Introduktion til Matematik

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220013X02, B220013302, B220013502, B220013102, B220013202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220013X01, B220013301, B220013501, B220013101, B220013201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 20-04-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220013X01
B220013301
B220013501
B220013101
B220013201

Fagtitel

Introduktion til Matematik

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

20-04-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Nils Karl Sørensen nks@sam.sdu.dk Econometrics and Data Science

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Matematik B.

Formål og sigte

Faget har til formål, at give den studerende viden om matematiske metoder samt færdigheder i at anvende disse til analyse af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Formålet er desuden at give den studerende forståelse af samspillet mellem de matematiske metoder og de økonomiske problemstillinger. Faget giver dermed kvalifikationer, der er nødvendige, for at kunne forstå ræsonnementer og gennemføre analyser i andre fag eksempelvis finansiering, virksomhedens økonomi, videregående kvantitative analyser, mikro- og makroøkonomi samt i forbindelse med udarbejdelse af seminarer og bachelorprojekt. 

Kurset giver den studerende viden om og færdighed i at gennemføre især funktionsanalyse, som finder anvendelse indenfor eksempelvis investeringsteori, finansiering og samfundsøkonomi. Differentiering kan anvendes til at udlede og beregne elasticiteter for udbud og efterspørgsel og til beregning af gevinster og tab ved samhandel, mens optimering og ligningssystemer anvendes ved planlægning af produktion og planlægning af virksomhedens markedsføringsindsats. Faget giver desuden basal viden om algebra samt færdighed i at anvende denne. Algebra anvendes til løsning af systemer af ligninger med flere ubekendte. Sådanne systemer ses for eksempel i statistiske analyser og i modeller til økonomisk planlægning. Endelig gives der en indføring i integration, som eksempelvis kan anvendes i investeringsteori og finansiering samt i handelsteori til at beregne gevinster ved handel. 

Indhold

Fagets formål realiseres ved inddragelse af følgende emnekredse:

Funktioner af flere variable
 • Partiel differentiation
 • Implicit differentiation
Optimering af funktioner, der er relevante i økonomi
 • Første- og andenordensbetingelser for maksima og minima
 • Optimering med og uden bibetingelser
 • Geometrisk tolkning af funktioner
Integration
 • Regneregler for integraler
 • Regler for specielle funktioner
 • Tolkning af integraler 
Introduktion til algebra og løsning af ligningssystemer
 • Opstilling af ligningssystemer ved anvendelse af matrixformer
 • Løsninger af ligningssystem ved anvendelse af matrixformer
 • Input-output systemer

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål, er det læringsmålet, at den studerende skal kunne demonstrere viden om fagets emner og de begreber, der knytter sig hertil samt færdighed i korrekt at udvælge og anvende relevante metoder fra fagets emnekreds til simpel (erhvervs)økonomisk problemanalyse ved at kunne: 

Målbeskrivelse - viden

 • At kunne anvende differentialregning for funktioner af flere variable, optimering, metoder i integration eller algebra til løsning af matematiske problemstillinger inden for erhvervs- eller nationaløkonomi.

Målbeskrivelse - færdigheder

 • At kunne foretage partiel differentiation og implicit differentiation af funktioner af flere variable
 • At kunne foretage optimering af funktioner med og uden bibetingelser, der er relevante i økonomi herunder at identificere første- og andenordensbetingelser for maksima og minima
 • At kunne foretage regneregler for integraler herunder regneregler for eksponential- og potensfunktioner samt at kunne tolke integraler i relation til arealer eksempelvis i relation til consumers og producers surplus
 • At kunne anvende algebra til løsning af ligningssystemer herunder input-output modeller

Målbeskrivelse - kompetencer

 • At kunne identificere den korrekte matematiske metode til løsning af en given økonomisk problemstilling
 • At kunne vurdere, om de opnåede matematisk resultater er korrekte i forhold til problemstillingen 

Litteratur

Ian Jacques, Mathematics for Economics and Business,
Special edition compiled by Nils Karl Sørensen SDU Denmark, Pearson.

Supplerende noter.

Undervisningsform

Den studerendes indlæring af viden ved egne studier af litteratur understøttes af forelæsninger, der har til formål at skabe overblik over og sammenhæng i stoffet. Desuden har forelæsningerne til formål at uddybe stoffet i forhold til fremstillingen i litteraturen specielt for så vidt angår vanskelige emner og ved relevante applikationer.

Den studerendes læring af færdigheder i at anvende fagets metoder sker gennem eget arbejde med disse i forbindelse med løsning af opgaver i stoffet. Denne læring understøttes af øvelsestimer, hvor de studerende har mulighed for at diskutere problemer i forbindelse med løsning af opgaverne samt for at få feedback på det arbejde, de har lavet.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 
2 forelæsninger og 1 øvelsestime i 15 uger. Øvelsestimerne kan placeres som 2 øvelsestimer hver anden uge.

Arbejdsbelastning:
Den samlede studenterindsats er på 125 timer og forventes anvendt omtrent således:

Forelæsninger: 30 timer
Øvelser: 15 timer
Forberedelse til øvelser og forelæsninger 45 timer
Forberedelse til eksamen: 32 timer
Skriftlig eksamen i første delprøve: 3 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

3 timer skriftlig eksamen.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Se dog nedenstående undtagelser:

Internettet må kun anvendes til at tilgå digital eksamen for at få adgang til og download af eksamensopgaven, den udleverede Word skabelon samt til aflevering af besvarelsen. 
Herudover må internettet ikke anvendes under prøven.

Det er kun tilladt at arbejde i Word skabelonen og besvarelsen skal afleveres som PDF af Word-skabelonen.
Besvarelsen bliver afvist, og dermed ikke bedømt, hvis ikke afleveret som PDF.

Der må medbringes lommeregner, dog må den ikke tilsluttes computeren. Computerens lommeregner må ikke anvendes. Det er ikke tilladt at medbringe, og/eller anvende Ipads/tables/smartphones.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Besvarelsen kan skrives i hånden og dernæst fotograferes ved anvendelse af et digitalkamera. Kameraet skal være tomt ved eksamens begyndelse. Computerens kamera må gerne anvendes. Filerne indlæses i Word skabelonen og afleveres i pdf-format.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt via "Digital eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

-

EKA

B220013X02
B220013302
B220013502
B220013102
B220013202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83302x01 /  Esbjerg 83302101 Kolding: 83302201 Odense: 83302301 Suppleringsfag i Matematik

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan