BAKE500: Bachelorprojekt i kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N530060102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530060101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 11-11-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.
Indsendelse foregår elektronisk via spoc.sdu.dk/form/1137/submit og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding. Kontrakten skal godkendes af vejleder, undervisningsudvalg og studieleder.

Bemærk: Hvis projektet udarbejdes i gruppe, skal der kun indsendes én fælles kontrakt med alle gruppemedlemmers navne.
Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. 

Bachelorprojektet skal inkludere et resumé over rapportens indhold. Såfremt rapporten er skrevet på dansk udfærdiges resuméet på engelsk. Såfremt rapporten er skrevet på engelsk, udfærdiges resuméet på dansk. Se mere i Studieordningen §7.5.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Bachelorprojektet repræsenterer afslutningen på bacheloruddannelsen i kemi. Projektet skal således demonstrere, at den studerende har erhvervet den faglige viden og de teoretiske og eksperimentelle kvalifikationer, der gør den studerende i stand til selvstændigt at identificere, formulere, løse og diskutere problemstillinger indenfor et afgrænset kemisk emne.

Målbeskrivelse

Ved projektets afslutning kan den studerende:
  • Identificere og formulere kemiske problemstillinger og planlægge eksperimentel og/eller teoretisk vidensindsamling til løsning af disse,
  • analysere og anvende opnået forskningsrelateret viden,
  • forklare de anvendte videnskabelige teorier og modeller,
  • vurdere og perspektivere egne resultater på baggrund af eksisterende viden,
  • strukturere og styre afviklingen af et kemisk projekt og generere et udbytte, som står mål med den anvendte tid.
  • præsentere sit projekt populærvidenskabeligt.

Indhold

Projektets emne fastlægges i samarbejde med en vejleder, og projektbeskrivelsen godkendes som en del af projektkontrakten af vejleder, institut, og studienævn.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Afleveringsfrist - ordinær eksamen:
Bachelorprojekter tilmeldt i forårssemestret skal afleveres senest 1. juni. Populærvidenskabelig pitch foregår i juni.
Bachelorprojekter tilmeldt i efterårssemestret skal afleveres senest 1. januar. Populærvidenskabelig pitch foregår i januar.

Afleveringsfrist - reeksamen:
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for vintereksamen er senest den 1. marts. Populærvidenskabelig pitch foregår i marts.
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for sommereksamen er 31. august. Populærvidenskabelig pitch foregår i september.

Udprøvninger

Projekt med populærvidenskabeligt pitch

EKA

N530060102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

Alle studerende skal måned, efter aflevering af bachelorprojektet, lave et populærvidenskabeligt pitch af projektet.
For at opnå en bestået karakter i bachelorprojektet, skal den studerende have gennemført det populærvidenskabelige pitch.

Bachelorprojektet kan udarbejdes af højst 4 studerende i fællesskab. Udarbejdes bachelorprojektet af flere studerende i fællesskab vil bachelorprojektet indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve, ud over det populærvidenskabelige pitch.

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

Som studerende kan man forvente en halv til en hel times vejledning om ugen.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Steffen Bähring sbahring@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 6 E24
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 6 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 6 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 6 E24
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E23
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E23

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.