Sammenhæng og samskabelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S700011102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

UVA-kode: S700011101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 19-03-2019


Varighed: 1 semester

Modulets navn

Sammenhæng og samskabelse

UVA-kode

S700011101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

19-03-2019

Modulansvarlig

Navn E-mail Institut
Majbritt Rostgaard Evald mre@sam.sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Majbritt Rostgaard Evald mre@sam.sdu.dk

Modulsekretær

Navn E-mail Institut By
Mette Søberg Kristiansen msh@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og overordnet indhold

Brugere, fagprofessionelle og myndigheder efterspørger sammenhæng i rehabiliteringen. Sammenhængende forløb har været et sundhedspolitisk tema gennem årtier og er særligt aktuelt i en kompleks og tværgående praksis som rehabilitering. Rehabiliteringsforløb organiseres i samarbejde mellem heterogene parter på tværs af faglige og organisatoriske grænser, mellem brugere og fagprofessionelle, mellem lokalsamfund og institutioner, og mellem stadigt flere aktører, private såvel som offentlige. Rehabiliteringsforløb overskrider tid og sted og derudover præget af rammebetingelserne, der bl.a. inkluderer forskellig lovgivning, informations- og kommunikationsteknologi og finansielle aftalerammer. 

Formålet med dette fag er at introducere til ’samskabelse’ som innovativ tilgang og metode til at skabe løsninger på sammenhængsproblemer i rehabilitering i samarbejde mellem heterogene parter og under givne rammebetingelser.

Faget ligger i tredje semester og bygger ovenpå viden, færdigheder og kompetencer, der er tilegnet i tidligere fag. 

Det overordnede mål med dette fag er, at den studerende får viden, færdigheder og kompetencer til at kunne udvikle sammenhæng i rehabiliteringsforløb ud fra bruger- og organisatoriske perspektiver, under inddragelse af offentlige og private aktører og organisationer samt lokalsamfund.

Den studerende kan desuden vurdere rammebetingelsernes betydning for og indflydelse på sammenhængende rehabiliteringsforløb, og analysere og agere på de dilemmaer der opstår i forbindelse med samskabelse mellem forskellige fagprofessionelle og brugere. 

Obligatoriske forudsætninger

De generelle kriterier for optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse skal være opfyldt.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Via projektet skal de studerende kombinere fagets teori og metoder med de empiriske erfaringer og refleksioner den studerende har opnået med projektet i egen praksis. På denne led kobles praksisnære problemstillinger med teoretiske temaer og diskussioner fra pensum.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan:
  • Identificere og diskutere styringsformer i velfærdspraksis
  • Redegøre for og diskutere rehabiliteringens aktuelle rammebetingelser, i særlig grad juridiske rammer og informations- og kommunikationsteknologiske rammer for rehabiliteringsforløb
  • Redegøre for samskabelsens teorigrundlag og metoder 
  • Diskutere udfordringer i samarbejde mellem heterogene partner, organisatoriske såvel som individuelle, på et videnskabeligt grundlag 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
  • Anvende viden om rammebetingelser og samskabelse i analyser af egen praksis
  • Anvende metoder til samskabelse i udvikling af egen praksis

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan: 
  • Selvstændigt gennemføre analyser af rehabiliteringsforløb med anvendelse af fagets teorier og metoder
  • Beskrive, planlægge og gennemføre et samskabelsesprojekt i egen praksis  
  • Demonstrere overblik over de dilemmaer der opstår i et samskabelsesprojekt i egen praksis, så konsekvenser af de valg og fravalg der er taget af den studerende, såvel teoretisk som praktisk, kan udledes og omsættes.

Pensum / anbefalet litteratur

Fremgår af studieguiden.

Indhold og forløb

Fremgår af studieguiden.

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Kommer senere 

Antal undervisningstimer

30 timer per semester

Skemaoplysninger

3
Monday
18-01-2021
Tuesday
19-01-2021
Wednesday
20-01-2021
Thursday
21-01-2021
Friday
22-01-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende i dette modul

5 ECTS x 27,5 timer = 137,50 timer

Konfrontationstimer: 30 timer 
Litteratur: 60 timer*
Modulprøve: 47,5 timer
I alt: 137,50 timer

*Beregnes ud fra at den studerende kan læse gennemsnitlig 10 sider i timen. Som følge heraf er ca. 600 sider markeret som anbefalet litteratur.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar 

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. 
Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Prøve

EKA

S700011102

Navn

Prøve

Beskrivelse

Via projektet skal de studerende kombinere fagets teori og metoder med de empiriske erfaringer og refleksioner den studerende har opnået med projektet i egen praksis. På denne led kobles praksisnære problemstillinger med teoretiske temaer og diskussioner fra pensum.

Prøveform

Projektrapport

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Omfang

Opgavebesvarelsen må max. fylde 28.800 anslag inkl. mellemrum pr. person, cirka 12 sider.

Afleveres i grupper gælder:  50% plus ved to, 75% plus ved tre og 100% plus ved fire. 

Forside, indholdsfortegnelse, referenceliste samt bilag tæller ikke med. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.


Udlevering af opgave

Selvvalgt emne.

Indlevering af besvarelse

Aflevering på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Beskrivelse af teorigrundlag, metode, erfaringer og refleksioner opnået gennem et konkret samskabelsesprojekt. 
Projektet kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til tre deltagere.   

Udbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Kassogrammer