Markedsrelationer

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B830002102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B830002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 03-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B830002101

Fagtitel

Markedsrelationer

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

03-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Stephen Mark Rosenbaum sro@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle adgangsbetingelser

Formål og sigte

Markedsrelationer er et af de centrale fag og danner således sammen med de øvrige centrale erhvervsøkonomiske fag kernen på den fleksible MBA. Relationer mellem virksomheder bidrager i stigende grad til konkurrencedygtighed, og dermed er et grundlæggende kendskab til disse relationer nødvendigt for at skabe vækst. 

Det er fagets formål at give den studerende viden om og forståelse for begreber, teorier og forretningsmodeller der kan anvendes til at beskrive, undersøge og løse konkrete problemer for virksomheder i deres relationer med andre virksomheder. Endvidere er formålet, at den studerende opnår færdigheder i at udvælge og anvende disse samt kunne løsninger konkrete problemstillinger. Dette på en sådan vis, at den studerende opnår kompetencer til at håndtere komplekse situationer for virksomheder i værdikæden eller netværket på et udførende og planlæggende niveau.

Indhold

- Interorganisatoriske relationer (Virksomheden i et forsyningskædeperspektiv) 
- Forhold der påvirker købsadfærden på det industrielle og det offentlige marked, herunder distributører og leverandører 
- Forskellige markedsførings- og indkøbsfilosofier: Relations- og/eller transaktionsbetingende 
- Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for virksomhedens initiativer over for kunder, distributører, leverandører og alliancepartnere 
- Vurdering og udarbejdelse af forslag til udvikling eller afvikling af virksomhedens relationer til kunder, distributører og leverandører 
- Vurdering af internationale markedsoperationsformer (selvstændige agenter, alliancer, joint ventures, datterselskaber)  
- Sourcing som en del af købsstrategien

Målbeskrivelse

Opnåelse af karakteren 12. Fremragende 

Eksaminanden udviser: 

- Et omfattende overblik over, samt en meget sikker viden om de forskellige modeller og teorier der indgår som pensum i faget 

- En overbevisende generel indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller og teorier bygger på 

- En meget omfattende specifik viden om de enkelte modeller og teorier, som kommer til udtryk i en dækkende begrundelse for deres relevans - eller manglen på samme - i forhold til den konkrete situation (caseoplæg) 

- En fremragende generel og specifik kompetence til at overskue den praktiske caseproblemstilling, samt en særdeles overbevisende evne til at argumentere for hvad der synes væsentligt og uvæsentligt i denne (caseoplæg). 

- En fremragende generel og specifik kompetence til at identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til den udleverede problemstilling ved meget bevidst og velargumenteret at anvende fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder (koblingen mellem teori og praksis - anvendelse af teori ved løsning af et praktisk problem) 

- En meget omfattende indsigt i konsekvenserne af netop at vælge den valgte teoretiske og metodiske tilgang til netop denne problemstilling i netop denne kontekst. 

- Et overbevisende overblik over sin egen problemløsningsmetode i relation til praksis/teori opgaven samt en dyb perspektivering og refleksion over dette valg. Der er tale om en fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål, med kun få uvæsentlige mangler. 

Opnåelse af karakteren 02. Den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

Eksaminanden udviser: 

- Et ikke særligt omfattende overblik over, samt en usikker viden om de forskellige modeller og teorier i faget. 

- En meget lidt overbevisende indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller og teorier bygger på. 

- En ret snæver og partiel viden om de enkelte modeller og teorier - og en ret usikker begrundelse for deres relevans - eller mangel på samme - i forhold til den konkrete situation (caseoplæg). 

- En forholdsvis almen og generel og ikke særlig specifik evne til at overskue den praktiske caseproblemstilling, samt en forholdsvis almen og generel kompetence til at argumentere for, hvad der synes væsentligt og uvæsentligt i denne (caseoplæg). 

- En ikke særlig veldokumenteret generel eller specifik kompetence i at kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til den udleverede problemstilling - og her udvises mangler med hensyn til en velargumenteret anvendelse af fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder 

- En meget usikker og ureflekteret indsigt i konsekvenserne af netop at vælge den valgte teoretiske og metodiske tilgang til netop denne problemstilling i netop denne kontekst (dette vil nok ofte ikke være ved karakteren 2) 

- Et ikke overbevisende overblik over sin egen problemløsningsmetode i relation til praksis/teori opgaven samt en udpræget manglende perspektivering og refleksion over dette valg. 

Målbeskrivelse - viden

• Demonstrere fagligt overblik samt teoretisk og empirisk indsigt. 
• Begrunde udvælgelse af relevante teorier og modeller som belyser problemfelter inden for markedsrelationer

Målbeskrivelse - færdigheder

• Anvende teorier, modeller og videnskabelige metoder til løsning af konkrete problemstillinger inden for markedsrelationer
• Fremlægge, analysere og diskutere strategiske muligheder inden for markedsrelationer 

Målbeskrivelse - kompetencer

• Udarbejde en velstruktureret og velformuleret eksamensopgave 
• Træffe og begrunde velkvalificerede beslutninger og handlingsforslag i opgaven

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger i løbet af januar. 

- Egan, John: Relationship Marketing, 3th ed. Prentice Hall, nyeste udgave 

- Forudsætningsbog: Per Vagn Freytag (et al): Marketing - en introduktion. Syddansk Universitetsforlag, nyeste udgave. 

En omfattende artikel- og casesamling 

Undervisningsform

4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semestret.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. 
Undervisning foregår på dansk.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: juni
Omprøve: august 

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøven. 

Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Mundtlige eksamen: 30 minutter individuel prøve uden forberedelse og med udgangspunkt i synopsis

Omfang

3 sider

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave

Via Blackboard

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres via SDU assignments i Blackboard. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Gruppesynopsis med mundtlig prøve.

Mundtlig eksamen: 30 minutters individuel prøve uden forberedelse og med udgangspunkt i synopsis

Synopsis: 20 dage til at udarbejde en gruppesynopsis. Dato for udlevering og aflevering fremgår af eksamensplanen

Gruppestørrelse: 3 – 5 studerende (studiegrupperne) . Underviseren afgør 

Den studerende kan vælge af aflægge eksamen på dansk eller engelsk.

EKA

B830002102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Markedsrelationer, fagnummer 9600302.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2019 Obligatorisk MBA Master i Business Administration | Master of Business Administration (MBA) | Odense 2

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jesper Strandskov jst@sam.sdu.dk Odense
Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Odense

URL til MitSkema