øvrige litteratur, der ikke er berørt i synopsis. 

Ved ikke-bestået prøve gives mulighed for genindlevering af en revideret opgave, hvorefter mundtlig prøve afholdes ved samme prøveform og formalia som ved ordinær prøve.

For at kunne få karakteren 12, den fremragende præstation, skal den studerende udtømmende demonstrere opfyldelse af modulets kompetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal således kunne gøre redegøre for forholdet mellem sundhedslov, autorisationslov og forvaltningslov og kunne definere grundlæggende juridiske begreber. Den studerende skal kunne analysere juridiske problemstillinger og på udvalgte områder redegøre for reglernes gyldig og anvendelse på social og sundhedsområdet. Den studerende skal endvidere kunne beskrive forholdet mellem de enkelte retskilder, kunne opstille prioriteringsregler samt kunne analysere, diskutere og anvende formelle og materielle regler på konkrete cases.

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag med titlen Retlige rammer fagnumre 3168701 og S710001101. Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.  Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om. 

Kassogrammer

Profil Program Semester Periode