Introduktion til Finansiering

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220037X02, B220037302, B220037502, B220037102, B220037202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220037X01, B220037301, B220037501, B220037101, B220037201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-03-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220037X01
B220037301
B220037501
B220037101
B220037201

Fagtitel

Introduktion til Finansiering

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

16-03-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Christian Riis Flor crf@sam.sdu.dk Finance (FIN)

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Faget bygger på de færdigheder og kompetencer, der er opnået i fagene Mikroøkonomi samt Matematik og statistik.

Formål og sigte

Faget er et centralt, erhvervsøkonomisk fag. Fagets formål er at den studerende opnår viden om investorers og virksomheders finansielle problemstillinger under hensyntagen til usikkerhed vedrørende de fremtidige økonomiske konsekvenser af finansielle beslutninger. Den studerende opnår kompetencer til at håndtere visse finansielle investeringsproblemer og til at indgå i en virksomheds finansfunktion på et assisterende og analyserende niveau. Fagets formål er desuden at give metoder til vurdering af handlingsalternativers økonomiske attraktivitet. Det er således målet med faget, at den studerende opnår færdighed i at anvende fagets metoder i forbindelse med analyse og vurdering af investeringsmæssige og finansielle aspekter indenfor alle typer af erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

Udover at give den studerende viden om investorers og virksomheders problemstillinger inden for finansiering og investering, giver faget også viden om kapitalmarkedernes egenskaber og funktionsmåde. Faget skal desuden give færdighed i at vælge mellem konkrete finansieringsformer og investeringsprojekter under hensyntagen til risiko og evt. øvrige friktioner som f.eks. skat og inflation. Faget skal også give færdighed i, ud fra et investorperspektiv, at kunne sammensætte en optimal portefølje af finansielle aktiver ud fra en vurdering af sammenhængen mellem risiko og afkast og investors præferencer.

Indhold

Faget har tre hovedområder: 1) Rentesregning, 2) Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse og 3) Værdiansættelse af reale aktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur.

Kernetemaerne i faget er følgende:
1) Rentesregning:
a) Diskontering, annuiteter og perpetuiteter.
b) Intern og effektiv rente.
c) Renters rente.
d) Rentebegrebet med diskret og kontinuert tilskrivning.

2) Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse:
a) Efficiens på kapitalmarkeder.
b) Finansielle investeringer under usikkerhed (optimalt porteføljevalg).
c) Sammenhæng mellem afkast og risiko.
d) Prisfastsættelse af finansielle aktiver (aktier og obligationer).

3) Værdiansættelse af realaktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur:
a) Værdiansættelse af risikofrie aktiver og projekter.
b) Værdiansættelse af risikable aktiver og projekter.
c) Valg af realinvestering og simple skatteeffekter.
d) Kapitalstrukturteori og kapitalomkostninger.

Det bemærkes at fagets indhold i langt overvejende grad tager udgangspunkt i en international kontekst, hvilket også afspejles i litteraturen til faget. Kun emnet obligationsteori inddrager en specifik dansk kontekst.

Målbeskrivelse


Målbeskrivelse - viden

Vedr. Kernetema 1: Rentesregning:
•Forklare for den tidsmæssige værdi af penge.

Vedr. Kernetema 2: Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse:
•Redegøre for, anvende og vurdere betydningen af princippet om fravær af arbitrage. 
•Redegøre for kapitalmarkedets funktion og dets betydning for prisdannelsen på finansielle aktiver, herunder at gennemføre simple analyser baseret på princippet om fravær af arbitrage. 

Vedr. Kernetema 3:Værdiansættelse af realaktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur:

Målbeskrivelse - færdigheder

Vedr. Kernetema 1: Rentesregning: 
•Beregne nutidsværdien af betalingsrækker. 
•Beregne intern rente mv. 
•Foretage givne beregninger med såvel diskret som kontinuert renteskrivning. 

Vedr. Kernetema 2:  Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse:
•Foretage simpel obligationsanalyse og simpel bestemmelse af rentestrukturen. 
•Gennemføre analyse og prisfastsættelse af aktier og obligationer, ved inddragelse af bl.a. systematisk og usystematisk risiko og rentestruktur. 
•Gennemføre en middelværdi-variansanalyse og redegøre for og analysere sammenhængen mellem afkast og risiko og vurdere betydningen heraf for prisdannelsen på finansielle aktiver, herunder bl.a. ved inddragelse af CAPM og flerfaktor-modeller. 

Vedr. Kernetema 3:Værdiansættelse af realaktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur:
•Bestemme og analysere betalingsrækker for reale investeringsprojekter med udgangspunkt i en differensbetragtning. 
•Bestemme, beregne og vurdere virksomheders optimale kapitalstruktur både uden og med inddragelse af skatteskjold, konkursomkostninger og agentomkostninger. 
•Bestemme, beregne og vurdere virksomhedens kapitalomkostninger ved inddragelse af bl.a. kapitalstruktur og systematisk risiko (beta).
•Gennemføre værdiansættelse af virksomheders realinvesteringer både med og uden inddragelse af skat og gæld. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Kompetencer (gældende for alle kernetemaer): 
Den studerende skal være i stand til at redegøre for teori og gennemføre analyser i relation til fagets indhold, jævnfør nedenstående liste. I forbindelse med redegørelse og analyser skal den studerende være i stand til meget tydeligt at redegøre for forudsætninger og de enkelte elementer i analysen ved hjælp af forklarende tekst og ved at angive anvendte formler og anføre hvorledes disse er anvendt til løsning af opgaven. 

Litteratur

Eksempler:

1) Corporate Finance, Berk and DeMarzo, Global Edition, Pearson. Nyeste udgave.
2) Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen og Claus Munk: ”Indledende obligations- og rentestrukturanalyse”, nyeste udgave

Som supplement til lærebogen af Berk and DeMarzo anbefales MyFinanceLab - Instant Access - for Corporate Finance, Global Edition, Berk and DeMarzo (for same udgave som bogen).

Undervisningsform

Forelæsningernes funktion er dels at skabe overblik over det fagets teori og metode og dels at give viden om de centrale begreber og sammenhænge. Endvidere tilrettelægges og gennemføres forelæsningerne således, at der er en hensigtsmæssig faglig progression i gennemgangen. Hermed sikres det, at den studerende får et solidt fagligt fundament for sine studier i faget. I øvelseslektionerne indgår, at de studerende får hjælp til at løse de stillede øvelsesopgaver. De studerendes egen indsats vil være et væsentligt fundament for undervisningen på øvelsesholdene. Det forventes derfor, at de studerende, inden fremmøde til øvelseslektionerne, har forsøgt at løse alle de stillede øvelsesopgaver. Denne forudsætning er en central del ved beregningen af fagets samlede ECTS belastning.

Excel vil i en stor udstrækning blive anvendt til opstilling og løsning af eksempler og opgaver til forelæsninger og øvelser.

Forelæsningerne giver en generel oversigt over faget samt fokus på udvalgte metoder og emner; forelæsningerne gennemgår således ikke alle detaljer i fagets pensum.

____

OBS!!

I udbudsterminen E23 udbydes undervisningen på følgende sprog:
Esbjerg: Dansk
Kolding: Dansk
Odense: Dansk (dog kan op til 40% af undervisningen være på engelsk)
Slagelse: Engelsk (dog kan op til 40% af undervisningen være på dansk)

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
-- Odense, Slagelse, Kolding: 2 + 2 forelæsningslektioner pr. uge i 10 uger. 2 øvelseslektioner pr. uge i 10 uger (typisk startende med anden undervisningsuge).
-- Esbjerg: 4 forelæsningslektioner pr. uge i 10 uger; de 4 forelæsninger kan fordeles som 2+2 eller 3+1 lektioner pr. uge. 2 øvelseslektioner pr. uge i 10 uger (typisk startende med anden undervisningsuge).

Forelæsningerne vil være en kombination af fremmødelektioner og onlinelektioner. Maksimalt 25% af forelæsningerne vil blive planlagt til at foregå online. Den konkrete fordeling mellem fremmødelektioner og onlinelektioner vil foretages under betragtning af didaktiske og pædagogiske aspekter. Tilvejebringelse af muligheden for gennemførelsen af eventuelle erstatningslektioner ved aflyste lektioner vil dog kunne medføre, at den realiserede andel af onlinelektioner kan blive højere end 25%.

Arbejdsbelastning:

ECTS-rammen er 5 svarende til 135 SAT, der fordeles som følgende:
Forelæsninger inkl. forberedelse: 50.
Øvelser inkl. forberedelse: 45.
Eksamen inkl. forberedelse: (40 i alt) .
- Afsluttende skriftlig stedprøve: 40

Eksamensbestemmelser

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Udprøvninger

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Forberedelse

-

Varighed

4 timer skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.
Brug af internettet er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i eller udenfor eksamenslokalet.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital Eksamen"

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen afleveres digitalt via "Digital Eksamen".

Besvarelsen skal afleveres som PDF. Besvarelsen bliver afvist og dermed ikke bedømt, hvis den ikke er afleveret som PDF.

ECTS-point

5

Uddybende information

Internettet må ikke anvendes under prøven.
Eksamen tester målopfyldelse for alle de anførte punkter (jævnfør målbeskrivelsen) ved stikprøvekontrol.

____

OBS!! Det er gældende for alle studerende at eksamenssprog følger undervisningssprog.
Det vil sige, at der i udbudsterminen F23 eksamineres på:
Campus Esbjerg: Dansk
Campus Kolding: Dansk
Campus Odense: Dansk
Campus Slagelse: Engelsk

EKA

B220037X02
B220037302
B220037502
B220037102
B220037202

Ekstern kommentar

Studerende der har deltaget i eksamen, og modtaget bedømmelse i en eller flere dele af eksamen i faget Introduktion til Finansiering: fagnummer B220011X01/B220032X01, skal bestå resterende prøver på samme fagnummer, og skal dermed orientere sig i fagbeskrivelsen for Introduktion til Finansiering: fagnummer B220011X01/B220032X01, ift. prøveformen for den/de prøver den studerende mangler at bestå.

Studerende der har ikke har aflagt prøveforsøg, eller alene har fået bedømmelsen "U", i en eller flere dele af eksamen i Introduktion til Finansiering: fagnummer B220011X01/B220032X01, vil blive flyttet over på den nye fagbeskrivelse for Finansiering med fagnummer B220037X01 og skal dermed orientere sig i denne fagbeskrivelse.

____

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Bemærk: Der er identiske udtryk med faget Introduction to Finance (MMA). Eksamen skal køre samtidigt.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan