Styring af finansielle virksomheder

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B930000202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B930000201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B930000201

Fagtitel

Styring af finansielle virksomheder

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

25-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, der følger faget forventes at;
•    Have kendskab til et pengeinstituts grundlæggende produkter og services
•    Have kendskab til det marked hvori et pengeinstitut opererer

Formål og sigte

Med særlig henblik på finansielle virksomheder, er formålet med faget at give deltagerne en forståelse for og indsigt i, de rammer hvori den finansielle virksomhed agerer. Desuden er det formålet at skabe forståelse for og indsigt i styring af risiko og performance på et strategisk niveau. Fag og litteratur hænger tæt sammen med faget "Finansielle virksomheders produkter og services".

I forhold til studiets kompetenceprofil, har faget eksplicit fokus på at;
•    Give kompetence til at indgå i arbejdssituationer i en finansiel virksomhed, hvor der træffes beslutninger om styringsmæssige tiltag, samt at indgå i faglig og tværfaglig dialog herom, på forskellige organisatoriske niveauer
•    Give færdigheder i produktion og analyse af data som vedrører lovgivningens krav til finansielle virksomheder, finansiel performance og finansiel risiko
•    Give viden om fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder, samt hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Indhold

Faget indeholder følgende faglige hovedområder;

•    Finansielle virksomheders performance
•    Den finansielle sektors regulerende institutioner
•    Kapitalstruktur
•    Risikostyring
•    Værdiskabelse
•    Udviklingen og diversiteten i den finansielle sektor

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan:
•    Redegøre for fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder
•    Redegøre for lovgivningens krav til pengeinstitutter og for en finansiel virksomheds overordnede risikotyper
•    Redegøre for solvens og kapitaldækningsregler for pengeinstitutter
•    Redegøre for de basale metoder, som en finansiel virksomheds ledelse har i styring af virksomhedens aktiv og passiv-side
•    Redegøre for, hvorledes finansielle virksomheders performance og risiko måles
•    Redegøre for de centrale elementer der har indflydelse på værdiansættelsen af finansielle virksomheder

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
•    Anvende fagets modeller, metoder og teorier til at beregne pengeinstitutters risici og økonomiske præstationer
•    Udvælge, beskrive og anvende centrale finansielle nøgletal samt forholde sig kritisk hertil
•    Identificere en finansiel virksomheds overordnede risikotyper
•    Identificere centrale elementer i finansielle virksomheders regnskaber

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:
•    Identificere, analysere og vurdere de centrale elementer der har indflydelse på de ledelsesmæssige beslutninger der træffes i en finansiel virksomhed
•    Udarbejde beslutningsforslag/-alternativer og disses konsekvensvurderinger som vil være relevante for beslutningstagere i finansielle virksomheder
•    Foretage en kritisk vurdering af, hvorledes fagområdets anvendte/udvalgte værktøjer kan bruges i praksis

Litteratur

I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur;
•    Jørgen Just Andresen; Finansiel Risikostyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nyeste udgave
•    Jørgen Just Andresen; Finansielle Derivater, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nyeste udgave
•    Benton E. Cup & James W. Kolari; Commercial Banking – The Management of Risk”, Wiley, nyeste udgave

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen gennem en kombination af:
•    Fremmødeundervisning

Gennemgang af udvalgte og relevante teorier, modeller, begreber og metoder. Inddragelse af forskellige pengeinstitutter linket til gennemgåede teorier, modeller,
begreber og metoder.
•    Case/opgave baserede diskussioner/opgaver
I undervisningen vil der blive benyttet forskellige cases/opgaver, som vil danne udgangspunkt for diskussioner
og refleksioner.
•    1 stk. hjemmeopgave

Godkendelsesopgave, som den studerende afleverer efter nærmere fastsatte anvisninger og tidspunkter
Ingen individuel feedback, men blot "godkendt" eller "ej godkendt".
Præsentationer af oplæg overfor klassen, foretaget af de studerende pba. af deres besvarelser og efter
nærmere fastsatte rammer.
•    Hjemmeforberedelse og -læsning
•    Eksamensopgave (gruppeprojekt)
•    Eksamensforberedelse

Arbejdsbelastning

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet    Timer
Konfrontationstimer (forelæsning, holdtimer)    16
Forberedelse    30
Udarbejdelse af ”Godkendelsesopgave”    10
Forberedelses af præsentation af ”Godkendelsesopgave”    2
Eksamensopgave/-projekt    57
Eksamensforberedelse    20
Total    135


Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni
Re-eksamen: Snarest muligt efter resultat af ordinær eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Mundtlig prøve (uden forberedelse) på 30 minutter, der er fælles for fagene ”Styring af finansielle virksomheder” og ”Finansielle virksomheders produkter og services”. De 30 minutter er den samlede eksaminationstid (inkl. votering og tilbagemelding) for de to fag.

Omfang

Gruppeprojektet der skal fylde max. 60 normalsider (á 2.400 anslag) er fælles for fagene ”Styring af finansielle virksomheder” og ”Finansielle virksomheders produkter og services”.

Indlevering af besvarelse

Afleveres i SDU assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Den studerendes opfyldelse af fagets mål bedømmes ved:
•    Mundtlig prøve (uden forberedelse), der er fælles for fagene "Styring af finansielle virksomheder" og "Finansielle virksomheders produkter og services"
•    Forudsætningen for den mundtlige prøve er et af underviseren godkendt gruppeprojekt som er fælles for fagene "Styring af finansielle virksomheder" og "Finansielle virksomheders produkter og services".
•    Gruppeprojektet skal udarbejdes i grupper af 3-5 studerende.
•    Den mundtlige prøve er individuel og med individuel bedømmelse baseret på en vægtning af den mundtlige præsentation samt den skriftlige opgave.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.


EKA

B930000202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Styring af finansielle virksomheder, 8075501.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema