Afsluttende projekt

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B850008X02, B850008302, B850008402, B850008502, B850008102, B850008202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B850008X01, B850008301, B850008401, B850008501, B850008101, B850008201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 14-11-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B850008X01
B850008301
B850008401
B850008501
B850008101
B850008201

Fagtitel

Afsluttende projekt

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

14-11-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Søren Voxted voxted@sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Såvel obligatoriske fagmoduler som det første valgfrie modul skal være bestået for at blive indstillet til prøve i det afsluttende projekt.

Anbefalede forudsætninger

Erhvervsøkonomisk metode.

Formål og sigte

Et væsentligt formål med hele HD-studiet er at give de studerende kompetencer til at løse praktiske problemer på en systematisk og teoretisk velbegrundet måde. Desuden er formålet med studiet at de studerende opøver færdigheder i at kunne formidle deres løsningsforslag til andre på en sådan måde, at løsningsforslagets forudsætninger, konsekvenser, pålidelighed og metodemæssige grundlag fremstår klart. Opøvelse af en sådan systematisk arbejdsmetode vil være til stor hjælp i forbindelse med de studerendes daglige arbejde i praksis, og det vil udgøre en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre HD 2. dels studiet. Formålet med projektarbejdet og det dertil knyttede metodefag er at udvikle den studerendes metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder ved løsning af komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den studerende trænes i selvstændigt at kunne identificere og beskrive en praktisk problemstilling. I forlængelse heraf trænes den studerende i at udarbejde en klar problemformulering. Den studerende skal have færdigheder i at operationalisere undersøgelsesspørgsmål i problemformuleringen. Med udgangspunkt i problemformuleringen og på baggrund af foretagne analyser og tolkning af data, skal den studerende kunne opstille alternative løsningsforslag og udarbejde grundlaget for et valg mellem disse. Beslutningsgrundlaget skal omfatte erhvervsøkonomiske analyser og vurderinger af de udarbejdede løsningsforslag. Gennem dette fag skal den studerende således udvikle viden, færdigheder og kompetencer i at kunne arbejde metodisk samt inddrage relevante teorier ved løsning af problemstillinger fra praksis. Evnen til at kunne gennemføre denne proces trænes i faget Erhvervsøkonomisk Metode og det teoretiske grundlag hentes fra de øvrige fag på uddannelsen med særligt fokus på fagene Erhvervsøkonomi og Dataanalyse.

Indhold

Samspillet mellem fagene Erhvervsøkonomisk Metode og Afsluttende Projekt HD 1. del skal udvikle den studerendes færdigheder, viden og kompetencer indenfor følgende områder:
•Frembringelse af viden på baggrund af data
•Anvende teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis
•Kvantitative analysemetoder og teknikker
•Kvalitative analysemetoder og teknikker
•Valg af undersøgelsesdesign og herunder begrundet valg af dataindsamlingsmetoder
•Analyse og tolkning af data samt vurdering af analysegrundlagets validitet og reliabilitet
•Opstilling af velbegrundede handlingsalternativer til problemformuleringens spørgsmål og vurdering af disse i økonomiske termer
•Formidling og præsentation af undersøgelsesresultater i form af en sammenhængende rapport
•Mundtlig præsentation af projekt
•Refleksion over såvel rapport som den valgte proces (både teori og metode)

Målbeskrivelse

-Målbeskrivelse - viden

•    Deltagerne har opnået viden i grundlæggende erhvervs-og samfundsøkonomiske begreber og teorier

Målbeskrivelse - færdigheder

•    Færdigheder i at anvende relevante begreber og metoder ved opstilling af problemdefinition, undersøgelsesspørgsmål samt undersøgelsesdesign for den valgte problemstilling
•    Færdigheder i at anvende forskellige dataindsamlingsmetoder
•    Færdigheder i at opstille forslag til analyse og tolkning samt vurdere pålidelighed, validitet samt reliabilitet ved det foreslåede undersøgelsesdesign
•    Færdigheder i at anvende forskellige dataanalysemetoder

Målbeskrivelse - kompetencer

•    Kompetencer til at beskrive vidensproduktions centrale elementer og forklare samspillet mellem disse, dvs. beskrive og forklare samspillet mellem problemformulering, teorigrundlag, empiri og problemløsning
•    Kompetencer til at opstille forslag til dataindsamlingsmetoder med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder
•    Kompetencer til at udarbejde en sammenhængende og velstruktureret rapport

Litteratur

Afhænger af emnevalg, forventes det at den studerende inddrager national og international litteratur primært indenfor det obligatoriske pensum på HD 1. del. Der bliver til faget udarbejdet en række materialer der kan hjælpe de studerende i processen.

Undervisningsform

Der er ikke tilknyttet undervisning til faget, men hver gruppe vil få tildelt en vejleder. Ved starten på projektet skal gruppen aflevere en problembeskrivelse samt problemformulering, som skal godkendes af vejlederen

Arbejdsbelastning

Aktivitet                        Timer
Vejledning: 30 (inklusiv den studerendes forberedelse og opsamling på vejledning                    
Udarbejdelse af afgangsprojekt: 220            
Forberedelse af mundtlig eksamen: 19        
Eksamen: 1                    
Total  270

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Projektet afleveres primo maj med efterfølgende mundtlig eksamen i juni måned. I forbindelse med udsendelsen af tilmeldingsblanketter til forløbet fremsendes en detaljeret tidsplan for forløbet

Omprøve: August

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Projektrapport med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Det individuelle mundtlige forsvar af projektet (inklusiv votering og begrundet karaktergivning) har et omfang af 30 minutter pr. person. Forsvaret tager udgangspunkt i projektet og indledes med en kort præsentation af dets centrale problemstillinger (af maksimalt 5 minutters varighed). Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål fra eksaminator og censor inden for teoretiske og eventuelt praktiske emner med tilknytning til det indleverede projekt.

Omfang

For individuelle projekter må den indleverede opgave have et omfang på maksimalt 25 normalsider eksklusiv indholdsfortegnelse, bilag og sammendrag.

Skrives projektet i grupper af studerende, øges det maksimale sidetal med 5 sider pr. studerende.

(En normalside regnes som 2400 anslag inklusiv mellemrum).

Indlevering af besvarelse

Afleveres i SDU Assignments.

ECTS-point

10

Uddybende information

Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af den skriftlige rapport og det mundtlige forsvar

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Til re-eksamen udarbejdes en individuel synopsis på maks. 3 normalsider, med udgangspunkt i det oprindelige projekt. Det efterfølgende mundtlige forsvar tager udgangspunkt i såvel det oprindelige projekt som synopsen. Forsvaret forløber som den ordinære eksamen.

EKA

B850008X02
B850008302
B850008402
B850008502
B850008102
B850008202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Afsluttende projekt, 8003401.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema