BB512: Population og Evolution

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N100007112, N100007102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100007101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 28-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04011401 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have en grundforståelse af genetik og klassifikation.

Formål

Kurset har til formål at give den studerende en fundamental forståelse af populationsbiologi og evolution, hvilket er fundamentet for forståelse af biologiske fænomener, herunder biologisk mangfoldighed, populationsudsving og udryddelser samt interaktioner mellem arter.

Dette kursus bygger oven på viden om genetik, evolution og klassificering erhvervet gennem pensum i andre biologiske kurser (BB525, BB531). 

Kurset giver et akademisk grundlag for videre studier inden for populationsbiologi og evolution, for eksempel i et bachelorprojekt eller speciale.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give viden og forståelse af videnskabelige teorier, eksperimentelle metoder og aktuelle forskningsemner inden for biologien, og anvendelse af denne viden i biologiske diskussioner. 
 • At kunne strukturere personlig læring
 • Give færdigheder i kritisk bedømmelse af biologiske teorier, samt fremføre, bedømme og løse biologiske problemstillinger.


Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Fremføre vigtigheden af centrale mekanismer og processer i populationsbiologi og i micro- og macro-evolution.
 • Identificere og anvende grundlæggende begreber i populationsbiologi og evolution.
 • Fortolke observationer fra naturen kritisk, set i lyset af populationsbiologi og evolutionsteori.


Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

Populationsbiologi:
 • Modeller af populationstilvækst og -nedgang
 • Populationsudryddelse
 • Intraspecifik konkurrence
 • Alders-/stadiebasserede populationsmodeller
 • Interspecifik konkurrence
 • Prædation og parasitisme
Evolution:
 • Adaptiv og neutral evolution
 • Naturlig selektion og genetisk drift
 • Genetisk påvirkning af naturlig selektion
 • Oprindelse, og opretholdelse af genetisk variation
 • Genotype-fænotype-fitness kort
 • Fænotypeplasticitet
 • Livshistorieevolution
 • Evolutionen af køn og kønsselektion
 • Artsdannelse
 • Coevolution

Litteratur

Gotelli, N.J (2008): A Primer of Ecology, 4th Edition. Sinauer ISBN: 978-0878933181.
Stearns, S & Hoekstra R (2005): Evolution, 2nd edition. Oxford University Press ISBN: 978-0199255634.
Other literature uploaded to blackboard.

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Multiple choice quizzes

EKA

N100007112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Online indlevering af mindst fem ud af seks multiple choice quizes, løbende gennem kurset, som er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N100007101, BB512: Population og Evolution

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N100007102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard’.

ECTS-point

5

Uddybende information

4 timers skriftlig eksamen med ’Multiple choice’ og korte spørgsmål og svar. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

46 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 23 timer
 • Træningsfase: 23 consisting of exercises timer. Eksaminatorie: Discussion or tutorials timer

Aktiviteter i studiefasen 

 • Rapportskrivning, ud fra laboratorie- eller eksaminatorieøvelser
 • Læsning af udleveret materiale

Kurset er opdelt i to omtrent lige dele: først populationsbiologi og derefter evolution. I begge dele er undervisningen struktureret som en serie af 1 timers forelæsninger om populationsbiologi eller evolutionskoncepter, normalt efterfulgt af 1 times øvelser, der skal tydeliggøre forelæsningernes budskab.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Owen Jones jones@biology.sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Thomas Bjørneboe Berg thomasbb@biology.sdu.dk

Skemaoplysninger

46
Monday
11-11-2019
Tuesday
12-11-2019
Wednesday
13-11-2019
Thursday
14-11-2019
Friday
15-11-2019
08 - 09
Class f
Forelæsning
09 - 10
Class h1e
Undervisning
10 - 11
Class f
Forelæsning
11 - 12
Class h1e
Undervisning
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb