Finansielle virksomheders produkter og services

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B930001202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B930001201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B930001201

Fagtitel

Finansielle virksomheders produkter og services

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, der følger faget forventes at;
•    Have kendskab til et pengeinstituts grundlæggende produkter og services
•    Have kendskab til det marked hvori et pengeinstitut opererer

Formål og sigte

Med særlig henblik på finansielle virksomheder, er formålet med faget at give deltagerne en forståelse for og indsigt i, de produkter og services den finansielle virksomhed udbyder – samt disses rentabilitet, indtjening og risiko. Fag og litteratur hænger tæt sammen med faget "Styring af finansielle virksomheder”.

I forhold til studiets kompetenceprofil, har faget eksplicit fokus på at;
•    Give kompetence til at indgå i arbejdssituationer i en finansiel virksomhed, hvor der træffes beslutninger om produkt- og servicemæssige tiltag, samt at indgå i faglig og tværfaglig dialog herom, på forskellige organisatoriske niveauer
•    Give færdigheder i produktion og analyse af data som vedrører et pengeinstituts produkter og services samt disses rentabilitet og indtjening set i forhold til risiko (set fra pengeinstituttets side)
•    Give viden om fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder, samt hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis.

Indhold

Faget indeholder følgende faglige hovedområder;

•    Risikostyring på produktniveau
•    Produktrentabilitet og -indtjening
•    Produkttyper og services

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan:
•    Redegøre for fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder
•    Redegøre for en finansiel virksomheds forskellige kundetyper under hensyntagen til livscyklus
•    Redegøre for forskellige lånekategorier, aktivtypers finansiering (f.eks. bolig/ejendom), opsparingsformer og garantier/forpligtelser

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
•    Anvende fagets modeller, metoder og teorier til at identificere og beregne forskellige produkters og services effekt på finansielle virksomheders risici og økonomiske præstationer

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:
•    Vurdere produkters og services effekt på pengeinstitutters samlede risici og økonomiske præstationer
•    Vurdere hvorledes fagområdets anvendte/udvalgte værktøjer kan bruges i praksis

Litteratur

I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur;
•    Jørgen Just Andresen; Finansiel Risikostyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nyeste udgave
•    Jørgen Just Andresen; Finansielle Derivater, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nyeste udgave
•    Benton E. Cup & James W. Kolari; Commercial Banking - The Management of Risk”, Wiley, nyeste udgave

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen gennem en kombination af:
•    Fremmødeundervisning

Gennemgang af udvalgte og relevante teorier, modeller, begreber og metoder. Inddragelse af forskellige pengeinstitutter linket til gennemgåede teorier, modeller,
begreber og metoder.
•    Case/opgave baserede diskussioner/opgaver

I undervisningen vil der blive benyttet forskellige cases/opgaver, som vil danne udgangspunkt for diskussioner og refleksioner.
•    1 stk. hjemmeopgave

Godkendelsesopgave, som den studerende afleverer efter nærmere fastsatte anvisninger og tidspunkter. Ingen individuel feedback, men blot "godkendt" eller "ej godkendt".

Præsentationer af oplæg overfor klassen, foretaget af de studerende pba. af deres besvarelser og efter nærmere fastsatte rammer.
•    Hjemmeforberedelse og -læsning
•    Eksamensopgave (gruppeprojekt)
•    Eksamensforberedelse


Arbejdsbelastning

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet    Timer
Konfrontationstimer (forelæsning, holdtimer)    32
Forberedelse    110
Udarbejdelse af ”Godkendelsesopgave”    20
Forberedelses af præsentation af ”Godkendelsesopgave”    3
Eksamensopgave/-projekt    75
Eksamensforberedelse    30
Total    270

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni
Re-eksamen: Snarest muligt efter resultat af ordinær eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Mundtlig prøve (uden forberedelse) på 30 minutter, der er fælles for fagene "Styring af finansielle virksomheder" og "Finansielle virksomheders produkter og services". De 30 minutter er den samlede eksaminationstid (inkl. votering og tilbagemelding) for de to fag.

Omfang

Gruppeprojektet, der skal fylde max. 60 normalsider (á 2.400 anslag), er fælles for fagene "Styring af finansielle virksomheder" og "Finansielle virksomheders produkter og services".

Indlevering af besvarelse

Afleveres i SDU assignments.

ECTS-point

10

Uddybende information

Den studerendes opfyldelse af fagets mål bedømmes ved:
•    Mundtlig prøve (uden forberedelse), der er fælles for fagene "Styring af finansielle virksomheder" og "Finansielle virksomheders produkter og services"
•    Forudsætningen for den mundtlige prøve er et af underviseren godkendt gruppeprojekt som er fælles for fagene "Styring af finansielle virksomheder" og "Finansielle virksomheders produkter og services".
•    Gruppeprojektet skal udarbejdes i grupper af 3-5 studerende.
•    Den mundtlige prøve er individuel og med individuel bedømmelse baseret på en vægtning af den mundtlige præsentation samt den skriftlige opgave.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

EKA

B930001202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Finansielle virksomheders produkter og services, 8075601.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema