Faglig ledelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770037102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770037101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 21-08-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770037101

Fagtitel

Faglig ledelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

21-08-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Caroline Grøn cg@ps.au.dk Aarhus

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse 

Formål og sigte

Faget har til formål at give deltagerne en bedre forståelse for, hvad faglig ledelse er, og hvordan det kan praktiseres. Der er i disse år fokus på faglig ledelse, fordi det er tydeligt, at offentlige organisationer bedst når deres mål, når de aktivt udnytter deres medarbejderes faglige kompetencer. Det stiller krav til lederne om at kunne arbejde aktivt med medarbejdernes faglighed, både når lederne deler denne, og når de leder medarbejdere med en anden faglighed end deres egen. 

Med udgangspunkt i litteratur om fagprofessionelle og frontlinjearbejdere ser faget nærmere på, hvad det vil sige at lede faglighed og inddrager aktivt deltagernes egne erfaringer med dette. Dertil vil faget sætte fokus på den faglige ledelse, der varetages af uformelle ledere, og hvilke krav det stiller til de formelle ledere. Som leder giver faget dig en dybere forståelse for faglig ledelse og den kontekst, faglig ledelse udøves i. Ambitionen er også at styrke deltagernes personlige lederskab i forhold til faglig ledelse. Det sker igennem systematisk refleksion over og træning i forskellige måder at udøve faglig ledelse på, både direkte og gennem andre.
Faget har primært fokus på ledelse af fagprofessionelle i frontlinjen, men er også relevant for ledere af ledere. 

Indhold

Forløbet er struktureret i fire overordnede temaer, der alle bidrager til såvel det primære som det sekundære formål og en tværgående opsamling, svarende til forløbets fem moduler:
1) Faglig ledelse i den danske offentlige sektor: Den styringsmæssige kontekst
2) Hvad er faglighed? Professionalisme, viden og normer 
3) Ledelse i frontlinjen 
4) Teamledere, koordinatorer og faglige fyrtårne: Samspillet mellem formel og uformel faglig ledelse 
5) Opsamling på faget og synopsis workshop 

Målbeskrivelse - viden

Målet er, at de studerende kan demonstrere viden om fagets centrale begreber og teorier, så de er i stand til at oversætte disse i forhold til anvendelighed for praktisk ledelse.

Målbeskrivelse - færdigheder

Målet er, at de studerende kan demonstrere færdigheder i at udøve faglig ledelse og identificere relevante måder at bedrive faglig ledelse på i deres egen ledelsespraksis.

Målbeskrivelse - kompetencer

Målet er, at de studerende kan demonstrere kompetence til selvstændigt at kunne reflektere over anvendelsen af faglig ledelse og mulighedsrummet for det i egen organisation. 

Litteratur

Undervisningsforløbet er baseret på litteratur på 600 sider. Ved undervisningens start vil der foreligge en specifik liste over litteratur, men nedenstående publikationer forventes at indgå som helhed eller i uddrag.
 • Andersen, Lotte Bøgh, Bente Bjørnholt, Louise Ladegaard Bro og Christina Holm-Petersen (2018). Achieving High Quality Through Transformational Leadership: A Qualitative Multilevel Analysis of Transformational Leadership and Perceived Professional Quality. Public Personnel Management 47 (1): 51-72
 • Ejler, Nikolaj (2017): Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring. Kbh: Djøfs Forlag.
 • Frederiksen, Jan Thorhauge (2017). Velfærdsprofessionelle mellem omsorg og kontrol, i Peter Østergaard Andersen og Tomas Ellegaard (red.), Klassisk og moderne pædagogisk teori. København: Hans Reitzels Forlag: 443-469
 • Ghin, Eva Moll, Caroline Howard Grøn og Mads Bøge Kristiansen (2017): Den historiske udvikling i styring og evaluering. I: Ghin, Eva Moll, Caroline Howard Grøn og Mads Bøge Kristiansen (red.): Styring og evaluering i den offentlige sektor. Festskrift til Hanne Foss Hansen. Kbh: Hans Reitzels Forlag: 29-54
 • Grøn, Caroline Howard og Anne Mette Møller (2019): Faglig ledelse: Hvad er det? Og hvordan ser det ud i praksis? Ledelse i Morgen. September 2019: 7-9.
 • Grøn, Caroline Howard, Louise Ladegaard Bro og Lotte Bøgh Andersen (2019). Public Managers’ Leadership Identity: Concept, Causes and Consequences. Public Management Review 22 (11): 1696-1716.
 • Grøn, Caroline Howard og Hanne Foss Hansen (2014). Medarbejderne, borgerne og brugerne: Styrede og medstyrende, i Caroline Grøn, Mads Bøge Kristiansen og Hanne Foss Hansen (red.), Offentlig styring: Forandringer i krisetider. Hans Reitzels Forlag: 161-190.
 • Henderson, Alexander C. and Sanjay K. Pandey (2013) Leadership in Street-Level Bureaucracy: An Exploratory Study of Supervisor-Worker Interactions in Emergency Medical Services, International Review of Public Administration, 18 (1): 7-23.
 • Järvinen, Margaretha og Nanna Mik-Meyer (2012). Indledning: At skabe en professionel, i Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (red.), At skabe en professionel. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten: 13-28. 
 • Keulemans, Shelena og Sandra Groeneveld (2020). Supervisory Leadership at the Frontlines: Street-Level Discretion, Supervisor Influence, and Street-Level Bureaucrats’ Attitude Towards Clients. Journal of Public Administration Research and Theory 30 (2): 307–323.
 • Madsen, Benedicte (2019): Teamkoordinatoren som procesleder: Autoritet, opgaver og den nødvendige klarhed, i Frode Boye Andersen (red.), Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner. Frederiksberg: Samfundslitteratur: 145-158.
 • Maynard-Moody, Steven og Michael Musheno (2000). State Agent or Citizen Agent: Two Narratives of Discretion. Journal of Public Administration Research and Theory 10 (2): 329-358.
 • Møller, Anne Mette (2019): Explicit professionalism. A cross-level study of institutional change in the wake of evidence-based practice, Journal of Professions and Organization 6 (2): 179–195
 • Møller, Anne Mette (2021). Deliberation and deliberative organizational routines in frontline decision-making. Journal of Public Administration Research and Theory (advance access)
 • Møller, Marie Østergaard (2018): Styring, professionel dømmekraft og faldgruber for fagprofessionel værdiskabelse. Tidsskrift for Professionsstudier 14 (26): 86-97.
 • Nielsen, Lise Tingleff (2012). Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet. En kulturhistorisk analyse af læreres læring i team. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet: 194-200 + 205-225.
 • Noordegraaf, Mirko (2015): Hybrid professionalism and beyond: (New) Forms of public professionalism in changing organizational and societal contexts, Journal of Professions and Organization 2 (2): 187–206.
 • Riccucci, Norma (2005): How Management Matters : Street-Level Bureaucrats and Welfare Reform. Washington, D.C: Georgetown University Press.
 • Schott, Carina, Daphne van Kleef og Mirko Noordegraaf (2016). Confused Professionals?: Capacities to Cope with Pressures on Professional Work. Public Management Review 18 (4): 583–610.
 • Schön, Donald A. (1983): The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books. Kap. 2: “From Technical Rationality to Reflection-in-Action”: 21-69.
 • Voxted, Søren (2016). Faglige ledelse i offentlige organisationer. København: Hans Reitzels Forlag. Indledning + kap. 2. 
 • Voxted, Søren (2019): Medarbejdere mellem leder og ansat: Hvad ved vi om dem?, i Frode Boye Andersen (red.), Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner. Frederiksberg: Samfundslitteratur: 29-42.

Undervisningsform

Skemalagt undervisning: 
Der undervises 30 timer fordelt over 5 dage og en spørgetime. Undervisningsformen omfatter dialogbaserede bl.a. forelæsninger, plenumdiskussioner og gruppearbejde. 

Faget undervises i Århus 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr ECTS. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

Aktivitet og antal timer forventes fordelt således:

 • Konfrontationstimer: 30 timer
 • Forberedelse: 60 timer
 • Eksamensforberedelse og Eksamen: 45 timer

I alt 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj/juni
Reeksamen: August
Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

30 minutters mundtlig eksamen på baggrund af synopsis.

Omfang

Synopsen må maksimalt fylde 5 sider à 2.400 anslag (i alt 12.000 anslag) eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men inklusiv evt. bilag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

5

Uddybende information

Synopsen skal tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i egen arbejdspraksis eller egen organisation relateret til fagets emner.

Ved bedømmelsen anlægges en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige del (synopsen) og den mundtlige eksamen. Synopsen vægtes med en tredjedel i forhold til den mundtlige eksamen. Ved den mundtlige eksamen kan der stilles spørgsmål til alle dele af pensum. Denne prøveform er altid individuel. 

EKA

B770037102

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2024 Valgfag FMOL 2019 Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Forår 2024 Valgfag Master i offentlig ledelse Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Forår 2024 Valgfag FMOL Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Caroline Grøn cg@ps.au.dk Institut for statskundskab, AU
Clara Siboni Lund csl@ps.au.dk AU