Introduktion til Mikroøkonomi

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220038X12, B220038X02, B220038312, B220038512, B220038112, B220038212, B220038302, B220038502, B220038102, B220038202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220038X01, B220038301, B220038501, B220038101, B220038201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 20-04-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220038X01
B220038301
B220038501
B220038101
B220038201

Fagtitel

Introduktion til Mikroøkonomi

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

20-04-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Birgitte Sloth bsl@sam.sdu.dk Microeconomics

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Matematik B
Engelsk B

Formål og sigte

Faget giver grundlæggende viden om centrale mikroøkonomiske principper og metoder set fra virksomhedens perspektiv. Der sigtes mod en bred analytisk forståelse af virksomhedens grundlæggende beslutninger vedrørende priser og mængder i en markedsøkonomi under forskellige markedsformer med fokus på fuldkommen konkurrence. Faget giver forudsætninger for at analysere simple (erhvervs)økonomiske problemstillinger og danner desuden det teoretiske grundlag for videregående erhvervsøkonomiske fag.

Indhold

Grundlæggende modeller og begreber samt markeder karakteriseret ved fuldkommen konkurrence

 • Markedsligevægt under fuldkommen konkurrence.
 • Efterspørgsels- og forbrugerteori (inkl. elasticiteter, nyttemaksimering for rationelle forbrugere).
 • Produktions- og omkostningsteori (inkl. omkostningsbegreber, kort og langt sigt), virksomhedens optimering.
 • Betydningen af virkosmheders organisation og ejerskab og markedsforhold.
 • Virksomheders beslutning om mængde under fuldkommen konkurrence.
 • Introduktion til andre markedsformer (inkl. monopol) samt efficiens og forbruger- og producentoverskud.

Målbeskrivelse - viden

 • Redegøre for begreber og definitioner inden for kursets emneområde.
 • Forklare og relatere disse begreber og definitioner til virksomhedens økonomiske beslutninger.
 • Forklare og diskutere betydningen af de antagelser der ligger bag modellerne.
 • Beskrive og analysere prisdannelsen på et marked med fuldkommen konkurrence, herunder analysere efterspørgselskurven og betydningen af forskellige elasticiteter.
 • Beskrive samt analysere hvordan beskatning og prisregulering påvirker prisdannelse og velfærd.
 • Beskrive og analysere forbrugerens beslutning og velfærd, og betydningen af priser og indkomst.
 • Redegøre for betydningen af virksomhedens ejerforhold og organisation og markedets struktur.
 • Beskrive og analysere en profitmaksimerende producents beslutninger og profit, herunder betydningen af priser og teknologiske forhold for virksomhedens omkostninger og produktion på kort og langt sigt, særligt under fuldkommen konkurrence.

Målbeskrivelse - færdigheder

 • Beskrive og analysere økonomiske sammenhænge grafisk, matematisk og numerisk.
 • Benytte matematisk analyse (differentialregning, optimering) til numerisk og parametrisk analyse af konkrete modeller.
 • Analysere konkrete økonomiske modeller matematisk, og kunne foretage konsekvensberegninger i konkrete modeller ved hjælp af regneark (Excel).
 • Bruge modeller til analyse af konkrete eksemplariske markeder og beslutninger, og identificere begrænsninger i en sådan analyse. 

Målbeskrivelse - kompetencer

 • Anvende grafisk, matematisk og numerisk modellering af virksomheder og markeder i erhvervsøkonomiske sammenhænge, herunder kunne udvælge relevante modeller og data og reflektere over muligheder og begrænsninger ved brug af økonomiske modeller.

Litteratur

Baseres på en lærebog, fx Jeffrey M Perloff; James A. Brander: Perloff J.M.: Managerial Economics and Strategy, seneste udgave (inklusive adgang til MyEconlab).

Undervisningsform

Viden om fagets emner tilgås ved selvstændige studier af kursets lærebog. Dette understøttes af forelæsninger. Forelæsningerne har dels til formål at give overblik over, og sammenhæng i, stoffet, og dels at hjælpe til forståelsen af komplicerede emner og modeller.

Fagets færdigheder opnås gennem selvstændigt arbejde med opgaveløsning. Arbejdet kan ske alene, men studiegrupper anbefales. Arbejdet med opgaveløsning understøttes ved øvelsestimer, hvor løsning af de stillede opgaver diskuteres ud fra de studerendes egne forslag.

Herudover har den studerende løbende mulighed for at tilgå supplerende materiale og løse individuelle øvelsesopgaver i systemet MyEconLab der er knyttet til kursets lærebog.
Opgaverne i MyEconLab giver mulighed for løbende at få testet sin viden og de tilegnede færdigheder, og synliggøre vigtigheden af at arbejde med faget undervejs.

Endelig skal den studerende deltage i en midtvejsprøve med peer-feedback.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
To forelæsningstimer pr. uge i et semester. Der forelæses i 14 uger.
To øvelsestimer pr. uge i de første seks uger af semesteret. Herefter en øvelsestime pr. uge i resten af semesteret. Forelæseren kan dog i samråd med skemalægger og den fagansvarlige beslutte, at undervisningen fordeles anderledes.
Forelæsninger: 28 timer.
Øvelser: 19 timer

Arbejdsbelastning:

Den samlede studenterindsats på ca. 135 timer forventes anvendt omtrent således:
Forelæsninger: 28 timer.
Øvelser: 19 timer.
Forberedelse til forelæsninger/pensumlæsning: 38 timer.
Forberedelse til øvelser: 31 timer.
MyEconLab opgaver: 15 timer.
Midtvejsprøve og peer-feedback: 2 timer
Stedprøve: 2 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær henholdsvis omprøve afvikles:

Peer-feedback del 1: 1. forsøg afvikles i løbet af 1. semester med omprøve i løbet af 1. semester.

Skriftlig prøve del 1: Ordinær prøve i januar med omprøve i februar.

Følges faget som supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelse på kandidatuddannelsen (cand.merc. eller cand.merc.aud.) 

Studerende, der følger dette fag som supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelse på kandidatuddannelsen, skal senest 6 måneder efter studiestart deltage i og bestå eksamen i faget. Der er 2 prøveforsøg, ordinær eksamen i januar og omprøve i februar.

Studerende, der følger dette som valgfag på en bacheloruddannelse:

3. prøveforsøg afvikles i august.

Udprøvninger

Peer-feedback del 1

Navn

Peer-feedback del 1

Prøveform

Obligatorisk opgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Prøveeksamen varer 1 time.
Der gives en tidsfrist på op til 5 dage til udarbejdelse af peer-feedback.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital eksamen".

Indlevering af besvarelse

Prøveeksamen uploades via peergrade.io, hvor feedback også gives. 

ECTS-point

1

Uddybende information

Obligatorisk prøveeksamen med peer-feedback.

EKA

B220038X12
B220038312
B220038512
B220038112
B220038212

Skriftlig prøve del 1

Navn

Skriftlig prøve del 1

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt via "Digital eksamen".

ECTS-point

4

Uddybende information

Skriftlig prøve del 1 tester de emner og mål der gennemgås i efterårssemestret (del 1).

EKA

B220038X02
B220038302
B220038502
B220038102
B220038202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med de tidligere fag:
83305x01 / Esbjerg: 83305101 Kolding: 83305201 Suppleringsfag i Mikroøkonomi  og
B220009X01 med bykoderne - B220009301 + B220009101 + B220009201.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan