Ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejde

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770000102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770000101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770000101

Fagtitel

Ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejde

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

04-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Signe Pihl-Thingvad ssp@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master offentlig ledelse

Formål og sigte

Formålet med dette fag er at indføre den studerende i diskussionerne omkring klassiske og moderne ledelsestilgange i relation til HR og psykisk arbejdsmiljø. Den studerende skal ligeledes på baggrund af faget kunne opstille mulige handlingsstrategier i forhold til ledelse og arbejdsmiljø. Diskussionen vil tage udgangspunkt i spørgsmål som disse:
- Hvordan hænger organisering, ledelse og psykisk arbejdsmiljø sammen?
- Hvilke opfattelser af medarbejderen, motivation og stress ligger der i de forskellige ledelsestilgange? 
- Hvilke muligheder har ledelsen for at styre medarbejderne i den moderne offentlige sektor?
- Hvordan påvirker forskellige ledelsesstrategier medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø? 
- Hvordan kan man lede moderne videnarbejdere og hvordan kan man regulere deres arbejdsmiljø?

Indhold

- Klassiske og moderne teorier om ledelse og HR
- Klassiske og moderne tilgange til psykisk arbejdsmiljø
- Stress modeller
- Trivsel, motivation og commitment på arbejdspladsen
- Balancen mellem arbejdsliv og fritid
- Selvledelse og psykisk arbejdsmiljø
- Mening og identitet i arbejdet
- Stress management og et godt psykisk arbejdsmiljø i praksis

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Målet er at de studerende kan demonstrere viden om fagets centrale begreber og teorier, så de er i stand til at redegøre for disse og beskrive konkrete problemstillinger vedr. ledelse og psykisk arbejdsmiljø i egen arbejdspraksis

Målbeskrivelse - færdigheder

Målet er at de studerende får færdigheder i:
- At reflektere over, argumentere på baggrund af og formidle forskellige ledelsesteoriers betydning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø  
- At diskutere og kritisk vurdere teoretiske og praktiske ledelsesmæssige problemstillinger med fokus på HR og arbejdsmiljø 
- At opstille og begrunde løsningsmodeller i forhold til konkrete ledelsesmæssige beslutninger med særligt fokus på HR og medarbejdernes trivsel (fx. håndtering af stress på arbejdspladsen)

Målbeskrivelse - kompetencer

 Målet er at de studerende kan demonstrere kompetence til selvstændigt at kunne gennemføre en problemanalyse og opstille mulige løsningsforlag på problematikker vedr. ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejdsliv.

Litteratur

Grundbøger og artikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af januar. Det samlede pensum består af ca. 700 sider.

Undervisningsform

Faget læses i Odense.

Undervisningen vil basere sig på en blanding af dialogbaserede forelæsninger og konkrete cases om ledelse og psykisk arbejdsmiljø, som skal danne baggrund for udviklingen af praksisorienterede løsningsmodeller.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. 
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 75 Eksamensforberedelse og Eksamen: 30 = I ALT 135

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj / juni
Omprøve: August
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter.

Omfang

Synopsen må højst fylde 5 sider à 2.400 anslag (inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste).

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Denne eksamensform er altid individuel. En synopsis er en kort beskrivelse og analyse af en problemstilling vedrørende ledelse og psykisk arbejdsmiljø i den studerende egen organisation.
Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige (synopsen) og den mundtlige del af eksamen. I den mundtlige eksamen tages udgangspunkt i synopsen, men eksaminationen kan bevæge sig ind i andre af fagets temaer for at vurdere breddekendskabet til faget. Der gives karakter på baggrund af en samlet vurdering. 

EKA

B770000102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag  Ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejde, fagnr. 9874301
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Signe Pihl-Thingvad ssp@sam.sdu.dk Odense

URL til MitSkema

Deltagerbegrænsning

40