Supply Chain Costing

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B950000202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B950000201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B950000201

Fagtitel

Supply Chain Costing

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jens Smed Rasmussen jsr@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til HD, 2. del.

Studerende, der følger faget, forventes at kendskab til basale supply chain begreber og supply chain relaterede problemstillinger.

Formål og sigte

Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå problemstillinger og løsninger i forhold til at kunne lede og håndtere supply chains ud fra en økonomisk betragtning, hvilket er vigtigt i forhold til at agere i virksomheder med forsyningskædeproblemstillinger. Faget hænger tæt sammen med andre supply chain relaterede fag, såsom f.eks. ”Supply Chain Design” og ”Supply Chain Analytics”.

Indhold

I faget ”supply chain costing” er de centrale områder bl.a.:
1.    Costing teknikker i et leverandørperspektiv (f.eks. Total Cost of Ownership)
2.    Costing teknikker i et kundeperspektiv (f.eks. Cost-to-Serve og kundeprofitabilitetsanalyser)
3.    Anvendelse af økonomikalkuler til beslutninger om rentabilitet, priser, produkt-mix, processer og aktiviteter i et supply chain perspektiv
4.    Økonomistyring og økonomistyringsteknikker i et rent supply chain perspektiv, herunder spørgsmål omkring likviditetsstyring (i forbindelse med f.eks. Cash-to-Cash konceptet)
5.    Præstationsmåling af omkostningsstyringen såsom f.eks. Balanced Scorecard eller andre lignende præstationsmålingsmodeller
6.    Lean og Lean accounting

Målbeskrivelse

I forhold til studiets kompetenceprofil og livslang læring har faget eksplicit fokus på følgende læringsmål, hvor den studerende skal kunne udvise:

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal kunne demonstrere følgende:

•    at kunne sammenfatte og beskrive anvendte og principielle, teoretiske begreber og

Kunne redegøre relationelt for  økonomiske ledelsesmæssige problemstillinger i styringen og ledelsen af supply chain relaterede forhold  således at teori og begreber fra supply chain costing faget, f.eks. value chain analysis, cost accounting eller total cost of ownership kan bruges til at forklare sammenhænge mellem teori og modeller og en problemstilling indenfor forsyningskæder definitioner i omkostningsteorien i forbindelse med styringen af supply chains
•    at kunne forklare og relatere de tillærte begreber og definitioner i forhold til kortsigtede økonomiske beslutningsproblemstillinger, herunder sammenligne og bedømme elementære økonomiske beslutningsalternativer indenfor supply chain litteraturen
•    at kunne beskrive, sammenfatte, analysere og forklare almindeligt anvendte interne regnskabsteorier
•    at kunne analysere, anvende og benytte relaterede omkostningsdata på udleverede cases i undervisningen relaterede til styringen af supply chains
•    at kunne vurdere relevansen og brugbarheden af forskellige omkostningsberegninger og omkostningsmetoder til brug for handlingsbeslutninger i forbindelse med omkostningsrelaterede problemstillinger i supply chains og ligeledes stille sig kritisk overfor disse

Målbeskrivelse - færdigheder

Evne til at reflektere  over praktiske og teoretiske udfordringer i forbindelse med ledelsen af supply chains ud fra et omkostnings- og værdiperspektiv, f. eks. ved at kunne pege på praktiske forhold i forbindelse med forsyningskæder og komme med forslag til hvordan nogle teorier og modeller i faget kunne give anledning til styrings- og ledelsesmæssige tiltag med en eventuelt anderledes og mere ønskelig økonomisk konsekvens i de pågældende praktiske forhold

Målbeskrivelse - kompetencer

Evne til at håndtere flersidede og mangfoldige udfordringer indenfor det at lede supply chains f. eks. ved at kunne pege begrundet på, hvordan brugen af teoretiske begrebsrammer såsom Balanced Scorecard, Total Cost of Ownership etc., kan kræve særlige former for læring eller andre konkrete handlingstiltag hos den studerende selv og andre parter i konkrete situationer

Litteratur

Kompendium.

Undervisningsform

4 dages undervisning (7 timer á 4 dage), i alt 28 konfrontationstimer.

Faget undervises på dansk, men gæsteforelæsning på engelsk kan forekomme.

Arbejdsbelastning

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således:

Aktivitet    Timer
Konfrontationstimer    28
Forberedelse til undervisning og øvelser    100
Eksamen    7
Total    135


Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj/juni
Omprøve: August

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

20 minutter.

Varighed

20 minutter (inklusive votering og karaktergivning).

ECTS-point

5

Uddybende information

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

EKA

B950000202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Supply Chain Costing, 8851501.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2019 Obligatorisk HD 2. del Supply Chain Management HD 2. del Supply Chain Management | HD Supply Chain Management | Slagelse, Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jens Smed Rasmussen jsr@sam.sdu.dk Kolding
Thomas Borup Kristensen thbk@sam.sdu.dk Kolding

URL til MitSkema