Brugerperspektiver og brugerinddragelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S710006102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

UVA-kode: S710006101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-04-2019


Varighed: 1 semester

Modulets navn

Brugerperspektiver og brugerinddragelse

UVA-kode

S710006101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

02-04-2019

Modulansvarlig

Navn E-mail Institut
Birgitte Nørgaard binorgaard@health.sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Birgitte Nørgaard binorgaard@health.sdu.dk

Modulsekretær

Navn E-mail Institut By
Mette Søberg Kristiansen msh@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og overordnet indhold

Formålet med dette modul er, at den studerende bliver fortrolig med begrebet brugerperspektiver og metoder til brugerinddragelse, analyse af brugerens forventninger og prioriteringer, samt brugerevaluering. I modulet beskrives metoder og teknikker til brugerinvolvering, samt metoder til analyse af brugernes forventninger og prioriteringer, metoder til belysning af brugerevaluering og brugertilfredshed. I modulet lægges der vægt på såvel kvalitative tilgange, herunder interview og fokusgruppeteknikker, samt kvantitative tilgange, herunder anvendelse af strukturerede og semistrukturerede spørgeskemaer.

Obligatoriske forudsætninger

De generelle kriterier for optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse skal være opfyldt.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

-

Målbeskrivelse - viden

De studerende har viden om og forståelse for:

  • definitioner på borger- og brugerinddragelse 
  • tilgange til borger- og brugerinddragelse 
  • principielle metoder til belysning af brugerperspektivet 

Målbeskrivelse - færdigheder

De studerende har færdigheder til at:

  • beskrive og identificere forskellige former for brugerinddragelse
  • redegøre for principper i kvalitative metoder til belysning af brugerperspektiver
  • redegøre for principper i kvantitative metoder til belysning af brugerperspektiver

Målbeskrivelse - kompetencer

De studerende har kompetencer til at:

  • kritisk at vurdere brugerinddragelse som metode, hvornår er det relevant, hvilken form for brugerinddragelse er relevant og hvem er brugerne.

Pensum / anbefalet litteratur

Fremgår af Studieguiden

Indhold og forløb (der tages forbehold for ændringer)

Fremgår af studieguiden.

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Vejledende fordeling af arbejdsbelastning ved maksimalt antal KT:

Konfrontationstimer 30
Forberedelse 67,5
Øvelser & gruppearbejde 10
Udarbejdelse af skriftlig opgave 30
I alt 137,5

Antal undervisningstimer

- timer per uge

Skemaoplysninger

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende i dette modul

Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner á 3-4 konfrontationstimer per weekend fordelt over hele semesteret og med maksimalt 30 KT. Modulet består af et antal konfrontationstimer samt andre selvstændige eller gruppebaserede læringsaktiviteter før, under og efter undervisningssessionerne, og der undervises (overvejende) på dansk.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær: December/januar måned.

Omprøve: Februar

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. 

Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Prøve

EKA

S710006102

Navn

Prøve

Beskrivelse

-

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Omfang

Opgavebesvarelsen må maksimalt fylde 28.800 anslag med mellemrum; ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Bilag må max. fylde 19.200 anslag med mellemrum. Bilag er ikke en del af opgaven, som skal kunne læses uafhængigt af bilag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.


Udlevering af opgave

Prøven stilles og afleveres via e-learn til nærmere fastsatte tidspunkter.

Indlevering af besvarelse

Aflevering på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Ved ikke-bestået prøve gives mulighed for genindlevering af en revideret opgave.

Kriterier for udtømmende målopfyldelse:
For at kunne opnå karakteren Bestået; den tilstrækkelige præstation (svarende til karakteren 02), skal den studerende demonstrere minimal acceptabel grad af de i modulet beskrevne kompetencemål.

Den studerende skal således kunne beskrive, hvad der forstås ved brugerperspektiver og brugerinddragelse, samt angive metoder til belysning af brugerperspektivet. Den studerende skal endvidere angive hovedtræk ved kvalitative og kvantitative metoder til belysning af brugerperspektivet, samt angive forskellige undersøgelsestyper til belysning af brugernes forventninger, prioriteringer, tilfredshed, livskvalitet og hertil relateret adfærd.

Endelig skal den studerende kunne angive hovedtræk i planlægning og gennemførelse af interview- og spørgeskemaundersøgelser, samt mulige fejlkilder og bias i relation hertil.

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Brugerperspektiver og brugerinddragelse 3315721. Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres. Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om. 

Kassogrammer

Profil Program Semester Periode