Skatteret og juridisk metode

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B930006X02, B930006502, B930006202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Slagelse, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B930006X01, B930006501, B930006201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B930006X01
B930006501
B930006201

Fagtitel

Skatteret og juridisk metode

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

15-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jane Ferniss jfe@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Slagelse, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til HD 2. del i Finansiel Rådgivning skal være opfyldt.
Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

Faget skatteret og juridisk metode er et obligatorisk fag på HDFR. De studerende på HDFR har som udgangspunkt en tilknytning til en finansiel virksomhed. Formålet med faget er derfor, at den studerende opnår en grundlæggende viden om den helt centrale del af dansk skatteret samt om de dele af det danske skattesystem, der er af særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder.


Den studerende opnår desuden en viden om hvordan og hvor, der kan indsamles informationer til brug for vurdering af en konkret skatteretlig problemstilling. Det sikres gennem en introduktion til juridisk metode.
Den studerende opnår færdighed i at kunne identificere de skatteretlige problemstillinger, der særligt gør sig gældende for kunder i den finansielle sektor, når de efterspørger denne sektors produkter. Det gælder såvel i forhold til investering som låneoptagelse. Den studerende opnår desuden færdighed i at finde relevante informationer til brug for vurdering af en given problemstilling.


Den studerende vil i praksis opnå kompetence til at kunne vurdere de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med en kundes investering i de produkter, som den ansatte i den finansielle sektor tilbyder i forbindelse med sin rådgivning om alternative investeringsmuligheder henholdsvis låneoptagelse.

Indhold

Efter en introduktion til fagets metode, herunder en beskrivelse af den skatteretlige retskildelære, vil undervisningen være koncentreret om udvalgte dele af skatteretten. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på emner, der dels er helt centrale for forståelsen af det danske skattesystem, dels er af særlig relevans for rådgivning i finansielle virksomheder.
Emnerne er:
•    Juridisk metode, herunder den skatteretlige retskildelære
•    Personskattesystemets opbygning
•    Det skatteretlige indkomstbegreb
•    Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb
•    Aktieavancebeskatning
•    Ejendomsavancebeskatning
•    Kursgevinstbeskatning
•    Beskatning af renter
•    Beskatning af gaver
•    Selskabsbeskatning, herunder udbyttebeskatning

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende kan:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
•    Redegøre for hovedreglerne inden for disse emner

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at:
•    Identificere og beskrive de skatteretlige problemstillinger, der knytter sig til de emner der er undervist i.
•    Indsamle information (ved hjælp af juridisk metode) til vurdering af en konkret skatteretlig problemstilling
•    Have opmærksomhed på den indflydelse som personskattesystemets struktur har for den endelige beskatning af kundens investeringer henholdsvis kundens fradragsmuligheder.

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrere kompetence, således at de er i stand til at:
•    Vurdere og løse problemstillinger inden for den helt grundlæggende skatteret
•    Vurdere den betydning den skatteretlige regulering har for en kundes investering i forskellige produkter, som den finansielle sektor udbyder og inddrage dette i sin rådgivning.
•    Vurdere den betydning den skatteretlige regulering har for en kundes valg af alternative finansieringsmuligheder og inddrage dette i sin rådgivning.
•    Anvende relevant information i sin vurdering.

Litteratur

Jan Pedersen m. fl.: Skatteretten 1, Karnov Group, 8. udg. 2018.
Skattelovsamling  med noter, Karnov Group, 2019/2 (al relevant lovgivning findes også frit tilgængeligt på nettet)

Undervisningsform

Undervisningen foregår som fremmødeundervisning.

Fremmødeundervisningen udgør i alt 24 timer, der er fordelt over perioden fra medio november til primo januar. I fremmødeundervisningen vil der blive forelæst over de emner, der udgør fagets indhold.

Der undervises på dansk.


Arbejdsbelastning

WORKLOAD:
Aktivitet                                                       Timer
Konfrontationstimer                                           24
Forberedelse                                                    62
Udarbejdelse af "Afleveringsopgave"                   15
Eksamensforberedelse                                      30
Eksamen                                                           4
Total                                                              135


Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: januar
Re-eksamen: februar/marts.  

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt. Eksamen gennemføres på egen PC.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Aflevering i SDU assignment. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Deltagelse i re-eksamen kræver, at man har deltaget i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Syge-/re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

EKA

B930006X02
B930006502
B930006202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Skatteret og juridisk metode, 8075201.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema