Udvikling af personlig ledelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770038102, B770038112
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770038101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 21-08-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770038101

Fagtitel

Udvikling af personlig ledelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

21-08-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Thomas Jønsson thomasj@psy.au.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse.
Studerende, der tidligere har bestået faget Det personlige lederskab, fagnr. 9225101/Dit personlige lederskab, fagnr. 9873501, Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder!, 5 ECTS, fagnr. 8031801 kan pga det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.

Formål og sigte

Ledelse er en mellemmenneskelig praksis, hvor man dagligt bruger sig selv som redskab fx til at skabe gode relationer og miljøer, således at arbejdspladsen skaber resultater for borgere og trivsel for medarbejderne. I dette fag fokuserer vi på udvikling af "dig selv som leder".

Dvs. at vi fokuserer på udvikling af dine egne professionelle-menneskelige ressourcer og sigter mod at du styrker dine personlige og relationelle kompetencer. Disse kompetencer handler om at kunne analysere din egen og andres betydning i organisationen, hvilket igen øger dine handlemuligheder og handlekraft i den daglige personaleledelse. Faget understøtter din ledelsesudvikling gennem præsentation af forskningsbaseret viden og anvendelser i din konkrete ledelsespraksis. Det foregår i små, faste grupper, gennem tests og undersøgelser samt peer-supervision. Der kan tillige være videoindspillede slides, som bruges til forberedelse eller repetition.

Formålet med faget er nærmere beskrevet at styrke deltagerens personlige kompetencer knyttet til det, at være leder. Det vil sige kompetencer til større forståelse af og refleksion over dig selv, fx  din trivsel i lederjobbet, din egen motivation i at være leder, din aktuelle og ønskede ledelsesstil, dine følelser, tiltro til egne ledelseskompetencer eller evner til at fremme dine interesser og mål. Dette giver mulighed for at udvikle dig i den retning, du finder hensigtsmæssig og i praksis at opnå større personligt engagement og handlekraft.
En stor del af faget angår desuden hvordan ledere indgår mest hensigtsmæssigt i relationer til andre på arbejdspladsen, fx til sin overordnede leder og sine medarbejdere. Her er formålet at skabe stærkere relationelle kompetencer, fx hvordan man skaber og bevarer tillid, løser konflikter, forvalter sin magt, varetager sine interesser hensigtsmæssigt og skaber gode miljøer på arbejdspladsen.
 
Formålet er alt i alt at styrke deltagerens forståelse af sig selv, sine relationer og handlemuligheder som leder.

Indhold

 • Nyere ledelsesteorier
 • Din egen trivsel og stresshåndtering
 • Motivation, mål og værdier bag lederskab
 • Emotionel intelligens og følelser i ledelse
 • Ledelsesmæssig selvtillid
 • Opbygning af relationer og tillid
 • Retfærdig ledelse
 • Konflikthåndtering og forhandling
 • Magt og ledelsesrum
 • Interessevaretagelse og håndtering i organisationer
 • Positiv psykologi - de menneskelige styrker i ledelse og organisation
 • Organisationers mørke side

Der er desuden også mulighed for en gratis leder-evaluering knyttet til flere af fagets temaer (kan evt. også bruges til eksamen).
Evalueringen baseres på spørgeskema-svar fra både dig selv og dine medarbejdere.

Målbeskrivelse - viden

Ved fagets afslutning kan den studerende demonstrere viden om fagets emner og således være i stand til at:
 • at opnå forståelse af forskellige teoretiske tilgange til intra- og interpersonelle fænomener i organisationer, herunder at kunne sammenligne, reflektere og diskutere de forskellige teoretiske tilganges styrker og begrænsninger.

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning kan den studerende demonstrere færdigheder i at anvende den opnåede viden til at analysere og løse organisationspsykologiske problemer/udfordringer, og således i praksis er i stand til at:

 • at kunne relatere de litteraturbeskrevne fænomener til praktiske erfaringer
 • at analysere relevante elementer i en konkret situation eller problemstilling ud fra den opnåede litteraturgivne viden
 • at kunne opstille en strategi til løsning af et givent problem gennem anvendelse af den relevante litteratur samt diskutere analysens og strategiens styrker og svagheder.

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved fagets afslutning kan den studerende demonstrere kompetencer og således være i stand til at:

 • Gennem øget indsigt i sig selv og ens samspil med andre giver dette fag kompetencer til at danne og håndtere gode relationer til andre, træffe velreflekterede beslutninger og arbejde frem imod en ønsket måde at lede på.  

Litteratur

Grundbøger og artikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.

Undervisningsform

Faget udbydes med undervisning i Aarhus samt på de 2 internater. (se nedenfor).

Undervisningen består af en række elementer;

 • Individuelle tests indenfor fagets temaer styrker refleksion og analyse af sig selv og sine relationer
 • Underviseroplæg med diskussion på plenum forklarer og sætter fokus på teoriernes indhold
 • Gruppearbejde og -supervision med egne cases, sikrer anvendelse af teorien og stimulerer teoribaserede refleksioner over deltagerens aktuelle og ønskede ledelsespraksis, samt refleksioner over genererede handlestrategier.

Desuden tilbydes en (frivillig) gratis undersøgelse blandt ens medarbejdere til at belyse af hvordan fagets temaer ser ud i praksis for den enkelte deltager

Der sigtes mod etablering af faste grupper gennem forløbet, som anvendes aktivt i det udviklingsorienterede gruppearbejde. Desuden intensiv undervisning med supervision på de 2 to-dages internater. Opholdet på internat bliver booket af mastersekretariatet forud for internatet og er ikke inkluderet i betaling for faget. Bindende betalingsfrist for internat annonceres forud af mastersekretariatet.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr ECTS. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

Aktivitet og antal timer forventes fordelt således:

 • Undervisning: 60 timer
 • Forberedelse: 160 timer
 • Eksamensforberedelse og eksamen: 50 timer

I alt 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær: Maj/juni
Reeksamen: August
Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

45 minutter (inkl. trækning af synopsis, efterfølgende ca. 10 min. forberedelse og votering).

Omfang

Der afleveres 3 synopser, som hver højst må fylde 3 sider à 2.400 anslag, dvs. 7.200 anslag pr. synopsis, (inkl. mellemrum, men eksklusiv forside, litteraturliste og evt. indholdsfortegnelse og bilag, der ikke lægges til grund for bedømmelse).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

De 3 synopser skal indeholde hvert deres tema fra undervisningen. De må gerne (men skal ikke nødvendigvis) indeholde samme case, der analyseres. Til mundtlig eksamen trækkes lod om hvilken én af synopserne, der skal danne udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Hver synopsis indeholder en beskrivelse af en teoretisk problemstilling eller case, baseret på egne erfaringer. Den rummer en ultrakort indledning, hvor problemfelt/-formulering indkredses og beskrives sammen med tilvalg af ét tema fra faget (ca. ¼ side), en beskrivelse af en case (ca. ½ side). Dernæst gives en redegørelse for relevant litteratur indenfor det valgte tema (ca. 1 side) samt en analyse af den opstillede case eller problemstilling ud fra det redegjorte litteratur (ca. 1 side). Redegørelse, analyse og casepræsentation kan efter eget valg flettes sammen. Desuden opstilles kort diskussionspunkter og handlemuligheder (ca. ¼ side). Disse kan (men skal ikke) tages videre op i den mundtlige eksamination. I den mundtlige eksamen kan en mere dybdegående analyse og diskussion af handlemuligheder relateret til synopsen foregå, ligesom forståelsesmæssige spørgsmål også kan tages op. Den studerende får retten til at lægge ud med et kort oplæg. I den mundtlige eksamen tages udgangspunkt i synopsen, men eksaminationen vil også bevæge sig ind i andre temaer for at vurdere breddekendskabet til faget. Ved bedømmelsen, der fører til karaktergivning, gives en samlet vurdering af synopsis og den mundtlige eksamen. Det vil sige, at der vurderes ud fra den studerendes samlede skriftlige såvel som mundtlige demonstration af forståelse og evne til analyse og problemløsning.      

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve B770038112, Eksamensbetingelse B770038101, Udvikling af personlig ledelse

EKA

B770038102

Eksamensbetingelse

Navn

Eksamensbetingelse

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Omfang

Portfolioen skal indeholde stof fra mindst 6 af fagets temaer og må fylde max. 6 sider normalsider af 2.400 anslag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

0

Uddybende information

Samlet godkendelse af faget kræver en undervisergodkendt portfolio. Læringsportfolioen følger undervisningens øvelser i analyse af egen ledelsespraksis. Nærmere information herom løbende i undervisningen. 

EKA

B770038112

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder! fagnr. 8041701 og B770013101

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2024 Valgfag FMOL 2019 Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Forår 2024 Valgfag FMOL Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Forår 2024 Valgfag Master i offentlig ledelse Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Charlotte Jonasson charlotte@psy.au.dk Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Odense
Michael Mossing michaelmossing@psy.au.dk Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Thomas Jønsson thomasj@psy.au.dk Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Odense

Deltagerbegrænsning

30