Rehabilitering og palliation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S700002102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

UVA-kode: S700002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-11-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Modulets navn

Rehabilitering og palliation

UVA-kode

S700002101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

26-11-2018

Modulansvarlig

Navn E-mail Institut
Jette Thuesen thuesen@health.sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jette Thuesen thuesen@health.sdu.dk

Modulsekretær

Navn E-mail Institut By
Mette Søberg Kristiansen msh@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Formål og overordnet indhold

Det overordnede mål med dette modul er, at de studerende bliver i stand til at reflektere over særlige udfordringer i rehabilitering ved livstruende sygdom samt forskelle og sammenhænge mellem rehabilitering og palliation, begrebsligt såvel som i praksis. Modulet skal endvidere give de studerende en forståelse for den historiske udvikling og de aktuelle politiske, kulturelle og samfundsmæssige rammer for koordinering og udvikling af felterne rehabilitering og palliation. 

Målgruppe:
Fagpersoner beskæftiget med rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom, herunder både kræft, KOL, hjertesvigt, demens og svækkede ældre med multisygdom. Både deltagere fra specialiseret og almen rehabiliteringspraksis og palliativ praksis kan deltage, herunder ansatte i koordinerende funktioner i kommuner.  

Obligatoriske forudsætninger

De generelle kriterier for optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse skal være opfyldt.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

-

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har viden om og forståelse for: 

 • vilkår og udfordringer ved rehabilitering, når målgruppen er mennesker med livstruende sygdom
 • forskelle og sammenhænge mellem rehabilitering og palliation
 • historisk og kulturel baggrund for udviklingen af palliativ rehabilitering og af den palliative indsats

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende opnår færdigheder i: 

 • analysere udfordringer i rehabilitering ved livstruende sygdom med afsæt i forskellige perspektiver – med henblik på udvikling af praksis 
 • kritisk refleksion over begreber som koordinering af rehabilitering og palliation, livstruende sygdom, palliativ indsats, hospicefilosofi, den gode død, håb, mening og sorg
 • kritisk refleksion over forholdet mellem rehabilitering og palliation som faglige tilgange i relation til livet med livstruende sygdom

Målbeskrivelse - kompetencer

-

Pensum / anbefalet litteratur

Der skelnes mellem 2 typer litteratur: 

 1. Anbefalet litteratur
  (litteratur, som underviseren forudsætter læst forud for undervisningen, og som der tages udgangspunkt i) 

 2. Supplerende litteratur
  (Hvis den studerende vil læse mere om emnet eller en anden måde at gennemgå emnet på osv.)


Fremgår af studieguiden.

Indhold og forløb (der tages forbehold for ændringer)

Fremgår af studieguiden.

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Modulet er en blanding af teoretisk undervisning og studiebesøg samt arbejde med konkret praksis. Modulet vil derfor indeholde et eller flere mindre studiebesøg i egen eller fremmed praksis, som danner baggrund for udarbejdelse af case-rapport.

Modulets prøve er derfor en skriftlig redegørelse (skrevet over case-rapport-skabelonen) for et konkret forløb for mennesker med livstruende sygdom og en diskussion af anvendelsen af de centrale elementer i tilknytning til koordinering af rehabilitering og palliation.


Antal undervisningstimer

timer per semester

Skemaoplysninger

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende i dette modul

5 ECTS x 27,5 timer = 137,50 timer (studenterbelastning)

Konfrontationstimer og gruppeopgaver: 30 timer

Litteratur: 40 timer*

Studiebesøg: 20 timer

Modulprøve: 47,5 timer

I alt: 137,50 timer

*Beregnes ud fra at den studerende kan læse gennemsnitlig 10 sider i timen. Som følge heraf er ca. 400 sider markeret som anbefalet litteratur.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær: maj/juni måned
Omprøve: august

Udprøvninger

Prøve

EKA

S700002102

Navn

Prøve

Beskrivelse

-

Prøveform

Skriftlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Omfang

Den skriftlige opgave må højst fylde 28.800 anslag med mellemrum.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave

Prøven stilles og afleveres via e-learn til nærmere fastsatte tidspunkter.

Indlevering af besvarelse

Aflevering på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Opgaven skal omfatte perspektiver på livet med livstruende sygdom. Opgaven skal desuden inkludere og diskutere rehabilitering ved livstruende sygdom og forholdet mellem rehabilitering og palliation, både begrebsligt og i praksis.

Bestås opgaven ikke i første forsøg gives der mulighed for genindlevering af en revideret opgave, med intern bedømmelse og karakter Bestået/Ikke bestået indenfor fire uger.

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Rehabilitering og palliation fagnummer 3107201.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres. 
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Kassogrammer

Profil Program Semester Periode