Introduktion til Organisation

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220015X02, B220015302, B220015502, B220015102, B220015202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220015X01, B220015301, B220015501, B220015101, B220015201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-03-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220015X01
B220015301
B220015501
B220015101
B220015201

Fagtitel

Introduktion til Organisation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

16-03-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ingo Winkler inw@sam.sdu.dk International Business & Entrepreneurship (IBE)

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og sigte

Formålet er at give en grundlæggende viden om struktur og design i alle typer organisationer og om ledelse og forandringsprocesser i organisationer. Integreret heri er den gennemgående antagelse, at det at forstå organisationer, kræver at den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at vurdere om organiseringen er hensigtsmæssig, om den måske bør ændres og hvordan en ændring evt. skal se ud. 

Indhold

Faget giver indsigt i de centrale emner inden for organisationsstruktur og -design, ledelse og organisatorisk forændring herunder begreber, teorier, modeller, metoder og processer med relation til:

•Ledelse i organisationer
•Organisatorisk struktur
•Organisationsdesign / -arkitektur
•Organisatorisk kultur
•Organisatorisk forandring
•Samspil medlem organisation og omgivelserne

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan gøre rede for fagets begreber, modeller, metoder og teorier.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan reflektere kritisk over gyldigheden af begreber, teorier og modeller. Desuden kan de anvende fagets modeller, metoder og teorier til at analysere organisationer og udvikle generelt anbefalinger for at udvikle organisationsmedlemmers adfærd.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan komme med forslag til at løse organisationsspecifikke problemer og udfordringer.

Litteratur

David Buchanan & Andrzej Huczynski, Organizational Behaviour, Pearson (seneste udgave)
Supplerende litteratur, noter, cases og artikler.

Undervisningsform

Kurset inkluderer forelæsninger for at give de studerende et overblik over begreber og teorier inden for organisatorisk adfærd. Forelæsninger er baseret på lærebogen og yderligere materiale, såsom videoer, artikler og nutidige eksempler.


Kurset bruger metoder til e-læring og selvlæring for at engagere de studerende i uafhængige læringsaktiviteter og skabe evnen til autonom og livslang læring.

Indlejret i kurset er en testeksamen og en række selvtest. Testprøven giver de studerende mulighed for at blive bekendt med den endelige eksamensform, teste deres egen viden og anvende denne viden til et specifikt tilfælde. De selvtest er designet til at understøtte de studerendes læreproces i centrale teorier og modeller.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 

Der afholdes 30 timers forelæsning i løbet af semester.

Der forventes følgende arbejdsindsats af den studerende: 

  • Konfrontationstimer (forelæsninger): 30 timer.
  • Test eksamen of self-test (inkl. forberedelse og opfølgning): 30 timer.
  • Forberedelse og efterlæsning: 53 timer.
  • Eksamensforberedelse: 20 timer.
  • Eksamen: 2 timer.
  • I alt: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.


Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer skriftlig eksamen.

Omfang

Maksimalt 6 normal sider (2400 tastetryk, inkl. mellemrum).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt via "Digital eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

-

EKA

B220015X02
B220015302
B220015502
B220015102
B220015202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83118x01 / Esbjerg: 83118101 Kolding: 83118201 Organisation med Videnskabsteori (suppleringsfag).

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Faget Organisation med videnskabsteori (fag.nr. 83114201) må ikke tidligere være bestået.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan