Æstetisk kvalitet i skrivning

Studienævn for Dansk, Tysk og Spansk

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H160025102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Tilvalg

Fagnummer: H160025101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 09-03-2022


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H160025101

ECTS-point

10

Fagtitel

Æstetisk kvalitet i skrivning

Antal undervisningstimer

4 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Maja Lucas mlucas@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber (00)

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Maja Lucas mlucas@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber (00)

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning

  • viden om stilistiske og stemningsmæssige virkemidler i skrivning.
  • indsigt i problemstillinger relateret til æstetisk vurdering og litterær kritik, aktuelt og historisk.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning
  • kunne analysere fiktive og ikke-fiktive teksters betydningsdannelse med henblik på at karakterisere og vurdere sproglig og æstetisk kvalitet. 
  • begrebsligt at kunne diskutere teksters litterære kvaliteter – herunder sproglige, æstetiske og stemningsmæssige kvaliteter.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning

  • kunne reflektere over problemstillinger i forhold til litterær kvalitet og sproglig betydningsdannelse.

Indhold

Formålet med dette kursus er gennem de studerendes egen skrivning kreativt-produktivt at opøve en analytisk kvalificeret viden om æstetiske kvaliteter i tekster – herunder teksters stemningsmæssige og stilistiske kvaliteter – og at skærpe den studerendes forståelse for æstetisk kvalitet og de virkemidler, der bidrager hertil. Disse virkemidler omfatter fx syntaks, figurer, billedsprog, stilhøjde og undertekst. Kurset arbejder følgelig med mange forskellige teksttyper: lyrik, prosa, dramatik og essays. Kurset introducerer ligeledes problemstillinger i forhold til æstetisk vurdering og litterær kritik, aktuelt og historisk. 

Der arbejdes med analyser af skønlitterære, dramatiske og essayistiske tekster med henblik på sprogkvalitet og æstetisk vurdering. Der bliver lagt særlig vægt på at introducere begreber og normer for sprogkvalitet, herunder eksempelvis syntaksanalyse, figurer, billedsprog, stilhøjde og undertekst. Der arbejdes også med principper for æstetisk vurdering og grundlæggende træk af den moderne litterære kritiks historie, eksempelvis formalismen, afvigelsesæstetikken og den ideologiske tekstlæsning. Analysearbejdet sigter mod at sætte den studerende i stand til at gennemføre en begrebslig funderet argumentation for vurdering af teksters sprogkvalitet. Analysearbejdet skal endvidere give den studerende kvalifikationer til at diskutere principper for æstetisk vurdering samt praktisere vurdering.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, diskussioner, øvelser, e-læring, summemøder, refleksionspapirer, arbejdsspørgsmål, gruppeoplæg, peer feedback, case- og problembaseret læring, vejledning, selvstændige studier, deltagelse i selvorganiserede læsegrupper, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter osv.

Feed-back: Der gives individuel feedback på 3 skriveøvelser, på 2 af dem skriftlig feedback, på den sidste mundtlig feedback.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Aktiviteterne på kurset retter sig primært mod at opnå læringsmålene. 

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

  • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
  • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
  • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
  • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer - 3 undervisningstimer og 1 øvelsestime

Arbejdsbelastning

10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer, der fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

De opgivne tekster, der fordeler sig mellem teoretisk litteratur og forskellige litterære tekster af forskellige genrer. Vejledende omfang: 800 normalsider. Dertil opgives en tekstportefølje af egne skriveøvelser. 

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I løbet af og i slutningen af semestret. 

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H160025102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Løbende skriveøvelser, som indgår i en afsluttende tekstportefølje. Antallet af skriveøvelser angives ved undervisningens start. Ved afslutningen af kurset indleverer den studerende en samlet skriftlig redegørelse for tekstporteføljen (3-5 normalsider), hvori der reflekteres over processen og eget læringsudbytte. Underviser bedømmer på grundlag heraf den samlede tekstportefølje. 

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Omfang

Afsluttende redegørelse: 3-5 normalsider

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på SDU´s digitale platform.

ECTS-point

10

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 og 12, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Skema for faget

Yderligere information

Seminardage i efteråret 2023

1. seminardag - lørdag den 9. september 2023
2. seminardag - lørdag den 18. november 2023

Se yderligere informationer enten ovenfor eller i kalenderfunktionen i Itslearning.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode