BMB838: Introduktion til avanceret DNA-sekventeringsteknologi – metoder og anvendelse

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N210046102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210046101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-10-2022


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Kurset er valgfrit for følgende studieordninger: Biomedicin, Biokemi og Molekylær Biologi, Biomedicinsk informatik, Biologi og Kemi

Kurset har deltagerbegrænsning. Der lægges vægt på følgende kriterier i nedenstående rækkefølge ved tildelingen af pladser:

 1. Studerende, der har optjent flest ECTS på kandidatuddannelsen har første prioritet
 2. Studerende, der er optaget betinget på kandidatuddannelsen har hernæst prioritet
 3. Studerende, der følger kandidatkurser samtidig med deres bacheloruddannelse (dispensation til 30 ECTS kandidatkurser) har herefter prioritet

Hvis der er pointmæssigt ligestillede blandt studerende i gruppe 1 til 3, trækkes der lod. Fagmiljøerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet forestår prioriteringen, og der oprettes en venteliste. Studerende, der ikke optages på kurset, men kommer på venteliste, får besked fra fakultetet. Ventelisten overføres ikke til det efterfølgende år. Det er væsentligt at møde op til første kursusdag eller underrette underviseren, da der er venteliste på kurset.

Indgangskrav

Bachelorgrad i Biomedicin, Biokemi og Molekylær Biologi, Biologi eller Kemi.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til biokemiske og molekylær biologiske mekanismer, der regulerer basale biologiske processer såsom DNA replikation og transkription.
 • Have kendskab til hvordan genomet i prokaryote og eukaryote celler er organiseret og forstå basale epigenetiske mekanismer, der regulerer genom organisering.
 • Have kendskab til teknologier som anvendes til DNA sekventering.  
 • Have erfaring med at anvende basalt laboratorie udstyr som for eksempel mikropipetter, centrifuger og lignende.
 • Have kendskab til brug simple bash scripts og anvendelse af R

Deltagerbegrænsning

28

Formål

Kurset har til formål, at sætte den studerende i stand til at forstå de basale principper bag forskellige typer af ”next generation sequencing (NGS)” teknologier og specifikt give indgående teoretisk indblik i og praktisk erfaring med anvendelse af Illumina baseret DNA sekventering. Ydermere vil kurset give den studerende indblik i en lang række anvendelsesmuligheder af NGS indenfor forskning og behandling af sygdomme.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne BMB508 og BMB822 og giver et fagligt grundlag for at studere en række centrale molekylærbiologiske emner indenfor genetik, epigenetik, genom organisering, genom sekventering og genregulering.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til anvendelse af NGS-baseret teknologi indenfor en bred vifte af områder indenfor life science lige fra mikrobiologi til humanbiologi.
 • Give en grundig introduktion til de mest anvendte NGS teknologier og en opdateret viden om de nyeste tendenser indenfor NGS. 
 • Give viden om biokemiske strategier til at berige områder af genomet og transkriptomet inden sekventering. 
 • Give færdigheder i at sekventere DNA ved hjælp af Illumina baseret teknologi. 
 • Give viden om hvilke fordele og ulemper forskellige NGS teknologier har i forbindelse med genom sekventering og studier af epigenomet, cistromet og transkriptomet. 

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Beskrive de basale principper bag de mest gængse kommercielle NGS platforme som for eksempel Illumina, Iontorrent, Roche 454 og Pacific biosciences. 
 • Redegøre for fordele og ulemper ved de forskellige NGS platforme og beskrive hvilke platforme der er bedst egnet til at studere forskellige aspekter genomet, transcriptomet og epigenomet.
 • Redegøre for de enkelte delelementer for Illumina baseret sekventering (DNA bibliotek syntese, DNA sekventering og dataanalyse).  
 • Beskrive forskellige typer af biokemiske metoder til at berige specifikke områder af genomet og transkriptomet inden sekventering.
 • Syntetisere og kvalitetssikre DNA biblioteker til Illumina sekeventering – syntese, oprensning og multiplexing.
 • Forstå og anvende forskellige aspekter af kvalitetskontrol af Illumina DNA biblioteker før, under og efter syntese.  
 • Forstå typen af datafiler fra Illimuna sekventering og være i stand til at udføre de mest basale NGS dataanalyser såsom demultiplexing, genome alignment og kvantificering af sekventeret DNA.
 • Anvende forskellige typer af bioinformatiske værktøjer til NGS analyse.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Kurset vil tage udgangspunkt i primær litteratur (review-artikler og forsknings-artikler) indenfor teknologisk udvikling af NGS og forskellige anvendelsesområder af NGS, heriblandt epigenetik, celle differentiering, cancer biologi, microbiomics. Ydermere vil kurset give indblik i diverse protokoller som anvendes til syntese af DNA-biblioteker til Illumina baseret sekventering. 
 • I kursets teoretiske del vil den studerende opnå en generel forståelse af de forskellige NGS baserede platforme og biokemiske teknologier til berigelse af genomet og transcriptomet inden sekventering (f.eks. exomer, genom-interaktioner og enhancer/promoter regioner).
 • I kursets praktiske del vil den studerende opnå praktisk kendskab med syntese af cDNA biblioteker fra eukaryot RNA og Illimuna sekventering af cDNA biblioteker (RNA-seq). Dette vil blandt omhandle RNA oprensning, cDNA syntese, adaptor ligering, oprensning af cDNA biblioteker til Illumina sekventering og løbende kvalitetskontrol af disse biblioteker.
 • Efter Illumina sekventering vil den studerende opnå praktisk kendskab med analyse af Illumina sekventeringsdata heriblandt, demultiplexing, genom alignment, UCSC genome browser visualisering af sekventeringsdata og kvantificering af sekventerede DNA-fragmenter.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Individuel skriftlig rapport

EKA

N210046102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

70 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 10
 • træningsfase: Antal timer: 60, som består af 20 timer eksaminatorie og 40 timer laboratorie

Undervisningen er delt op i forelæsninger, præsentationer af primær litteratur og en laboratorieøvelse/dataanalyse. Forelæsningerne tager udgangspunkt i primære oversigtsartikler (Reviews) og forelæseren gennemgår NGS teknologi og anvendelse af NGS i forskning, klinikken og industrien. Efter rækken af forelæsninger gennemgår den studerende (sammen med forelæseren) en række primære artikler (fortrinsvist indenfor regulering af genexpression) og den studerende præsenterer artiklerne for medstuderende (eksaminatorietimer). En laboratorieøvelse giver efterfølgende den studerende praktisk erfaring med anvendelse af biokemiske metoder og avanceret NGS teknologi. I laboratorieøvelsen arbejder den studerende selvstændigt i grupper af 2-3 personer under supervision af en instruktor. Den studerende starter med at designe et forsøg og isolere RNA fra mammale celler. Dette efterfølges af DNA bibliotek syntese og sekventering ved brug af Illumina sekventerings teknologi. Undervejs i øvelsen udfører den studerende en række kvalitetskontroller af RNA, cDNA og DNA bibliotekerne. Øvelsen bliver afsluttet med analyse af RNA-seq data ved brug af offentlig tilgængelig software (simple bash scripts og R). Den studerende skriver herefter en rapport omhandlende RNA-seq (fra design af eksperiment til kvantificering af RNA). Rapporten vil blive bedømt med intern censur (bestået/ikke bestået).

Studiefaseaktiviteter:

 • Præsentation af forskningsartikler
 • Analysere kvalitetskontrol af NGS biblioteker
 • Analyse af NGS data
 • Udarbejdelse af rapport omhandlede RNA-seq

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Lars Grøntved larsgr@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.