BB837: Biodiversitet: Beskyttelse og forvaltning

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N110030102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110030101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 22-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Bemærk: Kurset inkluderer ekskursion med overnatninger på Danhostel Givskud Zoo. Man opkræves et mindre beløb som dækker forplejningen mens men er på ekskursion.

04013101(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Det kræves, at man har bestået en bachelorgrad. Det anbefales, at den studerende har basisviden indenfor populationsbiologi og evolution.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til basisbiologi
 • Kunne anvende Excel, PowerPoint og være åben for læring gennem kursets nye softwareværktøjer. 

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå
den proces, der benyttes ved udviklingen af arternes
forvaltningsplaner. Yderligere er formålet at introducere de studerende
til anvendelsen af beslutningsanalyse og beslutningskvalitet, for at
kunne vurdere, hvilke der er de bedste forvaltningsalternativer, når der
er en risiko for at en population eller en art uddør. Dette er vigtigt i
forhold til tabet af biodiversiteten, som er en af de store drivkræfter
for ændringer i økosystemet og derfor er det essentielt at forhindre
flere arter i at uddø.  Kurset fokuserer på mål 12 i konventionen om
biologisk diversitet (CBD), der har som mål at reducere den nuværende
udryddelse af arter markant.

I dette intensive kursus vil vi
undersøge, hvad der definerer en art, hvordan biodiversitetsniveauer har
ændret sig gennem planetens historie og sammenligne det med den
nuværende udryddelsesrate.

Vi vil benytte beslutningskvalitet-
og beslutningsanalyseværktøjer til at vurdere, hvad der er de bedste
mulige alternativ til at beskytte en art. Til dette vil vi gennemgå
forskellige bevaringsfremgangsmåder og værktøjer, der benyttes til at
udvikle en forvaltningsplan for arten (SMP). De studerende vil i teams
udvikle en forvaltningsplan for en udvalgt art. Koncepterne omkring
genetikkens rolle og demografisk information til forudsigelse af
udryddelsesrisikoen vil blive dækket sammen og interessenter vil blive
taget i betragtning.

De studerende vil skulle udvikle en
Population levedygtighedsanalyse (PVA) og en interessentanalyse.
Resultaterne fra dette vil blive benyttet som basisinformation til
udarbejdelse af beslutningstagningsprocessen ved at benytte de seks
elementer i beslutningskvalitet. Kurset vil bestå af emner gennemgået i
det forudgående intensive seks dags kursus. Kurset vil finde sted i
Giveskud Zoo, hvor de studerende forventes at arbejde i teams; hvert
team kan vælge en af de truede dyrearter i Givskud Zoo til deres
projekt, og de vil få udleveret noget basisdata omkring den pågældende
art. Kurset vil blive evalueret med en individuel eksamen omkring de
generelle koncepter og en kort gruppepræsentation af the endelige
projekt. 


Kurset bygger oven på den viden, der er
erhvervet i kurset Population og evolution (BB512) og giver et fagligt
grundlag for at anvende viden i biodiversitetsbevarelse opnået i andre
emner i biologi. 
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

Give kompetence til: 
 • Håndtere arbejds- og udviklingssituationer, kunne starte og gennemføre gruppearbejde og tage ansvar for egen professionelle udvikling og specialisering. 

Give færdigheder i:
 • Lave en basis Population levedygtighedsanalyse ved benyttelse af software (PVA)
 • Udarbejde en interessentanalyse (SA)
 • Benytte data fra PVA og SA til at lave en beslutningsanalyse 
 • Anvende nødvendige koncepter til at lave beslutningsprocessen for bevarelse af arter
 • Generere en Population levedygtighedsanalyse ved at benytte genetik og demografisk information

Give viden om og forståelse for:
 • De 6 principper for beslutningskvalitet for bevarelse af arterne.
 • En basis evaluering af anvendelse af beslutningsanalyseværktøjer for artsbevarelse
 • Forstå koncepter for art og biodiversitet
 • Forskellen mellem nuværende biodiversitetsudryddelsesrate og den dokumenterede 5. masseudryddelse på jorden og baggrundsrater.
Disseer hovedværktøjerne til bevarelse af arterne.  

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Forstå konceptet omkring arter
 • Kunne
  forklare forskellen mellem masse- og baggrunds-udryddelse og være i
  stand til at sammenligne eksisterende udryddelsesrater med dem fra efter
  den industrielle revolution.
 • Være i stand til at kunne identificere IUCN’s Røde Liste kriterier for en given art.
 • Være
  i stand til at integrere genetisk og demografisk information i en
  simpel Population levedygtighedsanalyse for en specifik art.
 • Udvikle
  en basisanalyse af nøgle-interessenterne omkring de problemer, der
  påvirker arternes levedygtighed positivt eller negativt.
 • Forstå de seks beslutningsprincipper for kvalitet og kunne anvende dem til at bevare en given art.
 • Formulere en basisforvaltningsplan for arterne ved at integrere de tre tidligere emner.
 • Forklare hvorfor bevarelse af en specifik art er vigtig for den generelle biodiversitet bevarelse (dvs. økosystemet).

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Biodiversitets- og artskoncepter
 • Masse- og baggrundsudryddelse
 • IUCN’s Røde liste kriterier for bedømmelse af risikoen for udryddelse
 • Bedømmelse af risikoen for udryddelse ved brug af Population levedygtighedsanalyse
 • Integrative og tilpasset artsadministration for bevarelse af biodiversiteten
 • De seks elemeter i beslutningskvalitet og basisbeslutningsanalyse anvendt på bevarelse af arter

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N110030102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Endelig mundtlig eksamen i generelle koncepter (individuel) og endelig præsentation af temaprojekt.

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  50 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 2
  •  Træningsfase: 48 timer, heraf:
    - Eksaminatorie: 18 timer
    - Andet: 30 field work timer
  • Total: Antal timer: 50

  Undervisningen kombinerer traditionelle forelæsninger med den Sokratiske metode for at fremme og stimulere de studerendes kritiske tænkning. Kurset er designet til at have den studerendes lærings tilgang i fokus.

  • Læsning af hovelitteraturen for kursets emner (udleveres af forlæser)
  • Se introduktionsvideoer forud for undervisningen til nogle af emnerne (udleveres af forelæser)
  • Øvelser i PVA’s (udleveres af forlæser og undervisningsassistent)
  • Diskussioner
   eller Skype med centrale beslutningstagere, zoo-ledere og forskere, der
   arbejder med programmer indenfor bevarelse af arter (arrangeres af
   forelæser og undervisningsassistent). 
  • Undersøgelse af den
   valgte art ud fra relevante emner for at udvikle en forvaltningsplan for
   arten. F.eks. nuværende og fremtidige trusler, geografisk fordeling,
   IUCN status og mulige roller i økosystemet (Materialet vil de studerende
   få igennem deres teams). 

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Dalia Amor Conde dalia@biology.sdu.dk

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Registrering & Legalitet

  NAT

  Anbefalede studieforløb

  Profil Program Semester Periode