Ledelse i ledelsesteams

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770047102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770047101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 21-08-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770047101

Fagtitel

Ledelse i ledelsesteams

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

21-08-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Niels Opstrup nop@sam.sdu.dk Public Administration

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse

Formål og sigte

Ledelse portrætteres ofte som en individuel bestræbelse udøvet af en enkelt person i spidsen for organisationen eller enheden. I virkeligheden er ledelse langt oftere en holdindsats. Mange offentlige ledere indgår i ledelsesgrupper, som er ansvarlige for i fællesskab at sætte retning for organisation eller enheden og sikre målopfyldelse. Formålet med faget er at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, forklare og forbedre arbejdet i ledelsesgrupper. Undervisningen giver de studerende en teoretisk viden om ledelsesgruppers opgaver og organisering, personsammensætningens betydning, samarbejde og konflikt(håndtering) i ledelsesgrupper, betydningen af den kultur der udvikles i ledelsesgruppen samt hvordan ledelsesgrupper ledes. 

Indhold

Forskellige perspektiver på ledelsesgrupper, som der sættes fokus på i undervisning:
  • Ledelsesgruppers opgaver og organisering
  • Positive og negative effekter af en diverse personsammensætning i ledelsesgruppen
  • Samarbejde i ledelsesgrupper, konstruktive og ukonstruktive konflikter og konflikthåndtering
  • Positive og negative effekter af en stærk samlende kultur i ledelsesgruppen
  • Ledelse af ledelsesgrupper 

Målbeskrivelse - viden

Læringsmålene for faget er, at de studerende er i stand til at demonstrere viden om teorier og teoretiske begreber vedrørende ledelsesgruppers opgaver, organisering, sammensætning, kultur og ledelse, herunder årsager til at samarbejdet i ledelsesgrupper fungerer godt eller mindre godt samt hvordan ledelsesgrupper ledes effektivt.

Målbeskrivelse - færdigheder

Læringsmålene for faget er, at de studerende er i stand til at demonstrere færdigheder, så de med udgangspunkt i teoretiske begreber kan identificere, redegøre for samt diskutere problemstillinger knyttet til ledelsesgruppers opgaver, organisering, sammensætning, kultur og ledelse både generelt og i forhold til konkrete cases.

Målbeskrivelse - kompetencer

Læringsmålene for faget er, at de studerende er i stand til at demonstrere kompetencer til med udgangspunktet i fagets teorier og teoretiske begreber at kunne afgrænse, analysere og adressere problemstillinger knyttet til ledelsesgruppers opgaver, organisering, sammensætning, kultur og ledelse

Litteratur

Grundbog:
Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart, Thorkild Molly-Søholm & Claus Elmholdt (2015) Effektive ledergrupper. For bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Dansk Psykologisk Forlag.

Grundbogen suppleres med artikler og uddrag. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, dialog og øvelser.

Faget undervises i Odense 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

Aktivitet og antal timer forventes fordelt:
  • Konfrontationstimer: 30 timer
  • Forberedelse: 70 timer
  • Eksamensforberedelse og eksamen: 35 timer.
I alt 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær: Maj/juni
Reeksamen: august

Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Pas/kørekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

30 minutters mundtlig eksamen på baggrund af synopsis.

Omfang

Synopsis på max 5 sider à 2400 anslag (i alt 12.000 anslag) eksklusiv forside, litteraturliste og eventuelle bilag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

5

Uddybende information

En synopsis er et skriftligt oplæg til en mundtlig eksamen. Synopsis vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i den studerendes egen organisation og indeholde en indkredsning af et problemfelt, en problemformulering, en beskrivelse af casen samt en argumenteret overvejelse over et eller flere teoretiske perspektiver, der vil kunne tages i anvendelse med henblik på at besvare problemformuleringen. Synopsis kan evt. afsluttes med en perspektivering, hvor der bl.a. kan åbnes op for yderligere perspektiver eller andre dele af pensum, der kan være relevante at inddrage i relation til den valgte problemformulering. Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige (synopsis) og den mundtlige del af eksamen. Ved den mundtlige eksamen kan der stilles spørgsmål til alle dele af pensum, men typisk på en måde, der vedrører den skriftlige synopsis.

EKA

B770047102

Ekstern kommentar

Nyt fag 

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Niels Opstrup nop@sam.sdu.dk Public Administration

Deltagerbegrænsning

40