Narrativ medicin. Hvordan skønlitteratur kan bruges i sundhedsvæsenet.

Studienævn for Dansk

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H130012102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: H130012101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 06-11-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H130012101

ECTS-point

10

Fagtitel

Narrativ medicin. Hvordan skønlitteratur kan bruges i sundhedsvæsenet.

Antal undervisningstimer

3 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Anders Juhl Langscheidel Rasmussen ajr@sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anders Juhl Langscheidel Rasmussen ajr@sdu.dk

Anbefalede forudsætninger

Valgfaget henvender sig til alle på kandidatniveau med interesse for litteratur, sundhed, narrativer og kreativitet.

Det anbefales, at den studerende har grundlæggende kendskab til følgende fagområder:

Dansk litteratur


Overordnet målbeskrivelse

De faglige emner udbydes af Studienævnet for Dansk og befinder sig emnemæssigt inden for emneområderne litteratur, sprog, medier og kultur. Den studerendes individuelle studieplan er afgørende for, hvilke(t) fagområde(r), den studerende vælger sine faglige emner. Fælles for emnernes centrale kompetencemål er et indgående kendskab til fagets teorier, metoder og begreber og de videnskabelige problemstillinger, der knytter sig hertil og evne til at analysere forskellige teksttyper i relation hertil. Den frie hjemmeopgave dokumenterer, at den studerende også er i stand til at kunne sammenfatte og formidle faglig viden om det behandlede felt under hensyntagen til nedenstående kompetencemål.

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Der er i de senere år blevet forsket på livet løs i den rolle, som viden om narrativer (fortællinger) kan spille i forbindelse med patientinddragelse i USA og England – og nu også i Danmark. Den hovedansvarlige underviser på valgfaget er forsker og underviser i det interdisciplinære felt ”narrativ medicin”, og de gæsteunderviserne, der inddrages, har deres erfaring med undervisning fra SDU’s sundhedsvidenskabelige kurser i narrativ medicin. Det er første gang, at et valgfag i narrativ medicin udbydes på Institut for Kulturvidenskaber. 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning:

 • have teoretisk og praktisk viden om grundlæggende narrative strategier i patientinddragelsen, baseret på højeste internationale forskning.
 • have viden om relevans og evidens i forbindelse med brug af skønlitterære tekster i diagnosticering og behandling, baseret på højeste internationale forskning.
 • have viden om kreativ skrivning som patientinddragelse, baseret på højeste internationale forskning.
 • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over og kritisk vurdere humanistisk viden om litteraturs betydning for idealet om patientinddragelse.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning kunne:

 • analysere og vurdere narrative perspektiver i diagnosticering og behandling med afsæt i narrativ medicin.
 • kunne identificere patienters og pårørendes narrative kompetence.
 • redegøre for elementerne i et narrativt forløb og inddrage forskning om anvendelsen af skønlitterære tekster.
 • sætte ord på viden om sproglig betydningsdannelse og metaforik i forbindelse med sygdom  
 • kunne formidle forskningsbaseret viden om narrativ medicin.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning:

 • have overblik over det præsenterede tværvidenskabelige felt narrativ medicin og kunne afsøge nye narrative løsningsmodeller.
 • kunne formulere et kritisk perspektiv på brugen af skønlitteratur i såvel sundheds- som litteraturvidenskaben.

Indhold

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i sprog-, litteratur- og medievidenskab med særlig vægt på centrale, og relevante områder inden for dansk sprog, litteratur, medier og kultur.

Undervisningen indbefatter en grundig, videnskabelig indføring i det interdisciplinære felt ”narrativ medicin” med en særlig vægt på spørgsmålet om, hvad skønlitteratur og endnu bredere æstetiske narrativer kan bidrage med i patienters selvforståelse og rehabilitering. Der fremlægges ny, dansk og international forskning inden for narrativ medicin, og der læses en serie danske litterære tekster fra H.C. Andersen over Tove Ditlevsen til Caroline Albertine Minor, ligesom der inddrages film, tv-serier og en graphic novel.

Det sundhedsvidenskabelige spørgsmål er: Hvad sker der egentlig, når patienten får lejlighed til at beskrive sine oplevelser af sygdom gennem en skriftlig fortælling? Mens det litteraturvidenskabelige spørgsmål er: Hvordan repræsenteres sygdomserfaringer som angst, sorg, chok, psykose og kræft i litteraturen? Det gennemgående spørgsmål på valgfaget vil være, hvordan æstetiske narrativer kan bidrage til noget så konkret som forbedret diagnosticering, behandling og rehabilitering af syge mennesker uden at blive instrumentaliseret eller misbrugt?

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, foredrag, e-læring og ekskursioner. Undervisningen kan også være organiseret i seminarform. 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

• Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede

• Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede

• Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter

• Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Min. 800 sider

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret

Eksamen afvikles som følger:
 • Ordinær prøve (1. prøveforsøg): Sommereksamen 2019
 • Omprøve (2. prøveforsøg): Sommerreeksamen 2019
 • Omprøve (3. prøveforsøg): Vintereksamen 2019/2020

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H130012102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Fri hjemmeopgave

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Varighed

7 dage

Omfang

15-20 normalsider

Hjælpemidler

Alle

Udlevering af opgave

Prøve skal udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

10

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-13, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til opgaven:
Nej

Skema for faget

Yderligere information

Faget undervises sidste gang i FS2019.

Første undervisningsgang:

Onsdag kl. 11-14

Der tages forbehold for ændringer. Se nærmere oplysning i MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode