Konkurrence og markeder

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B830804102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B830804101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B830804101

Fagtitel

Konkurrence og markeder

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

04-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Christian Kronborg cka@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle adgangsbetingelser til MBA.

Formål og sigte

Det er fagets formål at give deltagerne en grundlæggende viden om virksomheders konkurrencebetingelser under forskellige markedsformer og institutionelle og reguleringsmæssige betingelser, samt en introduktion til europæisk konkurrence- og erhvervspolitik. Kurset sigter på at sætte deltagerne i stand til at anvende industriøkonomiske begreber og metoder på konkrete problemstillinger, herunder at analysere en virksomheds strategi på kort og lang sigt afhængigt af markedsform og regulering, at vurdere og forstå udvikling og opståen af forskellige markedsformer og reguleringsdilemmaer, og at beskrive og vurdere forskellige branchers forhold. Den studerende bliver således i stand til at anvende centrale industriøkonomiske begreber og metoder til at beskrive og analysere egen og andre brancher og omsætte denne viden til konkrete strategiske anbefalinger. 

Indhold

- Markedsformer: Fuldkommen konkurrence, monopol og oligopol
- Virksomhedens strategier og konsekvenser heraf under forskellige markedsformer
- Konkurrencepolitik, erhvervspolitik og handelspolitik 

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er det læringsmålet, at de studerende demonstrerer viden om

•markedsformerne monopol, fuldkommen konkurrence og oligopol
•teoretiske modeller for prissætning, prisdiskrimination og produktdifferentiering
•hovedprincipperne i dansk og europæisk konkurrencelovgivning
•dansk og europæisk konkurrence-, erhvervs- og handelspolitik

Målbeskrivelse - færdigheder

Desuden skal de studerende demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at 
•identificere problemstillinger og udfordringer på konkrete markeder og brancher 
•vurdere og vælge blandt teoretiske modeller til at analysere mulige strategier, og herunder sammenligne og diskutere de teoretiske modeller 
•redegøre for og analysere en virksomheds ageren, muligheder og begrænsninger under forskellige markedsformer under hensyntagen til gældende konkurrencelovgivning 
•anbefale løsninger og handleanvisninger til konkrete problemstillinger og udfordringer 
•formidle forskningsbaseret viden og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-fagfæller 

Målbeskrivelse - kompetencer

Endelig skal de demonstrere kompetencer, således at de er i stand til 
•analysere en virksomheds strategiske muligheder 
•analysere og forklare udviklinger på konkrete markeder og forskellige brancher 

Litteratur

Oplyses ved kursusstart på Blackboard. 
En gennemgangsplan lægges på Blackboard ved undervisningsstart. 

Undervisningsform

Oversigtsforelæsninger. Øvelser og cases, der løses i grupper. Mellem undervisningsgangene vil der blive stillet skriftlige hjemmeopgaver med henblik på peer-evaluering. 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. 

De 135 arbejdstimer fordeler sig således: 

Konfrontationstimer - 30 
Forberedelse til undervisning, løsning af hjemmeopgaver og peer feedback - ca. 70 timer 
Forberedelse til eksamen - ca. 35 timer 

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: December / januar
Omprøve: februar

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

6 dages take-home / eksamensportefølje

Omfang

Eksamensbesvarelsens samlede omfang må ikke overstige 10 normalsider (24.000 anslag inklusive
mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste indgår ikke i optællingen af besvarelsens omfang.
 
En normalside er i denne eksamen således fastsat til 2.400 anslag, der er ethvert typografisk
element, ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn (fx kommaer, punktummer) og blanke (mellemrum). En figur,
tabel eller lignende gør det ud for 400 anslag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave

Via fagets side i Blackboard

Indlevering af besvarelse

Aflevering via fagets side i Blackbboard. Der kan alene afleveres digitalt. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Ved kursets afslutning sammensætter hver deltager en eksamensportefølje bestående af dele af tidligere individuelle afleveringer til kursets skriftlige øvelser og opgaver med uddybende kommentarer efter nærmere retningslinier. Retningslinierne gives senest 6 dage inden porteføljen skal afleveres. Aflevering af kursets skriftlige øvelser er obligatorisk og gennemføres individuelt. 

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra den ordinære eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen. 

EKA

B830804102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Konkurrence og markeder (9603301)
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2019 Obligatorisk MBA Master i Business Administration - 2022 | Master of Business Administration (MBA) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christian Kronborg cka@sam.sdu.dk Odense

URL til Skemaplan