Projektledelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B890007X02, B890007302, B890007502, B890007202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: HD

Fagnummer: B890007X01, B890007301, B890007501, B890007201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 21-10-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B890007X01
B890007301
B890007501
B890007201

Fagtitel

Projektledelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

21-10-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Eva Riis evri@sam.sdu.dk Center for Integrerende Innovationsledelse (C*I2M)

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.
Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

Projekter er et hyppigt forekommende element i alle typer organisationer, og det er vigtigt, at disse ledes, så de gennemføres med succes. 

Formålet med faget er at give den studerende grundlæggende kompetencer til at lede og gennemføre forskellige typer projekter. Derfor giver kurset den studerende opdateret viden om de vigtigste begreber, teorier og metoder inden for projektledelse og færdighed i at analysere og planlægge et projekt og den ledelsesindsats, der kan fremme god projektgennemførelse. 

Indhold

•Projektbegreber

•Igangsættelse af et projekt

•Identifikation og udvælgelse af projekter

•Udvikling af projektforslag

•Definition af omfang, kvalitet, ansvar og aktiviteter

•Udvikling af tidsplanen

•Ressourceudnyttelse

•Projektomkostninger, -budget og Earned Value

•Risikostyring – identifikation, planlægning, opfølgning

•Afslutning af projektet

•Projektlederen – ansvar, færdigheder, kompetence

•Projektgruppen – udvikling, kickoff, effektivitet, konflikter

•Projektkommunikation og -dokumentation – møder, rapporter, ændringer

•Organisationsstrukturer 

Målbeskrivelse

Den studerende bør efter deltagelse i faget kunne foreslå en hensigtsmæssig organisering, fremgangsmåde, gennemførelse, opfølgning samt lederskab i et projekt.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har viden om teori, metode og værktøjer inden for projektledelse, således at den studerende kan. 

•Argumenteret udvælge relevante begreber og teorier til belysning af en konkret problemstilling indenfor projektledelse.

•I fornødent omfang redegøre for de udvalgte teorier og begreber.

•Reflektere over begrænsninger i anvendelsen af teorier, metode og værktøjer i projektledelse.


Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
  • Anvende projektledelsesteori, -metoder og -værktøjer til at 
          o      Beskrive projektet og vurdere udfordringer samt inddrage disse i forslag til planlægning
          o      Foreslå udformning, organisering, planlægning, gennemførelse, opfølgning og ledelse af et konkret projekt.

  • Formidle de ledelsesmæssige problemstillinger og løsningsforslag i projektet til projektorganisationen og projektets interessenter. 


Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:

• inden for en given tidsramme for et givet projekt foreslå en hensigtsmæssig gennemførelse samt lederskab i et konkret projekt.

Litteratur

Gido, J., Clements, J., & Baker, R. Successful Project Management (latest ed.). Boston, MA: Cengage Learning Inc.

Supplerende litteratur i form af udvalgte artikler og notater gøres tilgængelig gennem Itslearning.

Undervisningsform

Undervisningen foregår efter konceptet Blended Learning, som omfatter oversigtsforelæsninger tilgængelige som videofiler, klassebaseret undervisning samt Adobe Connect online konferencer, hvor fagets indhold perspektiveres gennem cases, samt de studerendes præsentationer af egne erfaringer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et seminar eller andet i tilfælde af få studerende. I sådanne tilfælde kan undervisningen alt afhængig af antallet af tilmeldinger gennemføres som en kombination af online konferencer via Adobe Connect og klassebaseret undervisning eller alene som online konferencer via Adobe Connect.

Arbejdsbelastning

Den studerende forventes at anvende ca. 135 timer på faget, fordelt således:
Aktivitet    Timer
Deltagelse i undervisningen         24
Forberedelse til undervisningen         71
Forberedelse og deltagelse i eksamen         40
Total arbejdsbelastning        135

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen.

Navn

Eksamen.

Tidsmæssig placering

Forår:

Ordinær eksamen: maj/juni

Syge-/re-eksamen: august

Efterår:

Ordinær eksamen: december/januar
Syge-/re-eksamen: februar/marts

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

7 dage.

Omfang

Max. omfang for opgavebesvarelsen: 12 normalsider (1 normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum.) Antal sider opgøres som det antal normalsider, selve rapportens afsnit indeholder. Det vil sige, at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke tæller med.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres via Digital eksamen.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital eksamen.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensopgaven har form af en case, der beskriver et konkret projekt. 

Ved bedømmelse er det rapportens indhold – altså rapportens afsnit, der bedømmes. Teksten skal i princippet kunne læses uden forord, bilag osv. Men man skal være opmærksom på, at litteraturliste og bilag indeholder dokumentation for indhold i rapporten og at forside, indholdsfortegnelse og så videre er en del af helhedsindtrykket. Derfor indgår kvaliteten af disse elementer indirekte i bedømmelsen.

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.


Reeksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Forberedelse

Ingen.

Varighed

20 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Uddybende information

Syge-/omprøven gennemføres med udgangspunkt i hele fagets pensum

EKA

B890007X02
B890007302
B890007502
B890007202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Projektledelse (HD-O), 8066101.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Opdatering 16.10.2020: Ind- og udlevering via BB ændret til DE

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Finansiel rådgivning - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Finansiel rådgivning - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Organisation og ledelse - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Organisation og ledelse - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Regnskab og økonomistyring - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Strategisk salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Strategisk salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Supply Chain Management - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Forår 2023 Valgfag HD 2. del Supply Chain Management - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022 HD 2. del - 2022 | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding

URL til Skemaplan

Esbjerg
Vis fuldt skema (start F23)
Vis fuldt skema (start E23)
Slagelse
Vis fuldt skema (start F23)
Vis fuldt skema (start E23)
Kolding
Vis fuldt skema (start F23)
Vis fuldt skema (start E23)