Masterprojekt

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770016102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770016101
ECTS-point: 12

Godkendelsesdato: 03-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770016101

Fagtitel

Masterprojekt

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

12

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

03-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mads Bøge Kristiansen mbkr@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Forudsætningen for tilmelding til masterprojektet er at have bestået minimum 30 ECTS og være tilmeldt og/eller bestået 48 ECTS.

Formål og sigte

Formålet med masterprojektet er, at den studerende udvikler sin viden, færdigheder og kompetencer til…

* selvstændigt at indkredse og afgrænse en problemstilling, der har relevans for og relation til ledelsespraksis

* selvstændigt at gennemføre en empirisk og teoretisk undersøgelse af denne problemstilling samt 

* at foretage en selvstændig og kritisk perspektivering af denne undersøgelse til ledelsespraksis. 

Indhold

Masterprojektet kan tage udgangspunkt i alle fag på FMOL, der udbydes af videnskabeligt ansatte ved Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Målbeskrivelse

Det færdige masterprojekt skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde selvstændigt og videnskabeligt ved løsning af ledelsesrelevante problemstillinger. 

Masterprojektet er det afsluttende projekt på uddannelsen, hvor den studerende får mulighed for at anvende og demonstrere, hvad der er lært gennem uddannelsen.

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende ...
Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
* redegøre for relevante teorier, metoder og sagsforhold i tilknytning til emneområdet og den valgte problemstilling.

Målbeskrivelse - færdigheder

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende …
* identificere og konkretisere en ledelsesrelevant problemstilling inden for et emneområde.
* udvælge relevante teorier og metoder til belysning af problemstillingen.
* sammenligne de udvalgte teorier og metoder med henblik på at identificere deres respektive styrker og svagheder i forhold til belysning af problemstillingen.

Målbeskrivelse - kompetencer

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende…

* Selvstændigt at anvende teorier, metoder, tilgange og empiriske resultater til belysning af den valgte problemstilling.

* Kritisk at vurdere implikationer og anvendelighed af resultaterne i forhold til ledelsespraksis. 

Masterprojektet skal med udgangspunkt heri blandt andet…

* baseres på litteratur med relevans for problemstillingen.

* indeholde en gennemgang af projektets relation til ledelsespraksis.

* have en afsluttende kritisk perspektivering i relation til ledelsespraksis. Heri kan indgå en vurdering af eventuelle løsningsforslag herunder mulighederne for at gennemføre disse. 

Det er ikke et krav, at elementerne om ”relation til ledelsespraksis” og ”kritisk perspektivering i forhold til ledelsespraksis” behandles udtømmende i den skriftlige opgave, men de vil så skulle gives en særlig opmærksomhed ved den mundtlige eksamination.   

Masterprojektet kan inden for disse rammer udfoldes på mange måder. Det er således muligt også at lave projekter, hvor den studerende spiller en mere aktiv rolle i de undersøgte fænomener (som for eksempel ved aktionslæring) end i traditionelle akademiske analyser. 

Litteratur

Afhænger af emne

Undervisningsform

Forårs- eller efterårssemestret, når forudsætningerne er opfyldt. 

I tilknytning til den studerendes udarbejdelse af masterprojektet modtager den studerende vejledning. Vejledningen ydes som sparring til den studerende med afsæt i den studerendes egne overvejelser om afhandlingens struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til vejledningsmøder. Problemstillingen aftales med vejleder. Det nærmere vejledningsforløb aftales også med vejleder.
De studerende afleverer emne til afhandlingen ultimo maj for efterårssemestret og ultimo november for forårssemestret. Vejleder tildeles snarest derefter.

Arbejdsbelastning

1 ECTS svarer til en arbejdsbelastning på ca. 27 timer. Den samlede arbejdsbelastning vurderes derfor at være ca. 324 timer for de 12 ECTS.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj / juni
Omprøve: August

Deltagelse i omprøve kræver, at man har afleveret sit masterprojekt rettidigt og forsvaret det ved den ordinære eksamen med bedømmelsen ikke bestået. 

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Masterprojekt med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Den mundtlige eksamen har en varighed af 45 minutter (inklusiv votering).

Omfang

Masterprojektet har et omfang svarende til 50 - 60 sider à 2.400 anslag (inkl. tegn og mellemrum), hvis man skriver alene.

Ved en gruppe på 2 skal det fremgå, at de studerende hver har udarbejdet mindst en tredjedel. Højst en tredjedel kan udarbejdes sammen. Sideantallet øges med 50%. Ved en gruppe på 3 skal det tilsvarende dokumenteres, at de studerende har udarbejdet hver mindst en fjerdedel. Højst en fjerdedel kan udarbejdes sammen. Sideantallet øges tilsvarende med 75%. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på Blackboard via SDU Assignment.

Der udfyldes samtidig med afleveringen en elektronisk udlånsblanket til lovpligtig arkivering på SDU Bibliotek samt en titelblanket med masterprojektets titel på dansk og engelsk.

ECTS-point

12

Uddybende information

For opgaver med mere end én forfatter gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. Det maksimale antal for en gruppe er 3. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven.  

Masterprojektet skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog - f.eks. engelsk. Hvis masterprojektet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. Resuméet vægtes ikke i afvejningen af, hvordan det skriftlige masterprojekt og den mundtlige eksamination skal vurderes.

Hvis masterprojektet ikke bestås, skal det bearbejdes, så det på ny kan blive bedømt. Den studerende får som udgangspunkt stillet den samme vejleder til rådighed.  

EKA

B770016102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Masterprojekt, fagnr. 9228501
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Mads Bøge Kristiansen mbkr@sam.sdu.dk Odense

URL til MitSkema

Odense
Vis fuldt skema (start F23)
Vis fuldt skema (start E23)