Journalistikkens Historie, Værdigrundlag og Etik

Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B330001102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B330001101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 19-03-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B330001101

Fagtitel

Journalistikkens Historie, Værdigrundlag og Etik

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier

Godkendelsesdato

19-03-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Arjen van Dalen avd@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Forventede forudsætninger: En afsluttet bacheloruddannelse.

Formål og sigte

Fagets formål er at opøve de studerendes evne til at reflektere over egen praksis. De studerende skal bibringes viden om og forståelse af den journalistiske professions egendynamik og samspil med det omgivende samfund. De studerende lærer journalistikkens værdigrundlag, og hvordan dette har udviklet sig over tid. De studerende skal stifte bekendtskab med og forstå (normative) teorier og begreber om nyhedsformidling, som gør det muligt at forholde sig kritisk og konstruktivt til egen og andres journalistiske praksis. 

Indhold

Faget sætter fokus på journalistikkens idealer og værdier, herunder journalisters forestillinger om demokrati, offentlighed, objektivitet, magt og meningsdannelse, hvordan disse forestillinger har udviklet sig over tid, og hvordan de bliver udfordret af aktuelle økonomiske og teknologiske udviklinger.

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:

  • redegøre for og skelne mellem fagets relevante teoridannelser
  • eksemplificere nøglebegreber i journalistikkens værdigrundlag og etiske fordringer
  • sætte disse i (historisk) sammenhæng

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:

  • anvende relevante teorier til at analysere journalisters praksis og tendenser
  • diskutere og anvende viden om journalistikkens værdigrundlag og etiske fordringer i forhold til konkrete etiske dilemmaer

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrere kompetencer, således at de er i stand til at:

  • videreudvikle journalistikken gennem løbende kritisk-konstruktiv refleksion over fagets udvikling.

Litteratur

Eksempler 

  • Deuze, Mark (2005) “What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered”, journalism 6(4): 442–464
  • Strömbäck, Jesper (2005) ‘In Search of a Standard: four models of democracy and their normative implications for journalism’, Journalism Studies 6(3): 331-345.

Fagets litteratur annonceres på Blackboard inden semesterstart.

Undervisningsform

Forelæsninger og/eller case-baseret undervisning. I løbet af semesteret afleverer de studerende en mindre opgave.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning

2 timer pr. uge i 10 uger. 

Arbejdsbelastning

Vejledende fordeling af arbejdsindsatsen:

10 ugers undervisning (2 timer + 5,5 timer forberedelse): 100 timer
Eksamen og forberedelse:                                                   35 timer
I alt:                                                                                    135 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: januar
Omprøve: februar

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

72 timer.

Omfang

Der er følgende begrænsning på besvarelsens omfang målt i tegn inkl. mellemrum: 8 sider à 2400 anslag pr. side. Omfanget er inklusiv fodnoter og bilag, og eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Kursets side i BlackBoard.

Indlevering af besvarelse

Gennem SDU-assignment på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

5

Uddybende information

-

EKA

B330001102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag "Journalistikkens Historie, Værdigrundlag og Etik (99011601 og B330001101)".
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2019 Obligatorisk Cand.mag. i journalistik, gældende fra og med september 2016 (REV) Cand.mag i Journalistik | cand.mag i Journalistik | Odense 1

URL til Skemaplan