Afgangsprojekt (HDFR)

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B930002202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B930002201
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B930002201

Fagtitel

Afgangsprojekt (HDFR)

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

15

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt. Desuden skal den studerende have bestået alle moduler på 1. + 2. semester og være tilmeldt eksamen i de 3 moduler, der indgår på 3. semester, for at tilmelde sig Afgangsprojektet.

Formål og sigte

Med særlig henblik på finansielle virksomheder, er formålet med faget at sikre, at den studerende får en anvendelsesorienteret tilgang til udarbejdelse af sit Afgangsprojekt.

Endvidere at den studerende skærper evnen til at opstille en projektplan, evnen til kritisk at vurdere projektets opbygning og prioritering samt evnen til nøgternt at efterkontrollere og følge op på det udarbejdede. Det er ligeledes formålet med Afgangsprojektet, at den studerende kan koble forskellige udvalgte fagdiscipliner sammen og dermed løse en given problemstilling tværfagligt.

I forhold til studiets kompetenceprofil, har faget eksplicit fokus på at;
•    Give kompetence til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks forretningsmæssig problemstilling for en finansiel virksomhed samt at kunne drage selvstændige konklusioner på baggrund heraf
•    Give færdigheder i produktion, analyse og formidling af data i relation til en finansiel virksomheds/sektors problemstilling
•    Give viden om fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder, samt hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Indhold

Faget indeholder følgende faglige hovedområder;
•    Af den studerende udvalgte fagdiscipliner, som er gennemgået på studiet
•    Metode og struktur
•    Tværfaglige løsninger af egen defineret problemstilling

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan:
•    Redegøre for regler, begreber, teorier, modeller og metoder relevant for den behandlede problemstilling.
•    Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang hver enkelt videnselement kan tænkes anvendt på den valgte problemstilling.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
•    Problemidentificere, analysere og problemløse gennem anvendelse af det i studiet tillærte begrebs-, teori- og modelapparat på en struktureret og formidlingsvenlig måde
•    Argumentere for den anvendte metodik, empiri og teori
•    Anvende tværfaglige perspektiver på den valgte problemstilling
•    Formidle afgangsprojektet og alle dets elementer på en struktureret og læsevenlig måde

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:
•    Lede en meningsdannende dialog vedr. den valgte problemstilling
•    Vurdere redskabers, teoriers og metoders relevans og udsagns kraft
•    Udvise en god evne til at vurdere handlingsalternativer og deres konsekvenser, herunder de økonomiske konsekvenser
•    Udvise en god evne til at se løsningsforslag i et større helhedsorienteret perspektiv
•    Udvise en god evne til at reflektere over såvel proces som det færdige resultat

Litteratur

Litteratur afhænger af emnevalg. Det forventes at den studerende i et vist omfang inddrager relevant litteratur der rækker ud over det obligatoriske pensum i de enkelte fagdiscipliner.

Undervisningsform

Selvstændigt arbejde med Afgangsprojektet under vejledning af en underviser. Det påhviler den studerende at tage initiativet til vejledningen.

Arbejdsbelastning

Fagets undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende møde:
Aktivitet                        Timer
Vejledning                    10
Udarbejdelse af afgangsprojekt            385
Forberedelse af mundtlig eksamen        9
Eksamen                    1
Total                        405

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

For afgangsprojekter med vejledning i forårssemesteret afholdes den ordinære eksamen i maj/juni måned på baggrund af et rettidigt indleveret afgangsprojekt. Afleveringsfristen offentliggøres på studiets hjemmeside.
Re-eksamen i august.

For afgangsprojekter med vejledning i efterårssemesteret afholdes på tilsvarende vilkår ordinær eksamen i januar/februar måned med re-eksamen i marts/april.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Afgangsprojekt med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Det mundtlige forsvar (inklusiv votering og begrundet karaktergivning) har et omfang af maksimalt 1 time. Forsvaret tager udgangspunkt i rapporten og indledes med en kort præsentation af rapporten og dens centrale problemstillinger (af maksimalt 10 minutters varighed).

Omfang

Maksimalt 60 normalsider (efter nærmere bestemte retningslinjer)

Indlevering af besvarelse

Afleveres i SDU assignments.

ECTS-point

15

Uddybende information

Den studerendes opfyldelse af fagets mål bedømmes ved

•    Mundtlig prøve (uden forberedelse) på 60 minutter, der er den samlede eksaminationstid (inkl. votering og tilbagemelding
•    Forudsætningen for den mundtlige prøve er det indleveret afgangsprojekt på maksimalt 60 normalsider (efter nærmere bestemte retningslinjer)
•    I vurderingen indgår selve afgangsprojektet, præsentationen af det, samt den mundtlige præstation

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Reeksamen

Prøveform

Afgangsprojekt med mundtligt forsvar

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Varighed

1 time

Indlevering af besvarelse

Afleveres i SDU assignments.

Uddybende information

Re-eksamen afholdes på baggrund af en revideret opgavebesvarelse.

Der gives i den forbindelse 6 uger til revision af afgangsprojektet, regnet fra datoen for den mundtlige del af den ordinære eksamen.

De ydes ingen vejledning i forbindelse med revideringen af afgangsprojektet. Vejledning kan dog tilkøbes, jf. "Prisliste", som kan findes på studiets hjemmeside.

EKA

B930002202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Afgangsprojekt (FR), 8071811.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema