Organisationsteori

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770004102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770004101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770004101

Fagtitel

Organisationsteori

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

04-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mads Bøge Kristiansen mbkr@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse

Formål og sigte

Faget har til formål at give den studerende et overblik over centrale træk ved moderne organisationsteori tilpasset den virkelighed, som kendetegner offentlige, private og frivillige organisationer i Danmark. Den studerende får hermed en række analyseredskaber til støtte for de daglige og mere langsigtede ledelsesopgaver. Faget giver viden om organisationsteoretiske perspektiver og begreber som grundlag for at kunne analysere organisatoriske problemstillinger. Faget giver færdigheder i at kunne vurdere teoretiske og praktiske organisatoriske problemstillinger og løsninger på disse. Faget giver kompetence til at kunne håndtere komplekse organisatoriske analyser og problemstillinger.  

Indhold

- Forskellige perspektiver til forståelse af organisationer 
- Mål, strategi og effektivitet i organisationer
- Organisationsstruktur 
- Organisationskultur 
- Konflikt og magt i organisationer
- Organisation og omverden 
- Professionelle i organisationer
- Motivation af medarbejdere
- Læring i organisationer
- Organisationsforandringer
- Ledelse i organisationer

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Ved fagets afslutning er det målet, at den studerende kan: 
- demonstrere viden om fagets centrale begreber og teorier, så de er i stand til at redegøre for disse og beskrive konkrete organisationsteoretiske problemstillinger.Ved fagets afslutning er det målet, at den studerende kan: 

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning er det målet, at den studerende kan:
- demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at kunne redegøre for og diskutere forskelle på organisationsteoretiske problemstillinger, kunne udvælge organisationsteoretiske perspektiver og anvende disse til at analysere konkrete organisationsteoretiske problemstillinger.

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved fagets afslutning er det målet, at den studerende kan:
- demonstrere kompetence til selvstændigt at kunne gennemføre en organisationsanalyse med udgangspunkt i forskellige organisationsteoretiske perspektiver.

Litteratur

Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik. Hvordan Organisation Fungerer. En indføring i organisation og ledelse. Nyeste udgave. Hans Reitzels Forlag.
Grundbogen suppleres med tidsskriftsartikler og cases. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.

Undervisningsform

Faget læses i Odense i foråret. I efteråret læses det i Aarhus.  

Forelæsninger, dialog og cases.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 70 Eksamensforberedelse og Eksamen: 35 = I ALT 135

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve for forårssemestret: Maj / juni

Omprøve for forårssemestret: August

Ordinær prøve for efterårssemestret: December / januar

Omprøve for efterårssemestret: Februar


Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af synopsis.

Omfang

Synopsen må højst fylde 5 sider à 2.400 anslag (inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste).

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

En synopsis er et skriftligt oplæg til en mundtlig eksamen. Synopsen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i den studerendes egen organisation, og indeholde en indkredsning af et problemfelt, en problemformulering, en beskrivelse af casen samt en argumenteret overvejelse over et eller flere teoretiske perspektiver, der vil kunne tages i anvendelse med henblik på at besvare problemformuleringen. Synopsen kan evt. afsluttes med en perspektivering, hvor der bl.a. kan åbnes op for yderligere perspektiver eller andre dele af pensum, der kan være relevante at inddrage i relation til den valgte problemformulering. Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige (synopsen) og den mundtlige del af eksamen. Ved den mundtlige eksamen kan der stilles spørgsmål til alle dele af pensum, men typisk på en måde, der vedrører den skriftlige synopsis. Denne prøveform er altid individuel. 

EKA

B770004102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Organisationsteori, 9225401
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Mads Bøge Kristiansen mbkr@sam.sdu.dk

URL til MitSkema

Deltagerbegrænsning

40