Investeringsrådgivning

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B930003X02, B930003502, B930003202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Slagelse, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B930003X01, B930003501, B930003201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 15-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B930003X01
B930003501
B930003201

Fagtitel

Investeringsrådgivning

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

15-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Slagelse, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Faglige forudsætninger
Studerende der følger faget forventes at;
opfylde de adgangsgivende krav til HD 2. del
have kendskab til kerneydelsen i finansielle virksomheder og en generel forståelse for den finansielle sektors karakteristika

Almene studiekompetencer
Faget forudsætter aktiv deltagelse i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger. I forbindelse med studenterpræsentationer, forventes den studerende at kunne formidle konklusionerne af de i undervisningen stillede Godkendelsesopgaver samt anvende gængse præsentationsprogrammer ifm. formidlingen (f.eks. Microsoft PowerPoint, Prezi eller lignende).

Formål og sigte

Med særlig henblik på finansielle virksomheder, er formålet med faget at give de studerende viden om investeringsteori for at give dem de færdigheder der gør dem i stand til at afveje afkast og risiko på forskellige typer af investeringsaktiver. Der fokuseres på aktier og obligationer og hvordan de bør indgå i en portefølje. Faget giver de studerende kompetencer som gør dem i stand til at skabe overblik over hvorledes finansielle risici påvirker finansielle beslutninger.

Indhold

Faget præsenterer relevante og udvalgte dele af fagområdets teorier, modeller, begreber og metoder. Af overordnede centrale emneområder kan nævnes:
•Risikobegrebet
•Usikkerhed
•Porteføljeteori
•Investeringsanalyse
•CAPM
•Obligationer (prissætning, varighed og konveksitet)
•Afledte fordringer (terminskontrakter, futures og optioner)

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
•redegøre for og beskrive fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder.
•kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis.

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
•kunne redegøre for de mest almindelige finansielle aktiver, eksempelvis aktier, obligationer, investeringsbeviser, forsikringsporteføljer
•analysere afvejning mellem afkast og risiko
•sammensætte porteføljer intelligent, så der tages hensyn til diversifikationsgevinster
•forklare sammenhængen mellem aktivers afkastkrav og risiko, som er formuleret i CAPM
•foretage benchmarking af porteføljeforvalteres afkast
•forklare betydningen af antagelsen om effektive kapitalmarkeder
•demonstrere en forståelse for opbygningen af forskellige lånetyper samt for forskellige grundlæggende begreber på obligationsmarkedet (nominel rente, effektiv rente, vedhængende rente, nulkuponrente, forwardrente, diskonteringsfaktor, kurs)
•beregne risikonøgletallene varighed og konveksitet og demonstrere anvendelsen af disse
•klargøre de centrale egenskaber ved forskellige afledte instrumenter, såsom optioner og futures

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:
•kunne gennemskue sammenhængen mellem risiko og afkast, og hvorledes dette påvirker finansielle beslutninger.

Litteratur

I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur;
•Michael Christensen, Aktieinvestering - Teori og praktisk anvendelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nyeste udgave
•Michael Christensen, Obligationsinvestering - Teori og praktisk anvendelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nyeste udgave

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen gennem en kombination af:

Fremmødeundervisning
•Gennemgang af udvalgte og relevante teorier og teoretiske problemstillinger.
•Gennem den dialogbaserede forelæsning, kobles forskellige finansielle kontekster til gennemgåede teorier og modeller.

Case baserede diskussioner
•I undervisningen vil der blive benyttet forskellige cases, som vil danne udgangspunkt for diskussioner og refleksioner.

2 stk. hjemmeopgaver
•Godkendelsesopgave 1 + 2, som den studerende afleverer efter nærmere fastsatte anvisninger og tidspunkter
•Ingen individuel feedback, men blot "godkendt" eller "ej godkendt".
•Præsentationer af oplæg overfor klassen, foretaget af de studerende pba. af deres besvarelser og efter nærmere fastsatte rammer.

Hjemmeforberedelse og -læsning

Eksamensforberedelse.

Arbejdsbelastning

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Aktivitet                                                                            Timer
Konfrontationstimer                                                                32
Forberedelse                                                                        139
Udarbejdelse af "Godkendelsesopgaver"                                   25
Forberedelse af præsentation af "Godkendelsesopgaver"            10 
Eksamensforberedelse                                                            60
Eksamen                                                                                4
Total                                                                                   270

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær: I umiddelbar forlængelse af undervisningsforløbet dvs november.
Re-eksamen: Snarest muligt efter resultat af ordinær eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Der foretages elektronisk aflevering i SDU assignment.

Der er ikke mulighed for aflevering af håndskrevne noter

ECTS-point

10

Uddybende information

Den skriftlige opgave har til formål at evaluere den studerendes opfyldelse af fagets mål.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin

Syge-/re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

EKA

B930003X02
B930003502
B930003202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Investeringsrådgivning, 8075301.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema