BADM500: Bachelorprojekt i datalogi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N330016102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N330016101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 26-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.
Indsendelse foregår elektronisk via spoc.sdu.dk/form/1137/submit og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding. Kontrakten skal godkendes af vejleder, undervisningsudvalg og studieleder.

Bemærk: Hvis projektet udarbejdes i gruppe, skal der kun indsendes én fælles kontrakt med alle gruppemedlemmers navne.
Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. 

Bachelorprojektet skal inkludere et resumé over rapportens indhold. Såfremt rapporten er skrevet på dansk udfærdiges resuméet på engelsk. Såfremt rapporten er skrevet på engelsk, udfærdiges resuméet på dansk. Se mere i Studieordningen §7.5.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Bachelorprojektet er placeret på bacheloruddannelsens 3. år. Projektet skal demonstrere, at den studerende selvstændigt er i stand til at sætte sig ind i et begrænset område indenfor datalogi, og til dette formål anvende viden, metoder og færdigheder lært som en del af bacheloruddannelsen.

Målbeskrivelse

En studerende, der har afsluttet bachelorprojektet kan:

  • Formulere problemstillinger indenfor et begrænset område indenfor datalogi.
  • Anvende relevante datalogiske metoder til at løse de opstillede problemer.
  • Forklare de anvendte videnskabelige teorier og modeller.
  • Formidle og beskrive den i projektet opnåede viden i et præcist og forståeligt sprog.

Indhold

Projektet indeholder afgrænsede dele af datalogi. Derudover introduceres den studerende om krav til præsentation i større skriftlige arbejder.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurser

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Afleveringsfrist - ordinær eksamen:
Bachelorprojekter tilmeldt i forårssemestret skal afleveres senest 1. juni. 
Bachelorprojekter tilmeldt i efterårssemestret skal afleveres senest 1. januar.

Afleveringsfrist - reeksamen:
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for vintereksamen er senest den 1. marts. 
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for sommereksamen er 31. august.

Udprøvninger

Projekt

EKA

N330016102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

Bachelorprojektet kan udarbejdes af højst 4 studerende i fællesskab. Udarbejdes bachelorprojektet af flere studerende i fællesskab vil bachelorprojektet indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve.

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

Som studerende kan man forvente en halv til en hel times vejledning om ugen.

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode