Organisationsanalyse og -design

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B830803102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B830803101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B830803101

Fagtitel

Organisationsanalyse og -design

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

04-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Thorbjørn Knudsen tok@sod.dias.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle adgangsbetingelser til MBA og Master i projekt- og innovationsledelse.  

Formål og sigte

Formålet med modulet er, at give de studerende en større forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens strategi, organisation og konkurrenceevne. De studerende lærer at afdække virksomhedens og organisationens evne og motivation til at reagere på ændringer i faktorer i omgivelserne eller internt i virksomheden. De studerende opnår færdigheder der sætter dem i stand til at identificere og analysere forhold internt i en given virksomhed, herunder organisationsdesign, koordination, arbejdsdeling og specialisering, motivation og incentivering, ledelsesform og organisationskultur. 

Indhold

- Organisationsanalyse og organisationsdesign, herunder arbejdsdeling, specialisering og koordination, motivation og incentivering
- Organisationskultur, ledelse og ledelsesformer 
- Organisationsudvikling, implementering af forandringer, innovation i organisatorisk kontekst

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

De studerende skal demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til at kunne beskrive og give et overbevisende overblik over de centrale områder der fokuseres på i faget (se indhold).

Målbeskrivelse - færdigheder

De studerende skal på det abstrakte niveau opnå færdighed i at identificere og analysere organisatoriske og kompetencebaserede problemstillinger for en given virksomhed. Herunder skal de kunne undersøge, kritisere og teste forudsætningerne for virksomhedens nuværende organisationsdesign, ledelsesform og organisationskultur. De skal kunne argumentere for ændringer i virksomhedens organisationsdesign og diskutere forudsætningerne for en sådan ændring. De studerende skal kunne anvende generelle teorier som en forudsætning for det praktiske arbejde med organisation - og de skal kunne relatere praktiske problemstillinger til generelle teorier. 

På det relationelle niveau skal de studerende ud fra fagets metoder og teorier opnå færdighed i at analysere og forklare organisationsudvikling i en given virksomhed. Og de skal kunne forklare sammenhængen mellem virksomhedens strategi, organisation og indtjening. 

På det multistrukturelle niveau skal de studerende opnå færdighed i at anvende fagets metoder og teorier til at strukturere og beskrive organisatoriske problemstillinger der optræder i forskellige virksomheder. 

Målbeskrivelse - kompetencer

De studerende skal demonstrere kompetence, således at de er i stand til at vurdere og foreslå organisationsdesign, der skaber konkurrencemæssige fordele, og at konsekvenser af de valg og fravalg de foretager sig teoretisk såvel som praktisk kan udledes.

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger i løbet af august 

Jones, Gareth (2012): Organizational Theory, Design and Change, 7th edition. Pearson.
+ diverse cases og artikler 

Undervisningsform

Der undervises på engelsk og/eller dansk. Der veksles mellem klasseundervisning, selvstændigt arbejde med cases og eksempler fra praksis. Den faglige progression sikres via oplæg fra undervisere ud fra fagets litteratur og dialog med de studerende, hvor teorierne konfronteres med praktiske erfaringer. Processen understøttes af relevante cases. De studerendes arbejde med casene understøttes af web baseret dialog og selvstudie. 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 i dette fag. 
Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne samt forberedelse til og gennemførelse af eksamen.

De 135 arbejdstimer fordeler sig således: 

Konfrontationstimer: 30 
Forberedelse til undervisning: ca. 70 timer 
Forberedelse til eksamen: ca. 35 timer 

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: December / januar
Omprøve: Februar

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk, Engelsk

Forberedelse

Ingen

Varighed

6 timer

Omfang

Ingen begrænsning

Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler

Udlevering af opgave

Via fagets side i Blackboard

Indlevering af besvarelse

Aflevering via fagets side i Blackboard. Der kan alene afleveres digitalt.

ECTS-point

5

Uddybende information

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. 

Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen. 

EKA

B830803102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Organisationsanalyse og -design (9600901)
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2019 Obligatorisk MBA Master i Business Administration | Master of Business Administration (MBA) | Odense
Efterår 2019 Obligatorisk MPI Master i projekt- og innovationsledelse | Master i projekt- og innovationsledelse (MPI) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Markus Becker mab@sod.dias.sdu.dk Odense
Palle Mørkøre pm@sam.sdu.dk Odense

URL til MitSkema

32
Monday
03-08-2020
Tuesday
04-08-2020
Wednesday
05-08-2020
Thursday
06-08-2020
Friday
07-08-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema