Ledelse i politisk ledede organisationer

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770046102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770046101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 21-08-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770046101

Fagtitel

Ledelse i politisk ledede organisationer

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

21-08-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ulrik Kjær ulk@sam.sdu.dk Public Administration

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.

Studerende, der tidligere har bestået faget Politisk Lederskab (B770001101) og Ledelse og politik (B770018101) kan pga. det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.

Formål og sigte

Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå ledelse i et politisk ledet system. I offentlige organisationer med en valgt politisk ledelse udgør det politiske lederskab en afgørende dimension for lederes rolle og ledelsesrum. Faget giver den studerende grundlæggende forståelse for politiske og administrative forhold i politisk ledede organisationer. 

Faget fokuserer på det politisk/administrative system i Danmark og giver den studerende redskaber til at analysere den politiske, institutionelle og organisatoriske virkelighed, som offentlige ledere agerer i til daglig. Herunder får de studerende indsigt i, hvordan forskellige faktorer i det politisk-administrative system spiller sammen og definerer offentlige lederes ledelsesrum. De studerende får indsigt i det politiske lederskabs særlige rationale(r) og dermed forhåbentlig bedre mulighed for at fungere i samspillet med organisationens politiske niveau - for at lede opad mod det politiske system.

Faget giver færdigheder i at analysere og angive handlemuligheder i konkrete politiske situationer, komplekse forløb og rammer ved anvendelse af relevante samfundsvidenskabelige teorier. 

Indhold

Faget er opbygget af en række moduler, der indeholder følgende temaer:
 • Opbygning af det politisk-administrative system
 • Institutioner og organisationsdesign for politisk og administrativ ledelse
 • Politiske ledere og deres politiske lederskab
 • Beslutningsteori og -processer
 • Samspil mellem politik og forvaltning, og forholdet mellem politikere og embedsværk
 • Komplekse problemer og reformer
 • Politisk tæft
 • Interesseorganisationer og politiske omgivelser

Målbeskrivelse - viden

Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
 • Demonstrere viden om fagets emner, så den studerende er i stand til at beskrive lederes opgaver, roller og ledelsesrum i politisk ledede organisationer ved brug af relevante politologiske kernebegreber og -teorier.

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
 • Demonstrere evne til at redegøre for og diskutere politisk lederskab, opbygningen af det danske politisk-administrativt system og betydningen heraf på offentlige lederes opgaver, rolle og ledelsesrum. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
 • Anvende begreber og teorier i en analyse af politisk-administrative fænomener eller forløb, herunder betydningen af det konkrete politiske lederskab i deres egen organisation.

Litteratur

Der undervises efter udvalgte grundbøger suppleret med tidsskriftartikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af december.

Undervisningsform

Undervisningen er fordelt på hhv. 1 virtuel session á 2 timer forud for første fysiske undervisningsdag og 9 fysiske undervisningsdage i Odense.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og drøftelser i plenum/grupper og inddragelse en række cases og eksempler. I undervisningen kobles de studerendes konkrete erfaringer med udvalgte politologiske teorier med henblik på, at de studerende trænes i analyse af deres omgivelser og ledelsesmæssige udfordringer i politisk ledede systemer. 

Det forudsættes, at den konkrete viden om det danske politisk-administrative system primært erhverves gennem læsning af pensum, så der i undervisningstimerne er en fælles baggrund som de mere praksisnære cases, der kan diskuteres på baggrund af. 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer forventes fordelt således:
 • Konfrontationstimer: 60 timer
 • Forberedelse: 160 timer
 • Individuelle opgaver i løbet af semestret og indlevering: 50 timer.
I alt 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: Maj/juni
Reeksamen: August

Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen. 

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

I løbet af semestret.

Omfang

Den endelige opgave kan bestå af fem individuelle opgaver, med en afsluttende sammenfatning og perspektivering over de fem opgaver. Hver opgave adresserer teori og problemstillinger fra de enkelte undervisningsgange. Hver af de fem opgaver har et omfang af 2 normalsider à 2400 anslag (eksklusive forside og litteraturfortegnelse). De fem kan udarbejdes i løbet af semestret. 

Der er ikke krav til løbende aflevering af de fem individuelle opgaver og den samlede opgave må højst fylde 14 normalsider à 2400 anslag (eksklusive forside og en eventuel litteraturfortegnelse).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen

ECTS-point

10

Uddybende information

De første fem individuelle opgaver indgår i undervisningen og afleveres i Itslearning. Der gives kollektiv feedback på de indleverede  opgaver.

Karaktervurderingen gives på baggrund af den endelige opgave, der afleveres i Digital Eksamen.

EKA

B770046102

Ekstern kommentar

Nyt fag.
Bemærk - Faget overlapper fagligt med det tidligere fag Politisk Lederskab (B770001101) og Ledelse og politik (B770018101).

Studerende, der tidligere har bestået faget Politisk Lederskab (B770001101) og Ledelse og politik (B770018101) kan pga. det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Mickael Bech mibech@sam.sdu.dk Public Administration
Ulrik Kjær ulk@sam.sdu.dk Public Administration