Strategisk Kommunikation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770008102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770008101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770008101

Fagtitel

Strategisk Kommunikation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

04-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Camilla Bjarnøe Jensen camillabj@journalism.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse

Formål og sigte

Kommunikation er blevet en central ledelsesdisciplin. I komplekse, foranderlige og ofte fjendtlige omgivelser er det nødvendigt at arbejde professionelt med kommunikation. Stadig flere offentlige organisationer betragter og håndterer derfor kommunikation som et strategisk ledelsesanliggende. Samtidig går kommunikationsopgaver i stigende grad på tværs af formelle organisationsgrænser og involverer mange forskellige faglige discipliner, såsom retorik, organisationsteori, Public Relations og marketing. 
For at opfylde fagets formål, er det læringsmålet, at den studerende opnår viden om fagets begreber, teorier og metoder således at vedkommende både kan analysere og anvende disse i praksis. Analytisk er det målet, at den studerende kan demonstrere færdigheder i at udvælge og anvende fagets teorier, begreber og metoder til at analysere konkrete og praktiske problemstillinger i forbindelse med en organisations strategiske kommunikation. Den studerende skal kunne analysere og vurdere budskabers kvalitet, relevans og mulige effekter. Derudover skal faget klæde den studerende på til selv at udarbejde en kommunikationsplan/kampagne. I forbindelse hermed skal den studerende kunne analysere en kommunikationssituation, definere relevante målgrupper, udarbejde overbevisende budskaber og evaluere sine strategiske tiltag.

Indhold

•Planlægning af markedsføring og branding i offentlige organisationer
•Kommunikationsfagets grundlæggende teorier, modeller og begreber 
•Centrale dimensioner af intern og ekstern kommunikation 
•Issues management 
•Krisekommunikation  
•Identitet og værdier 
•Storytelling og taleskrivning
•Evaluering 

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse - viden

Det er fagets formål at bibringe den studerende kritisk viden om og forståelse for centrale kommunikationsstrategiske begreber, teorier og metoder, der er essentielle i organisationers strategiske håndtering af deres interne og eksterne kommunikation. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende opnår færdigheder i at anvende fagets begreber, teorier og modeller på konkrete kommunikationsproblemer. De lærer at udvælge og anvende kommunikationsteorier til den strategiske håndtering af interne og eksterne kommunikationsproblematikker.

Målbeskrivelse - kompetencer

Med udgangspunkt i den opnåede viden og færdigheder får den studerende kompetencer såvel som analytiker af kommunikationsproblematikker og som strategisk kommunikator

Litteratur

Nielsen Femø, Mie (2010, anden udgave): Strategisk kommunikation. Akademisk Forlag Hestbæk Andersen, Thomas og Smedegaard, Flemming (2014): Diamanten: En model til kommunikationsplanlægning. Samfundslitteratur. 
Herudover artikler og kapitler, der lægges ud på Blackboard. 
Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.  

Undervisningsform

Faget læses i Odense.

Faget undervises primært på dansk.

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at teoriforelæsninger kombineres med gruppediskussioner, øvelser, cases og andre øvelser. 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. 
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 70 Gruppearbejde: 5 Eksamensforberedelse og Eksamen: 30 = i alt 135 timer

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj / juni
Omprøve: August

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

-

Omfang

Hjemmeopgaven må højst fylde 10 sider à 2.400 anslag (inklusiv problemformulering og litteraturliste).

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Opgaven skal være en pensumbaseret, strategisk løsning på et selvvalgt strategisk problem i den studerendes organisation. 

EKA

B770008102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Strategisk kommunikation, fagnr. 9225901
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Heidi Jønch-Clausen hjc@journalism.sdu.dk Odense

URL til MitSkema

Deltagerbegrænsning

40