Afgangsprojekt (HDSCM)

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B950003202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B950003201
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B950003201

Fagtitel

Afgangsprojekt (HDSCM)

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

15

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ole Stegmann Mikkelsen osm@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt. Desuden skal den studerende have bestået alle moduler på 1. + 2. semester og være tilmeldt eksamen i de 3 moduler, der indgår på 3. semester, for at tilmelde sig Afgangsprojektet.

Anbefalede forudsætninger


Formål og sigte

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Det teoretiske, metodiske og praktiske grundlag for afhandlingen er alle uddannelsens øvrige moduler. Afgangsprojektet skal behandle en problemstilling inden for fagområdet Supply Chain Management (SCM). Målsætningen for afgangsprojektet er, at den studerende skal demonstrere evne til fordybelse i videns-feltet indenfor SCM.
Den studerende skal kunne formulere, afgrænse og motivere en problemstilling, indsamle og søge relevante informationer og litteratur herom, analysere problemstillingen med de fra undervisningen kendte teorier og metoder, samt præsentere sit arbejde i form af en rapport. Supplerende områder kan inddrages i de tilfælde hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder

Indhold

Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller af en gruppe på maksimalt to studerende og skal have følgende centrale indhold:

•    Udvælgelse og bearbejdning af problemstillingen samt opstilling af problemformulering
•    Udvikling af et undersøgelsesdesign på baggrund af de antagelser undersøgelsen bygger på
•    En operationalisering af problemformuleringen og begrundede valg af undersøgelsesmetoder
•    Opstilling af teoretisk analyseramme således at afgangsprojektet indeholder både en bearbejdning af empirisk og teoretisk materiale
•    Validitet og reliabilitet diskuteres i forhold til undersøgelsesresultaterne
•    Valg af handlingsalternativ
•    Implementering af handlingsalternativ herunder overvejelse af mulige problemer og økonomiske konsekvensvurderinger
•    Kritiske faktorer identificeres og diskuteres i beslutningsgrundlaget
•    Klar konklusion vedrørende problemløsningens resultat
•    At konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighed eksplicit diskuteres
•    At rapporten er formidlet i en skriftlig form, der læservenligt giver et struktureret overblik, sammenhæng og empirisk og teoretisk underbygget argumentation.

Hvis afgangsprojektet udarbejdes af 2 personer må det forventes at analysedybde m.m. afspejler, at der er tale om 2 personers arbejdsindsats.

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal demonstrere viden om teorier, modeller, begreber og metoder der er introduceret på uddannelsen.

Den studerende skal demonstrere viden på et sådant niveau, at den studerende kan forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang hver enkelt videnselement kan tænkes anvendt på det foreliggende supply chain problem i afgangsprojektet

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne:
•    Vurdere samspillet mellem problem, teori, empiri og problemløsning (handlingsforslag) og begrundelser for de valg der træffes for problemformulering, teori og dataindsamling
•    Anlægge et helhedsperspektiv på virksomheden for de handlingsforslag der fremsættes, og vurdere graden af målopfyldelse der inddrager konsekvensberegninger (eksempelvis økonomiske) og eventuelt ressourcemæssige og kompetencemæssige perspektiver
•    Formidle afgangsprojektets problemstilling, teoretiske og metodiske overvejelser og valg, empiriske resultater, konklusioner og løsningsforslag til alle afgangsprojektets interessenter
•    Demonstrere evne til kritisk at analysere og reflektere over projektarbejdet og fremkomme med overvejelser om mulige forbedringer samt alternativ metode- og teorianvendelse

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved afgangsprojektets afslutning skal den studerende kunne:
•    Udvise et godt overblik over sammenhænge mellem vidensproduktionsprocessens centrale elementer, dvs. samspillet mellem problemformulering, teorigrundlag, empiri, analyse, konklusion og problemløsning, refleksion samt perspektivering
•    Udvise en høj grad af metodemæssig forståelse i forbindelse med udledning af en velargumenteret problemmulighedsidentifikation som munder ud i en eksplicit problemformulering operationaliseret i en række spørgsmål
•    Udvise en målrettet og fyldestgørende gennemførelse af analyser
•    Udvise en god velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet. Handlingsalternativerne har direkte udgangspunkt i de gennemførte analyser samt i relevante forudsætninger og antagelser formuleret i analysedelen. Hermed skabes en sammenhæng mellem analysedelen og handlingsdelen
•    Udvise en god evne til at vurdere de opstillede handlingsforslag og deres konsekvenser, herunder konsekvenser på centrale performance metrikker
•    Udvise en god evne til at se sine løsningsforslag i et større helhedsorienteret perspektiv
•    Udvise en god evne til at reflektere over såvel proces som det færdige resultat

Ved den tværfaglige eksamination skal den studerende demonstrere, at han/hun selvstændigt kan kombinere uddannelsens teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og formidle sammenhænge på et sikkert metodisk grundlag

Litteratur

Det er den praktiske problemstilling der danner grundlag for søgning efter og udvælgelse af litteratur til afgangsprojektet. Det forventes at den studerende selvstændigt opsøger og udvælger relevante modeller og teorier inden for fagfeltets område som løsningsværktøjer til udarbejdelse af seminaret. Det forventes at der inddrages international og national litteratur, der rækker ud over det obligatoriske pensum i uddannelsens øvrige fag. Det forventes derudover, at den studerende dokumenterer et solidt overblik og indsigt i det pensum, som indgår i HD Supply Chain Management uddannelsen.

Undervisningsform

Selvstændigt arbejde med afgangsprojektet under vejledning af en underviser. Det påhviler den studerende at tage initiativet til vejledningen.

Diskussion samt feedback fra vejleder

Arbejdsbelastning

Fagets undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende møde:
Aktivitet                        Timer
Vejledning                    10
Udarbejdelse af afgangsprojekt            385
Forberedelse af mundtlig eksamen        9
Eksamen                    1
Total                        405

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

For afgangsprojekter med vejledning i forårssemesteret afholdes den ordinære eksamen i maj/juni måned på baggrund af et rettidigt indleveret afgangsprojekt. Afleveringsfristen offentliggøres på studiets hjemmeside.
Re-eksamen i august.

For afgangsprojekter med vejledning i efterårssemesteret afholdes på tilsvarende vilkår ordinær eksamen i januar/februar måned med re-eksamen i marts/april.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Afgangsprojekt med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Det mundtlige forsvar inklusive votering og begrundet karaktergivning varer maksimalt 1 time. Den studerende starter med kort præsentation af opgaven herunder en uddybning / perspektivering af én eller flere centrale problemstillinger i opgaven (max. 10 minutter).

Omfang

For individuelle afgangsprojekter må den afleverede opgave have et omfang på maksimalt 60 normalsider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, sammendrag og bilag.
Skrives afgangsprojektet af to studerende øges det maksimale sidetal med 20 sider (en normalside regnes som 2400 anslag inkl. mellemrum).

Indlevering af besvarelse

Afleveres i SDU assingment.

ECTS-point

15

Uddybende information

Afgangsprojektet bedømmes ved et individuelt mundtligt forsvar af den indleverede rapport. Karakteren gives på basis af den enkelte studerendes opfyldelse af fagets mål som beskrevet under "Målbeskrivelse". Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af den skriftlige rapport og det mundtlige forsvar.
Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål fra eksaminator og censor inden for det teoretiske og eventuelt praktiske supply chain emner med tilknytning til afgangsprojektrapporten.


Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Reeksamen

Prøveform

Afgangsprojekt med mundtligt forsvar

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Varighed

Det mundtlige forsvar (inklusiv votering og begrundet karaktergivning) har et omfang af maksimalt 1 time.

Indlevering af besvarelse

Afleveres i SDU assignments.

Uddybende information

Re-eksamen afholdes på baggrund af en revideret opgavebesvarelse. Der gives i den forbindelse 6 uger til revision af afgangsprojektet, regnet fra datoen for den mundtlige del af den ordinære eksamen.

Der ydes som udgangspunkt ingen vejledning i forbindelse med revideringen af afgangsprojektet. Vejledning kan dog tilkøbes, jf. "Prisliste", som kan findes på studiets hjemmeside

EKA

B950003202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Afgangsprojekt (SCM), 8851901.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2019 Obligatorisk HD 2. del Supply Chain Management HD 2. del Supply Chain Management | HD Supply Chain Management | Slagelse, Kolding

URL til MitSkema

32
Monday
03-08-2020
Tuesday
04-08-2020
Wednesday
05-08-2020
Thursday
06-08-2020
Friday
07-08-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema