Serviceøkonomi

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B850003X02, B850003302, B850003402, B850003502, B850003102, B850003202, B850003602
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B850003X01, B850003301, B850003401, B850003501, B850003101, B850003201, B850003601
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B850003X01
B850003301
B850003401
B850003501
B850003101
B850003201
B850003601

Fagtitel

Serviceøkonomi

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Thorkild Knudsen knu@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

Faget har til formål at give de studerende en grundig forståelse for Service begrebet i en kommerciel kontekst. I forlængelse heraf er formålet at skabe forståelse for hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal være opfyldt for at virksomheden kan konkurrere i markedet ud fra et serviceperspektiv.

Den studerende skal efter kurset såvel teoretisk som empirisk kunne foreslå relevante tiltag, der kan øge virksomhedens attraktivitet via service- og relationsmarkedsføring og dermed bidrage til at skabe værdi for såvel virksomheden som for dens interessenter.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at den studerende erhverver:
A.    En grundig viden om teorier, modeller og begreber relateret til virksomhedens muligheder for brug af service som
værdiskabende parameter – uanset om virksomheden er en vareproducerende virksomhed eller en mere traditionel
servicevirksomhed
B.    En grundig viden om relationstypologier inklusiv deres konsekvenser og anvendelse over for forskellige af virksomhedens
interessenter med særlig fokus på kunder og leverandører.
C.    Kompetencer til selvstændigt at håndtere og gennemføre ledelsesmæssige aktiviteter i forhold til fagets genstandsfelt.


Indhold

Faget indeholder følgende centrale områder:
•    Servicebegrebet, servicevirksomheden og dens placering i samfundet.
•    Servicekoncepter deres indhold og udformning.
•    Sammenhænge mellem producentkæde, konsument og serviceudbyder.
•    Serviceprocessen og servicepersonale
•    Performancemåling og performancemanagement inden for servicesektoren.
•    Udvikling, valg om implementering af servicestrategier

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende med udgangspunkt i fagets teorier, modeller, begreber og metoder opnår viden, færdigheder og kompetencer som udmønter sig i følgende kvalifikationer:

Målbeskrivelse - viden

Demonsterer viden om fagets emner således, at den studerende er i stand til:
•    At forstå servicebegrebet som værdiskabende element for virksomheden
•    At forstå virksomhedens relationer og betydningen heraf for virksomhedens værdiskabelse
•    At forstå centrale udfordringer og løsningsmuligheder ud fra såvel organisatoriske, ledelsesmæssige, markedsføringsmæssige og økonomiske hensyn ved brug af service- og relationsmarkedsføring.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal demonstrere færdigheder således at denne er i stand til:
•    At kunne analysere og vurdere under hvilke betingelser virksomhedens ledelse med fordel kan gøre brug af en specifik relationstypologi samt sikkert kunne argumentere for løsnings-forslag og konsekvenser ud fra fagets teori.
•    At kunne analysere og vurdere service i forskellige kontekster herunder:
-    Hvad et serviceperspektiv kræver ledelsesmæssigt
-    Hvordan service, virksomhedskultur og organisation hænger sammen
-    Hvordan serviceydelser kan kvalitetsvurderes
-    Hvordan serviceydelser udvikles
-    Hvordan produktivitetsbetragtninger i en servicevirksomhed adskiller sig fra produktivitetsbetragtninger i en
vareproducerende virksomhed
-    Hvordan økonomi, relationer og service hænger sammen


Målbeskrivelse - kompetencer

•    Den studerende skal selvstændigt kunne vurdere, diskutere og reflektere over strategiske ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, hvis virksomheden vælger at agere ud fra et serviceperspektiv.

•    Den studerende skal endvidere have kompetencer til selvstændigt at kunne identificere og foreslå fagligt underbyggede handlingsaktiviter, der understøtter virksomhedens applikation af et serviceperspektiv.

Litteratur

Christian Grönross 4. udgave (nyeste udgave) Service Management and Marketing. Wiley, ISBN 978-1-118-92144-9.
+ artikler (oplyses ved semesterstart).

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opnå læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således at den bliver sammensat af følgende hoveddele:

•    Dialogbaseret undervisning
•    Interaktive læringsaktiveter på Blackboard i form af Discussion Boards, Blogs m.v. Det forventes, at de studerende selv bruger disse læringsplatforme som vidensdeling, hvor underviserens rolle kan være begrænset til en initerende/faciliterende rolle.
•    Cases hvor studerende skal anvende fagets teorier og modeller til at analysere empirske problemstillinger inden for fagets domænefelt.
•    Studenterfremlæggelse, hvor studerende præsenterer og begrunder løsningsforslag til konkrete fagrelaterede opgaver.
•    Film, der behandler centrale dele af fagets genstandsfelt.


Arbejdsbelastning

Samlet kan det totale timeforbrug for en studerende opgøres således:

Deltagelse i forelæsninger    24 timer

Forberedelse til forelæsninger    31 timer

Videoforlæsninger    20 timer

Arbejde med cases og opgaver        20 timer

Arbejde med eksamensopgaven (synopsis)    20 timer

Forberedelse til eksamen            20 timer

Samlet arbejdsbelastning    135 timer

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve forår: Maj/juni
Omprøve forår: August

Ordinær prøve efterår : December/januar.
Omprøve efterår: Februar/marts.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Synopsen danner efterfølgende udgangspunkt for en mundtlig eksamination uden forberedelse. Varighed 30 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Omfang

Faget afsluttes med udarbejdelse af en individuel 5 normalsiders synopsis (á 2.400 anslag), der inden for fagområdet belyser et specifikt teoriområde. Emnet for synopsen skal godkendes af underviseren.

Udlevering af opgave


Indlevering af besvarelse

Synopsen afleveres elektronisk gennem SDU assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Syge-/reeksamen kræver godkendelse fra underviser af nyt emne for synopsen og gennemføres som den ordinære eksamen.

EKA

B850003X02
B850003302
B850003402
B850003502
B850003102
B850003202
B850003602

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag [8003601 Serviceøkonomi]
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Karin Pedersen kp@mascott-management.com

URL til MitSkema