Effektiv ledelse i en sparetid - Politologisk Organisationsteori

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770002102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 03-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770002101

Fagtitel

Effektiv ledelse i en sparetid - Politologisk Organisationsteori

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

03-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Peter B. Mortensen Peter@ps.au.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse  

Formål og sigte

At give de bedste muligheder for at fungere som effektive ledere i offentlige organisationer, der møder og i stigende grad vil møde skrappe krav om effektiv opgaveløsning med knappe ressourcer. 

Indhold

* Hvordan håndterer I kravet om effektiv drift? 
* Hvordan håndterer I krydspresset mellem politisk ledelse og krævende medarbejdere? 
* Hvordan træffer I beslutninger, og hvorfor vil I ofte træffe dårlige beslutninger? 
* Kan I indrette organisationen, så den forebygger dårligdomme? 
* Hvordan sikrer og beskytter I jeres organisation i en tid, hvor budgetterne er stramme? 
* Hvordan håndterer I personaleproblemer, når I ikke ved, hvor I har politikerne? 
* Sager og skandaler er ikke hverdag, men de kommer og stiller krav om ledere, der kan krisemanagement. Hvordan forebygger og håndterer I sådanne kriser? 
* Reorganiseringer er hyppige og populære, men ingen sikker opskrift på succes, så hvordan gør I det, så I minimerer risikoen for at komme til at forvalte en fiasko?

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan:

* gøre rede for fagets begreber, modeller, metoder og teorier

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
* anvende fags begreber, modeller og teorier til at analysere hvordan offentlige organisationer fungerer. 
* anvende fagets begreber, modeller, metoder og teorier til forstå betydningen af de politiske rammer.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:
* udnytte fagets begreber, modeller, metoder og teorier til at klare sig bedre i forhold til de udfordringer og faldgruber, som er indbygget i det politiske spil.
* udnytte fagets begreber, modeller, metoder og teorier til at sikre en bedre opgaveløsning i respekt for de politiske vilkår i den offentlige sektor.
* udnytte fagets begreber, modeller, metoder og teorier til at forebygge karriereskadende og personlige nederlag. 

Litteratur

Christensen, Jørgen Grønnegård og Peter Bjerre Mortensen (2016). ”I politikkens vold. Offentlige lederes vilkår og muligheder”, DJØF-Forlaget, 243 sider. Dertil et kompendium og en casesamling
Øvrigt pensum meddeles i læseplanen.

Undervisningsform

Forårssemester, 12 timer på universitetet og et internat over tre dage 
Faget udbydes med undervisning i Aarhus
Diskussionsbaseret lærerundervisning kombineret med caseanalyser, der forberedes i grupper sammensat af studerende med forskellig baggrund.
Der vil indgå et internatophold i undervisningsforløbet. Den studerende afholder selv udgiften til internat. Sted til internat oplyses senere.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: 30 konfrontationstimer, forberedelse 870 timer, eksamensforberedelse og eksamen: 325. I alt 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj / juni
Omprøve: August

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter. 

Omfang

Synopsen må højst fylde 6 sider à 2.400 anslag (inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste).

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Ingen

EKA

B770002102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Effektiv ledelse i en sparetid - politologisk organisationsteori, fagnr. 9227201
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2019 Valgfag FMOL Master i offentlig ledelse | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Forår 2019 Valgfag FMOL 2019 Master i offentlig ledelse | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Forår 2019 Valgfag FMOL Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Peter B. Mortensen peter@ps.au.dk
Søren Serritzlew soren@ps.au.dk

URL til MitSkema

Deltagerbegrænsning

40