Ledelse af ledere

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770010102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770010101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770010101

Fagtitel

Ledelse af ledere

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

02-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Lotte Bøgh Andersen lotte@ps.au.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i Offentlig ledelse.

Formål og sigte

Det primære formål med faget er at gøre ledere med ledelsesansvar for andre ledere bedre i stand til at bidrage til at opnå deres organisationers målsætninger både via deres ledelse af disse ledere og via deres betydning som rollemodeller (deres direkte signaler til medarbejderne om organisationernes værdier og visioner). Det sekundære formål med faget er at integrere denne ledelse nedad i det hierarkiske system med en velgennemtænkt ledelse opad (til det politiske niveau og/eller ledere over en selv) og på tværs (til sideordnede ledere af ledere og til relevante aktører udenfor det organisatoriske hierarki).
Det er vigtigt at have et grundlag af kompetence til at oversætte organisatoriske visioner og dermed tydeliggøre meningen med arbejdet i kombination med evnen til at give konkret, positiv feedback baseret på medarbejdernes indsats og resultater. Faget ”Ledelse af ledere” bygger videre på disse kompetencer i forhold til at styrke evnerne til at spille ledere af medarbejdere gode på denne bane samt at indplacere den medarbejderrettede ledelse i en større ledelses- og styringsmæssig kontekst. Det kan derfor være en fordel at have gennemført enten faget ”Ledelsesadfærd og performance” eller faget ”Ledelse: Incitamenter, motivation og normer” inden deltagelse, da disse fag gennemgår de ledelsesstrategier, vi arbejder videre med på faget ”Ledelse af ledere”. Det er dog ikke en forudsætning for at følge faget. Kompetencer relateret til disse typer ledelsesadfærd kan også fint være erhvervet i anden sammenhæng.
Som leder af ledere kommer man ved at deltage i dette fag til at stå stærkere i forhold til den samlede ledelsesopgave: At sikre værdiskabelsen til gavn for borgere og samfund ved at lede nedad, opad og udad i sammenhæng. Det afgørende er styrkelsen af deltagernes handlingskompetencer, og dette opnås i et konstant samspil mellem forskningsbaseret viden, refleksion og systematisk træning af selve ledelsesadfærden. Det betyder også, at forskning og teori hele tiden bliver koblet til deltagernes ledelsespraksis, så forløbet i størst mulig grad kan overføres direkte til deltagernes ledelsesopgave.

Indhold

Forløbet er struktureret i fire overordnede temaer, der alle bidrager til såvel det primære som det sekundære formål:
 • Den styringsmæssige kontekst for ledelse af ledere
 • Ledelse af ledere i praksis: Træning af selve ledelsesudøvelsen
 • Ledelse af ledere koblet til ledelse opad: Det systematiske arbejde med den gode styringsdialog både opad og nedad
 • Ledelse på tværs: Kombinationer af hierarkiske og netværksbaserede ledelsesformer
Disse temaer svarer til hver af forløbets fire moduler. 

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

 • Målet er, at de studerende kan demonstrere viden om fagets centrale begreber og teorier, så de er i stand til at oversætte disse i forhold til anvendelighed for praktisk ledelse.

Målbeskrivelse - færdigheder

 • Målet er, at de studerende kan demonstrere færdigheder i at planlægge ledelse af ledere i samspil med ledelse opad og udad.

Målbeskrivelse - kompetencer

 • Målet er, at de studerende kan demonstrere kompetence til selvstændigt at kunne iværksætte koordinerede ledelsestiltag rettet mod andre ledere, politikere, ledere på samme niveau og relevante aktører udenfor det organisatoriske hierarki. Herunder skal de studerende kunne identificere, hvorledes mål deles og indføres i deres organisationer, samt hvordan ledere af ledere konkret kan håndtere udvikling og ændringer i organisationens overordnede mål.

Litteratur

Undervisningsforløbet er baseret på litteratur på 600 sider. Ved undervisningens start vil der foreligge en specifik liste over litteratur, men nedenstående publikationer vil indgå enten som helhed eller i uddrag.
 • Andersen, Lotte Bøgh; Bøllingtoft, Anne; Mundbjerg Eriksen, Tine Louise; Holten, Ann-Louise; Jacobsen, Christian Bøtcher; Jensen, Ulrich Thy; Ladegaard, Louise; Ladenburg, Jacob; Nielsen, Poul; Salomonsen, Heidi Houlberg; Westergård-Nielsen, Niels; Würtz, Allan. (2017). Ledelse i offentlige og private organisationer. København: Hans Reitzels Forlag (forventeligt kapitel 5, 7 og 8).
 • Andersen, L.B., C. Greve, K.K. Klausen og J. Torfing (2017). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • Dahl, Kristian og Thorkil Molly Søholm (2017) Leadership Pipeline i den offentlige sektor
 • Akademisk Kvarter Volume 06. Forår 2013, side 9-29 (elektronisk på: http://www.akademiskkvarter.hum.aau.dk/AKsamlet/AK_Vol_06_06_2013.pdf) 
 • Krogsgaard, Julie Alsøe, Pernille Thomsen & Lotte Bøgh Andersen (2014) Only if we agree? How value conflict moderates the relationship between transformational leadership and public service motivation. International Journal of Public Administration 37 (12): 895-907. Hentes elektronisk via biblioteket. 
 • Yang, Jixia; Zhi-Xue Zhang and Anne S. Tsui (2010) Middle Manager Leadership and Frontline Employee Performance: Bypass, Cascading, and Moderating Effects Journal of Management Studies 47:4 (654-678).

Undervisningsform

Faget udbydes i Aarhus.
Der undervises 30 timer fordelt over 4 heldages-forløb og en spørgetime. Undervisningen foregår på dansk. Undervisningsformen omfatter dialogbaserede bl.a. forelæsninger, plenumdiskussioner, rollespil og gruppearbejde. 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 60 Eksamensforberedelse og Eksamen: 45 = I ALT 135.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj / juni
Omprøve: August

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

Forberedelsens varighed er 30 minutter.

Varighed

Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter. 

Hjælpemidler

Ingen

ECTS-point

5

Uddybende information

Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand med tilsvarende forberedelsestid, således at næste eksaminand trækker en case, lige efter karaktergivningen for eksaminanden placeret to pladser før på listen. Casene omhandler praktisk ledelse af ledere, evt. kombineret med overvejelse om ledelse opad og / eller udad.   

EKA

B770010102

Ekstern kommentarFagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jan Tønnesvang jan@psy.au.dk Odense
Lotte Bøgh Andersen lotte@ps.au.dk Odense
Mickael Bech mibe@ps.au.dk Odense
Thomas Pallesen pallesen@au.dk Odense

URL til MitSkema

Deltagerbegrænsning

40