Praktisk seminar - HD-SCM

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B950007202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B950007201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B950007201

Fagtitel

Praktisk seminar - HD-SCM

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

15-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ole Stegmann Mikkelsen osm@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

-

Anbefalede forudsætninger

Det er en forudsætning for deltagelse i Praktisk seminar, at den studerende har deltaget i eksamen i fagene på 1. og 2. semester.

Formål og sigte

Formålet med det praktiske seminar er at træne den studerende i at definere, formulere, afgrænse samt analysere praktiske problemstillinger, herunder demonstrere evne til at diagnosticere et afgrænset problem for en konkret virksomhed.
I det praktiske seminar integreres viden, færdigheder og kompetencer fra de øvrige moduler på specialeretningen. Ved udarbejdelsen af det praktiske seminar fokuseres der på det problemafklarende og metoder, teorier og processer. Det praktiske seminar skal derfor ses som en vigtig træning til udarbejdelse af HD Afgangsprojektet på 4. semester.

Indhold

Udvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende områder og processer:
•    Problembeskrivelse og afgrænsning  
•    Problemformulering - eksplicit formuleret i afledte spørgsmål  
•    Valg af overordnet metode og fremgangsmåde til løsning  
•    Valg af teori og modeller som han forklare og begrunde metode  
•    Indsamling af data  
•    Dataanalyse  
•    Vurdering og diskussion af resultaterne i analysen  
•    Formulere klare anbefalinger til problemløsende handlinger for opdragsvirksomheden herunder implementeringsmæssige konsekvenser  
•    Konklusion i forhold til problemformuleringen  
•    Perspektivering

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal:

•    Have viden om og indsigt i at få afklaret hvad problemet er, dels centrale områder, metoder, teorier og processer  
•    Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal:
•    Demonstrere færdigheden i at anvende det fagspecifikke begrebs-, teori- og modelapparat på en konkret praktisk problemstilling  
•    Kunne identificere og argumentere for væsentlige fagspecifikke problemstillinger for en virksomhed i en given situation og på et givent marked  
•    Skal kunne diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri ud fra den praktiske situation og den teoretiske forståelse  
•    Demonstrere færdigheden i at opbygge hypoteser omkring forholdene på et konkret marked herunder angive, hvilke oplysninger det er nødvendigt at indsamle for at kunne drage relevante konklusioner om vigtige forhold  
•    Vise færdigheden i problemidentifikation, problemformulering, problemafgrænsning og problembehandling med henblik på at kunne diagnosticere et afgrænset problem for en konkret virksomhed og i en form der kan styre den efterfølgende analyse og forslag til løsning af det opstillede problem  
•    Kunne reflektere kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri samt kunne vurdere deres anvendelighed for besvarelse af den opstillede problemformulering  Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal ved modulets afslutning kunne:
•    Udvise overblik over og opfylde seminarets mål og centrale elementer og faglige sammenhænge  
•    Håndtere en iterativ proces hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende  
•    Analysere og diskutere såvel opdragsgivers som feltets problemstillinger. Identificere, vurdere og prioritere de mest centrale problemer for den valgte opdragsgiver, herunder argumenterer for de foretagne valg  
•    Forholde sig selvstændigt og kritisk over for givne problemstillinger såvel som det præsenterede pensum og de inddragede fagspecifikke begreber og metoder  
•    Udvise gode kompetencer til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser  
•    Udvikle klare anbefalinger til problemløsende strategier og handlinger for opdragsvirksomheden herunder angive, hvordan disse kan implementeres i virksomheden under hensyntagen til virksomhedens situation og de gennemførte analyser  
•    Demonstrere kompetencen til at kunne reflektere over såvel proces som output

Litteratur

Det er den praktiske problemstilling der danner grundlag for søgning efter og udvælgelse af litteratur til Praktisk seminar. Det forventes at den studerende selvstændigt opsøger og udvælger relevante modeller og teorier inden for fagfeltets område som løsningsværktøjer til udarbejdelse af seminaret. 

Undervisningsform

Seminaret udarbejdes af 1-2 personer under vejledning af en tildelt vejleder.

Den/de studerende fremsender emne til vejleder, som skal godkende, om emnet er velegnet som grundlag for udarbejdelse af seminaret. Det er den/de studerende, der har initiativet i vejledningsprocessen, som tager udgangspunkt i de spørgsmål og forslag som den/de studerende kommer med.

Arbejdsbelastning

Der er afsat 135 arbejdstimer til opgaveskrivning, vejledning og eksamen fordelt således:

Opgaveskrivning   115

Vejledning    10

Eksamen (incl. forberedelse)    10

Eksamensbestemmelser

Eksamen.

Navn

Eksamen.

Tidsmæssig placering

Opgaven afleveres i december med efterfølgende mundtlig eksamen i januar/februar.
Syge-/re-eksamen i februar/marts.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Den mundtlige eksamination er uden forberedelse og varer 30 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Omfang

For individuelle seminarer må den afleverede opgave have et omfang på maksimalt 25 normalsider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilag). En normalside er lig med 2400 anslag. Antal anslag skal fremgå af forsiden.

Skrives seminaret af to studerende, øges det maksimale sidetal til 35 normalsider.

Indlevering af besvarelse

 Aflevering via fagets side i Blackboard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Seminar evalueres på grundlag af den skriftlige opgave og en individuel afsluttende mundtlig eksamination af opgaven.

Den studerende bedømmes ud fra en helhedsvurdering af de to eksamensdele.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.


Re-eksamen: Der gives 5 uger til genindlevering af revideret/nyt seminar, regnet fra den mundtlige del af den ordinære eksamen. Der ydes som udgangspunkt ikke vejledning i forbindelse med revidering af seminaret.

EKA

B950007202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Praktisk seminar, 8078501.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2019 Obligatorisk HD 2. del Supply Chain Management HD 2. del Supply Chain Management | HD Supply Chain Management | Slagelse, Kolding 3

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Ole Stegmann Mikkelsen osm@sam.sdu.dk

URL til MitSkema

32
Monday
03-08-2020
Tuesday
04-08-2020
Wednesday
05-08-2020
Thursday
06-08-2020
Friday
07-08-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema