Human Resource Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B830806102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B830806101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B830806101

Fagtitel

Human Resource Management

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

04-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jacob Lyngsie jaly@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangskrav til MBA.

Formål og sigte

Det er nærmest blevet en grundsætning, at medarbejderne er organisationens vigtigste ressource. Denne grundsætning forpligter. Og forpligtigelsen fordrer en klar prioritering og et målrettet, omfattende og systematisk arbejder med de menneskelige ressourcer for at opnå den fulde effekt. Dette modul vil udvikle de studerendes forståelse af human resource management (HRM) samt konsekvenserne og sammenhænge mellem styring af de menneskelige ressourcer og opnåelse af organisationens mål. De studerende vil udvikle en bevidsthed om de problemer og praksisser, der understøtter og hindrer ledelse og udvikling af individer i organisationen. De vil opnå et bredt perspektiv på, hvordan en tæt sammenknytning mellem strategiske forretningsorientering og HRM-processer er med til at skabe succesfulde resultater. Modulet er designet til at introducere de studerende til en række overordnede temaer og begrebsdannelser (f.eks. strategi, kultur, ledelsesteori, psykologi, motivation, læring, kompetencer) som bindes sammen med de fire HRM kerneprocesser: tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere.

Indhold

 • Strategisk human ressource management
 • Målstyring/ansporing af menneskelige ressourcer
 • Planlægning og udvikling af menneskelige ressourcer
 • Det psykiske arbejdsklima

Målbeskrivelse - viden

Det er målet:
 • at give den studerende viden om state-of-the-art metoder til at tiltrække de rigtige medarbejdere, med de rette kompetencer og det rette motivationsniveau til at gøre det rigtige set i forhold til organisationen, strategien, kulturen og ledelsen i øvrigt.
 • at give den studerendes viden om eksisterende teorier omkring værdien af HRM set i forhold til organisationen, strategien, kulturen og ledelsen i øvrigt.

Målbeskrivelse - færdigheder

Målet er, at den studerende på det abstrakte niveau opnår færdighed i at identificere og analysere samspillet mellem HRM kerneprocesserne og de overordnede temaer indenfor organisation, strategi, kultur og ledelse. Den MBA-studerende skal opnå færdigheder i fagets teorier, modeller og metoder, som sætter den studerende i stand til at analysere og forhold sig kritisk til problemstillinger i tilknytning til HRM. Den studerende skal opnå færdigheder til at analysere, vurdere og formidle den empiriske evidens indenfor HRM.  

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne undersøge, kritisere og teste forudsætningerne for værende HRM kerneprocesser og kunne argumentere for ændringer. Den studerende skal kunne anvende generelle teorier som en forudsætning for det praktiske arbejde med HRM – og skal kunne relatere praktiske problemstillinger til generelle teorier.

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen. 
 • Bratton & Gold (2012); Human Resource Management – Theory and Practice, MacMillan International Higher Education
 • Artikler og cases 

Undervisningsform

4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semesteret - 30 lektioner

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. 

Undervisning foregår på dansk

De 135 arbejdstimer fordeler sig således 
Konfrontationstimer - 30 
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer 
Udarbejdelse af skriftlig opgave til eksamen - ca. 35 timer

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: December / januar
Omprøve: Februar

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Essay med afleveringsfrist. Ingen fast startdato.

Omfang

Omfang: individuel skriftlig opgave på max. 15 normalsider (1 normalside = 2400 anslag inkl. mellemrum) inkl. noter og litteraturfortegnelse, men ekskl. evt. bilag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave

Via fagets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Aflevering via fagets side i Blackboard. Der kan alene afleveres digitalt.

ECTS-point

5

Uddybende information

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. 

Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen. 

Individuel skriftlig opgave. Den studerende skal vælge en organisation eller et projekt fra praksis, som vedkommende skal beskrive, diskutere og analysere ud fra de teorier og metoder, der er præsenteret i undervisningen og i pensum.  

Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde følgende:
 • En indledning indeholdende opridsning af problemfeltet, en afgrænsning af problemet samt en problemformulering, der uddyber, præcis hvilken del af problemfeltet, der belyses samt eventuelle antagelser om sammenhænge eller andet, der skal belyses (herunder evt. hypoteser, der ønskes diskuteret eller testet).
 • En argumenteret overvejelse over hvilke teoretiske og metodiske perspektiver og indfaldsvinkler, der er relevante for besvarelsen. 
 • En analysedel, hvor teorier, modeller og metoder bringes i anvendelse. 
 • En konklusion og perspektivering.
 • En litteraturoversigt, der følger retningslinjerne i Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 6. eller nyere udgave.

EKA

B830806102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Human Resource Management (9604101)
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2019 Valgfag MBA Master i Business Administration | Master of Business Administration (MBA) | Odense
Efterår 2019 Valgfag MPI Master i projekt- og innovationsledelse | Master i projekt- og innovationsledelse (MPI) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jacob Lyngsie jaly@sam.sdu.dk Odense

URL til MitSkema