Ledelse: Incitamenter, Motivation og Normer

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770011102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770011101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 21-08-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770011101

Fagtitel

Ledelse: Incitamenter, Motivation og Normer

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

21-08-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Anne Mette Kjeldsen annemette@ps.au.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse

Formål og sigte

Faget ”Ledelse: Incitamenter, motivation og normer” anlægger et tværfagligt perspektiv på, hvordan du kan udvikle betingelser for god organisatorisk performance og trivsel i offentlige organisationer. Udfordringer med rekruttering, organisationsforandringer eller medarbejdere i mistrivsel har både en økonomisk systemside, en politologisk styringsside og en psykologisk menneskelig side, som alle kræver opmærksomhed og mestring. På faget får du en grundig indføring i alle tre discipliner og deres samspil i arbejdet med ledelsesmæssige problemstillinger i egen organisation.

Indhold

Følgende teoretiske perspektiver og begreber diskuteres i undervisningen:
 • Incitamenters betydning, niveau og troværdighed
 • Principal-agent problematikker
 • Free riding
 • Performance måling
 • Performance-relaterede lønsystemer
 • Arbejdsorganisationsformer
 • Job design
 • Ledelsesstrategier
 • Ledelsesforståelse og ledelsesformat
 • Transformationsledelse
 • Transaktionsledelse
 • Vitaliseringsmiljøer og vitaliserende ledelse
 • Distribueret ledelse
 • Perspektivtagningsevne
 • Identitet og mening
 • Psykologiske grundbehov og motivationsformer
 • Ekstrinsisk og intrinsisk motivation
 • Anerkendelse (både individuel og for faggrupper)
 • Professionelle normer
 • Public service motivation
 • Samspil mellem psykologiske behov, værdier og systembetingelser
 • Styringsmodeller
 • Sammenligning af ledelse i offentlig og privat sektor

Målbeskrivelse - viden

Ved fagets afslutning kan den studerende demonstrere viden om fagets emner og således være i stand til at:

 • demonstrere viden om betydningen af incitamenter, motivation og normer i organisation og ledelse.

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning kan den studerende demonstrere færdigheder og således i praksis er i stand til at:

 • anvende forskellige ledelsestilgange og incitamentssystemer i relation til motivation og normer ved at forklare deres baggrund og virkemåde.
 • vurdere forskellige fremgangsmåders hensigtsmæssighed i forhold til at udvikle betingelser for god organisatorisk performance og trivsel i de organisationer, den studerende arbejder i.
 • strukturere besvarelsen af en konkret problemstilling og anvende fagets teori på praktiske problemer i egen organisation.

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved fagets afslutning kan den studerende demonstrere kompetencer og således være i stand til at:

 • identificere og redegøre for centrale aspekter omkring ledelse, incitamenter, motivation og normer i relation til en konkret empirisk problemstilling i egen organisation.
 • diskutere samspillet mellem ledelse, incitamenter, motivation og normer i relation til en konkret empirisk problemstilling i egen organisation.

Litteratur

Det tilstræbes at kombinere en lærebog med en samling af artikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.

Undervisningsform

De fem første undervisningsmoduler omfatter et kort tværgående introduktionsmodul, tre moduler med udgangspunkt i henholdsvis økonomi, statskundskab og psykologi, samt et femte tværgående ledelsesperspektiv. For hvert af disse moduler undtagen introduktionsmodulet er der to undervisningsgange fordelt på to dage af 5-6 timer. Undervisningsformen er her diskussionsbaseret lærerundervisning med indlagte forelæsninger kombineret med gruppearbejde og diskussion af deltagernes egne ledelsesmæssige udfordringer.

Det sjette undervisningsmodul består af et internatophold på to dage, hvor alle tre undervisere deltager, og hvor samspillet mellem de tre fagretningers perspektiver prioriteres. Ud over de ovenfor nævnte undervisningsformer får deltagerne også individuel vejledning til deres opgave på internatet, ligesom der er en del gruppearbejde med opfølgende plenumdiskussioner.
.
Faget udbydes med undervisning i Aarhus. 

Opholdet på internat bliver booket af mastersekretariatet forud for internatet og er ikke inkluderet i betaling for faget. Bindende betalingsfrist for internat annonceres forud af mastersekretariatet.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr ECTS. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

Aktivitet og antal timer forventes fordelt således:

 • Konfrontationstimer: 60 timer
 • Forberedelse: 165 timer
 • Eksamensforberedelse og eksamen: 45 timer

I alt 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj/juni
Reeksamen: August
Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Opgaven skrives i løbet af semestret.

Omfang

Hjemmeopgaven må højst fylde 10 sider à 2.400 anslag (inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

Hjemmeopgaven skal indeholde en teoretisk analyse og diskussion af en empirisk problemstilling (fra den studerendes daglige arbejde) under en bred anvendelse af teori og viden fra faget.

EKA

B770011102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Ledelse: Incitamenter, motivation og normer, fagnr. 9348601
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anne Mette Kjeldsen annemette@ps.au.dk
Heidi Salomonsen hhs@mgmt.au.dk
Jan Tønnesvang jan@psy.au.dk
Nina Smith nsmith@econ.au.dk AU

Deltagerbegrænsning

40