Erhvervsret

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B850013X02, B850013302, B850013402, B850013502, B850013102, B850013202, B850013602
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B850013X01, B850013301, B850013401, B850013501, B850013101, B850013201, B850013601
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B850013X01
B850013301
B850013401
B850013501
B850013101
B850013201
B850013601

Fagtitel

Erhvervsret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

15-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Annette Kronborg ank@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Der kræves ingen specielle forudsætninger. Faget supplerer de øvrige fag ved at inddrage det juridiske område, der ikke i øvrigt indgår obligatorisk i HD 1. del.

Formål og sigte

Faget skal give de studerende en viden om retssystemet samt et sådant kendskab til retsregler, at de har forudsætninger for at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed, hvorved de opnår kompetencer til præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på centrale erhvervsretlige områder. Der lægges endvidere vægt på, at de studerende - gennem deres kendskab til juridisk metode og retssystemet samt evnen til at forstå retsregler - er i stand til at vedligeholde og udbygge deres viden efter afsluttet studium.

Indhold

Faget omfatter følgende emnekredse:
•    Retssystemet, herunder bl.a. EU
•    Retskilder og juridisk metode
•    Virksomhedens aftaler
•    Virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Viden om
•    juridisk metode til identifikation og analyse af en konkret ukendt case
•    Gældende ret inden for ovennævnte emnekreds

Målbeskrivelse - færdigheder

Færdigheder til
•    Bedømmelse af fakta i en konkret situation/case, og om hvorvidt disse er relevante eller irrelevante for en juridisk problemstilling
•    At anvende juridiske argumentationsteknikker i forbindelse med de givne problemstillinger
•    At formulere sig skriftligt klart og juridisk relevant

Målbeskrivelse - kompetencer

•    At formidle juridiske problemstillinger og løsningsmodeller
•    At forudsige den juridiske korrekte løsning på en problemstilling/case, som den må kunne forventes at blive, såfremt problemstillingen skulle afgøres af en domstol eller lign.

Litteratur

Dansk Privatret, 20. udgave, 2018. ISBN 978-87-574-4029-4
Ud over den samlede fremstilling udgives en særlig udgave til studiebrug på HD 1. del og til HA. Studieudgaven er tilpasset, sådan at den dækker den del af stoffet, der læses i det obligatoriske fag på HD 1. del.
Hvis man skal læse både det obligatoriske fag Erhvervsret på HD 1. del og Videregående Erhvervsret, vil det bedst kunne betale sig at købe den samlede fremstilling fra begyndelsen. Den kommer nu som ovenfor nævnt i 20. udgave 2018.
Vil man kun have det obligatoriske fag Erhvervsret på HD 1. del, vil man være dækket ind med pensum i den særlige studieudgave HA/HD 1. del
.

Efter aftale med underviseren inddrages eventuelt Erhvervsretlig opgavesamling, Syddansk Universitetsforlag, 3. Udgave 2015. ISBN 978-87-7674-599-8

Undervisningsform

Faget gennemføres ved de studerendes selvstudier, arbejde i grupper og drøftelse af cases og lignende ved fremmøde til undervisning.

Arbejdsbelastning

Fremmødeundervisningen består af 7 gange 4 lektioner i løbet af semesteret.
Den studerende forventes samlet at benytte ca. 135 arbejdstimer på faget, fordelt således:

Aktivitet    Timer
Forberedelse og filmforelæsninger         50
Arbejde med øvelser         40
Fremmøde:     28
Forberedelse til eksamen         17

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Eksamen afholdes i januar
Syge-/reeksamen afholdes i februar/marts

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Eksamen gennemføres på egen PC.

Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Afleveres i SDU assingments.

ECTS-point

5

Uddybende information

Deltagelse i reeksamen forudsætter deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Syge-/ reeksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

EKA

B850013X02
B850013302
B850013402
B850013502
B850013102
B850013202
B850013602

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Erhvervsret, 8003001.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema