FA808: Avanceret lægemiddelformulering

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N570000102, N570000112
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N570000101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-03-2023


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Vedr. deltagerbegrænsning: Kurset har en deltagerbegrænsning på 24 pladser. Ved flere end 24 rettidigt tilmeldte vil fagmiljøet på FKF prioritere de indkomne tilmeldinger (metode 2), og der oprettes evt. en venteliste. Farmacistuderende på teknologisk profil vil have fortrinsret

Indgangskrav

Beståede bachelorkurser i Lægemiddelformulering og fremstilling (FA511: Lægemiddelformulering og fremstilling A (7,5 ECTS), FA503: Lægemiddelformulering og fremstilling B (5 ECTS) og FA504: Lægemiddelformulering og fremstilling C (5 ECTS)).
Kurset kan ikke følges af studerende i klinisk profil, hvis de er tilmeldt ”Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatisktik”, da det vil give overlap.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • have fulgt undervisningen i bacheloruddannelsen i farmaci, og kurset Drug Transport and Drug Delivery Systems (5 ECTS) på kandidatuddannelsen i farmaci.
 • have praktisk erfaring med laboratoriearbejde og almen laboratoriesikkerhed.
 • have kendskab til relevante databaser.

Deltagerbegrænsning

24

Formål

Kurset har til formål at uddybe teoretiske og eksperimentelle aspekter af avanceret lægemiddelformulering for at optimere den terapeutiske effektivitet i lægemiddelbehandlingen. Kurset vil give de studerende en dybere forståelse af avancerede formuleringsstrategier i forhold til markedsførte lægemidler og lægemiddeludvikling. 

Kurset bidrager dermed til at give de studerende kompetencer til at varetage en farmaceuts arbejdsopgaver indenfor lægemiddeludvikling samt rådgivning af patienter og klinisk fagpersonale vedr. nye lægemidler. 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • give viden og forståelse af avancerede formuleringsprincipper af moderne lægemidler for at optimere den terapeutiske effektivitet af lægemiddelbehandlingen med fokus på at forbedre biotilgængeligheden efter oral administration, kontrolleret stofadgift fra lægemidler og drug targeting.
 • give færdigheder i fremstilling og karakterisering af avancerede lægemidler (fx nano- og mikropartikulære dispersioner, selvemulgerende formuleringer, faste dispersioner), i søgning og evaluering af videnskabelig litteratur og i diskussion af faglige problemstillinger.
 • evaluere og anvende den videnskabelige litteratur.
 • give kompetencer i kritisk og problemorienteret vurdering og diskussion af avancerede lægemiddelformuleringer med fokus på både lægemiddeludvikling og kommunikation om markedsførte lægemidler.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til: 

 • at anvende relevante fysisk-kemiske begreber og principper til lægemiddelformulering
 • at redegøre for relevante biofarmaceutiske og terapeutiske spørgsmål i sammenhæng med lægemiddelformulering
 • at bruge relevante databaser til søgning af videnskabelig litteratur og faginformationer
 • at diskutere markedsførte avancerede lægemidler og avancerede formuleringsprincipper i lægemiddeludvikling
 • at analysere og diskutere eksperimentelle resultater
 • at præsentere teoretiske sammenhænge og eksperimentelle resultater både mundtligt og skriftligt

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • parenterale depotlægemidler (mikropartikler, in-situ dannede implantater)
 • nanopartikulære lægemiddelformuleringer til intravenøs administration (liposomer, fedtemulsioner, nanopartikler) inkl. drug targeting principper
 • formuleringsprincipper for orale lægemidler med forbedret biotilgængelighed af problematiske lægemiddelstoffer (selvemulgerende formuleringer, faste dispersioner og nanokrystaller)
 • formulerings- og fremstillingsprincipper for udvalgte ovennævnte lægemiddelformuleringer
 • udvalgte analysemetoder til undersøgelsen af ovennævnte lægemiddelformuleringer (fx mikroskopi, UV/Vis spektroskopi, partikelstørrelsesanalyse, røntgenanalyse, termisk analyse)

Litteratur

Y. Perrie, T. Rades: Pharmaceutics – Drug Delivery and Targeting, Pharmaceutical Press.

Yderligere undervisningsmaterialer lægges på E-Learn.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N570000101, FA808: Avanceret lægemiddelformulering

Udprøvninger

Rapport og mundtlig præsentation

EKA

N570000102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamen består af en rapport og mundtlig præsentation, samlet vurdering.
Reeksamen – Mundtlig prøve (30 min.)

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Deltagelse i obligatoriske eksaminatorietimer og laboratorieøvelser.

EKA

N570000112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).

Vejledende antal undervisningstimer

46 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
 • Introfase (forelæsninger) - Antal timer 4 timer forelæsninger
 • trainingsfase - Antal timer 42, heraf 24 timer eksaminatorie og 18 timer laboratorie
Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en kortfattet introduktion til kursets centrale emner. 
I træningsfasen opdyrkes kompetencer indenfor kursets centrale emner. Eksaminatorietimerne er baseret på gruppearbejde omkring et udvalgt projekt (teoretisk projekt) og diskussion af forsøgsresultater fra laboratorieøvelserne. I laboratorieøvelserne gennemføres udvalgte eksperimenter og forsøg indenfor kursets centrale emner. 
I studiefasen arbejder de studerende selvstændigt med litteraturen for at opnå og fordybe kursets centrale emner. Desuden samles der op på træningsfasens opgaver (rapportskrivning, projektarbejde) og forberedes den afsluttende præsentation af det teoretiske projekt.

Aktiviteter i studiefasen:
 • selvstudium og efterarbejde af forelæsningsemner
 • litteratursøgning og vurdering
 • analyse af resultater fra laboratorieøvelser
 • udarbejdelse af en præsentation af et valgt emne

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Judith Kuntsche kuntsche@sdu.dk Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.