Ledelseskommunikation i praksis

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770031102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B770031101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-02-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770031101

Fagtitel

Ledelseskommunikation i praksis

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

07-02-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Christina Pontoppidan cpon@journalism.sdu.dk Journalistik

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse

Formål og sigte

Det er vigtigt for en leder at beherske de helt fundamentale kommunikative kompetencer: at argumentere, tale og skrive – både situationstilpasset, klart og levende. Fagets fundament er derfor at opøve og finpudse disse discipliner.

Undervisningen giver de studerende en teoretisk viden om disse discipliner. Den teoretiske tilgang er retorisk, da retorikken tilbyder et unikt katalog af praktisk anvendelige teorier og metoder til at udarbejde alle ledelsesmæssige tekster – fra de store strategiske taler til hverdagens småmikrotaler samt skriftlige nyhedsbreve, mails, debatindlæg og strategioplæg.

Fagets overordnede formål er af praktisk karakter. Den studerendes kommunikative færdigheder vil blive styrket gennem praktiske øvelser, hvor den studerende skal være indstillet på at deltage aktivt og udfordre sit lederskabs kommunikative vanetænkning.

Indhold

 • Retorisk situationsforståelse
 • Overbevisende argumentation og vinkling 
 • Strategisk selvfremstilling 
 • Skriftlige og mundtlige dispositionsprincipper
 • Levende eksempler
 • Klart og originalt sprog
 • Gennemslagskraft i krop og stemme 

Målbeskrivelse

Fagets klare mål er at opruste den studerendes kommunikative evner udi disciplinerne at argumentere, skrive og tale overbevisende. 

Målbeskrivelse - viden

For at opfylde dette mål er det fagets læringsmål, at den studerende opnår en grundlæggende teoretisk viden om disse centrale discipliner. Denne viden vil primært have et retorisk udgangspunkt – både af klassisk og moderne karakter. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den teoretiske viden vil være så konkret og operationel, at den studerende kan anvende det direkte i opøvelsen af sine kommunikative færdigheder. Herudover vil den studerende opnå færdigheder i at analysere skriftlig og mundtlig retorik og give systematisk feedback.

Målbeskrivelse - kompetencer

Faget vil være karakteriseret ved sin praktiske tilgang. Under kyndig vejledning fra fagfolk vil den studerende selv skulle holde en tale og udarbejde en tekst.

Litteratur

 • Gabrielsen, Jonas og Juul Christiansen, Tanja: "Talens Magt - En indføring i mundtlig retorik". Academica.
 • Gabrielsen, Jonas og Møller, Mette: "Ledere, der taler - taler, der leder". Frydenlund Academic.
 • Pontoppidan, Christina: "Gør teksten klar: Principper for klart skriftsprog". Samfundslitteratur.'
 • Pontoppidan, Christina, Gabrielsen, Jonas og Jønch-Clausen, Heidi: "Retorikkens hemmelige steder". Hans Reitzel.

Der vil desuden blive lagt tekster ud på Itslearning.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, dialog og øvelser. Der er derudover mindre skriftlige afleveringsopgaver og peerfedback mellem nogle af undervisningsgangene. 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS.

Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse - i form af læsning og mindre skriftlige afleveringsopgaver og peerfeedback samt gennemførelse af eksamen. 

Aktivitet og antal timer forventes fordelt således:
 • Konfrontationstimer: 30 timer
 • Forberedelse: 70 timer
 • Eksamensforberedelse og eksamen: 35 timer.

 I alt 135 timer i dette fag.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: December/januar

Omprøve: Februar

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen. 

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Opgaven skrives i løbet af semestret.

Omfang

Hjemmeopgaven består af en tekst/tale, der skal fylde ca. 2 normalsider à 2400 anslag (inkl. mellemrum). Ca.-angivelsen betyder +/- 10%. Analysen må fylde max. 4 normalsider à 2400 anslag. Sideantallet er ekskl. litteraturliste, indholdsfortegnelse, bilag og løbende referencer til litteratur.

Konstrueres der selv skemaer med megen tekst, er dette at betragte som tekst, som skal tælles med i antal anslag. De to produkter skal afleveres samlet.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen afleveres elektronisk via Digital Eksamen.

ECTS-point

5

Uddybende information

Hjemmeopgave bestående af en tekst eller en tale samt en analyse af teksten/talen på baggrund af pensum.

EKA

B770031102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9874001 Ledelseskommunikation i praksis.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2023 Valgfag Master i offentlig ledelse Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Efterår 2023 Valgfag FMOL Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Efterår 2023 Valgfag FMOL 2019 Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christina Pontoppidan cpon@journalism.sdu.dk Journalistik Odense

Deltagerbegrænsning

40