Dit personlige lederskab

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770022102, B770022112
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala, Godkendt/Ikke godkendt
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B770022101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770022101

Fagtitel

Dit personlige lederskab

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

02-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Peter Sørensen psor@sam.sdu.dk Public Administration

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse samt deltaget i indledende samtale og erhvervspsykologisk test. 

Anbefalede forudsætninger

Det anbefales, at den studerende, når dette fag følges, er i job og har konkrete ledelsesopgaver.
Studerende, der tidligere har bestået faget Det personlige lederskab, fagnr. 9225101 / Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder! fagnr. 8031801/8041701, kan pga det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.

Formål og sigte

Det overordnede formål med faget er, at den enkelte leder styrker sit fokus på egne præferencer og personlige ledelsesstile og disse præferencers og stiles betydning for udøvelse af ledelse. 
Målet er på denne baggrund at styrke lederens selvindsigt og handlekompetence. Samtidig er målet at lederen udvikler sine kompetencer i praksis via afprøvning af handlinger og redskaber i sin ledelsespraksis. Faget er meget personligt, idet den enkelte leder i høj grad bedes fokusere på og reflektere over sig selv, egne værdier, stærke og svage sider - dog hele tiden i relation til den valgte teori.

Indhold

• Perspektiver på personlig ledelse
• ”Mig som leder” - værdier, præferencer og ledelsesstil
• Autentisk ledelse
• Følelser i ledelse
• Paradokser og dilemmaer i personlig ledelse
• Mod og handlekraft
• Selvledelse
• Feedback teknikker
• Magt og autoritet i ledelse
• Refleksiv ledelse
• Konflikthåndtering som leder

Målbeskrivelse - viden

Som leder får du viden indenfor en række områder:
• Du får udviklet din viden om den anvendte erhvervspsykologiske test, relateret til dit personlige lederskab, herunder sammenhænge mellem din adfærd, følelser og selvbillede. 
• Du vil få øget kendskab til, hvordan paradokser og forandringer påvirker dit personlige lederskab. Og hvad det vil sige at arbejde med følelser i ledelse. 
• Du vil blive præsenteret for viden om forskellige perspektiver og centrale begreber forbundet med det personlige lederskab, herunder ex autenticitet, selvledelse, konflikter, mod og magt/ autoritet. 
• Du vil ligeledes få præsenteret forskellige teorier om feedback, og hvordan dette som ”ledelsesværktøj” vil kunne styrke din ledelsesgerning. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Lederens færdigheder:
• Lederen vil i højere grad være i stand til at udøve mere bevidst, integreret ledelse. Via et større kendskab til egen ”inderside”, herunder ledelsespræferencer og stile, vil lederen opleve skærpede færdigheder ift. sin ledelsespraksis, herunder arbejdet med ex. ”den svære samtale”, paradokser, konflikter, mm. 
• Lederen vil opleve at det øgede kendskab til egen ”personlig ledelse” vil fremme klarheden og ”hvad/ hvilke faktorer” der er i spil i komplekse situationer. 
• Lederen vil fremadrettet via brugen/ læringen af systematisk feedback få øje på udvikling af ledelsesgerningen, og herunder ex. få øje på egne ”blinde vinkler/ pletter”. 
• Lederen vil opleve en større sikkerhed i arbejdet omkring egne kundskaber/ ”værktøjer”. 
• Lederen vil kunne skifte mellem forskellige stile ift. den konkret forestående opgave – men stadig bevare kontakten til sig selv. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Faget giver lederen følgende kompetencer:
• En styrkelse af indsigten på den enkeltes personlige lederskab 
• At lederen erhverver en øget forståelse af sammenhængen mellem adfærd, følelser og selvbillede i ledelsesgerningen. 
• At lederen opøver sine kompetencer til at omsætte ny viden til praksis 

Litteratur

Litteraturen omfatter følgende bøger samt et kompendium med udvalgte tekster (Der tages forbehold for løbende udskiftning af tekster, så det anbefales altid at tjekke den udleverede læseplan før undervisningens start.)

Andersen, Goldscmidt & Barlebo (2011): Den Refleksive leder. Kap 1-9+13. L&R Business, Forlaget A/S . 
Lüscher, Lotte (2012). Ledelse gennem paradokset. Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet. 
Holm, I. (2014) Dit personlige lederskab. Hans Reitzels Forlag
Størrelse af pensum vil være ca. 1400 sider

Undervisningsform

Faget udbydes i Odense.

Undervisningen består af en undervisningsdag på SDU og tre internater. Opholdene på internat er booket, den studerende skal selv afregne med hotellet.

I arbejdet med at understøtte denne målsætning, er faget, designet efter principperne fra aktionslæring. Det betyder, at den enkelte leder skal arbejde med og omsætte sin læring til praksis. Ved fagets start vil lederen få hjælp til at formulere og gøre sig konkrete tanker om den enkeltes forestående udviklingsarbejde. Valget af det givne projekt må gerne være defineret som en hverdagsudfordring. Den studerende får muligheden for at vælge en praksisnær ledelsesopgave, som kan understøtte arbejdet med lederens personlige udviklingsmål.


Faget indledes med en undervisningsdag på SDU. Introduktionsdagen har til formål, dels at rette fokus mod og klæde den studerende på til undervisningsforløbet, og dels at få skærpet den studerendes udviklingsplan. Introduktionsdagen følges op af en individuel udviklingssamtale med en af fagets undervisere inden internat 1. Formålet med den første udviklingssamtale er at skærpe lederens udviklingsmål og få konkretiseret en række aktioner, som lederen kan afprøve i egen praksis.

Inden internat 1 sendes der en mail til den studerende indeholdende beskrivelse og link til en erhvervspsykologisk test. Den erhvervspsykologiske test er skræddersyet ift. modulets hovedformål, idet denne giver mulighed for udforskning af sammenhængen mellem lederens adfærd, følelser og selvbillede. Den studerende får først selve testresultatet på internat 1, og vil her bla. få sparring på dette i sammenhæng til formuleringerne relateret til udviklingsplanen.

Det første internat er et tre-dages internat, efterfulgt af internat II og III som begge er to-dages internater. Mellem de tre internater vil der være individuel forberedelse af en minicase og et ledelsesspejl. Disse elementer vil blive introduceret nærmere på internat I. Mellem internat II og III bliver den studerende inviteret til en midtvejssamtale, hvor den enkelte kan få individuel sparring ift. ex. læring i forløbet, udviklingsplan, coaching på testresulatat, mm. Samtalen varetages igen af en af fagets undervisere.
 
I forhold til aktionslæringsprincipperne er undervisningsformen designet på en sådan måde, at lederen får mulighed for at arbejde med den ny-erhvervede viden i mellem afviklingen af internaterne – dette både i forhold til egen praksis og med mulighed for selvorganiseret sparring i de nedsatte læringsgrupper. Herved optimeres mulighederne for at sætte ledelseshandling bag læringen, og i samspil, løbende med praksis at teste de hypoteser, ideer, teorier, etc. som tilegnes i undervisningen.

Endelig er det tanken, at undervisningen skal gå ind og udfordre og understøtte den ”personlige ledelses-profil”, som den erhvervspsykologiske test som udgangspunkt har tegnet. Intentionen er, at denne proces yderligere vil nuancere den enkelte leders personlige selvindsigt, samt omsætte ”testmaterialet” til et egentligt og dynamisk hands-on ledelsesværktøj. 

Det anbefales, at man dokumenterer sine erfaringer og oplevelser ifm. respektive ledelses-interventioner, og fører en systematisk log-bog. Denne dokumentation vil hjælpe lederen med at konkretisere den kumulerede viden fra faget som helhed. Erfaringen viser endvidere, at noterne ofte kvalificere eksamensopgaverne.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 270 timer i dette fag.

Timerne forventes fordelt på følgende måde:

Personlig test1 time 

To personlige samtaler 4 timer

Forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen 265 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: December/januar
Reeksamen: Februar

Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til reeksamen. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

3 timers mundtlig eksamen i grupper.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

ECTS-point

10

Uddybende information

30 minutters mundtlig prøve med fremlægning af præsentationsposter.

Der er tale om et portefølje-forløb med det formål at sikre, at det er den læring, der udvikles og opleves i både undervisningsforløbet og i praksis, der bliver udslagsgivende for den endelige vurdering.

Til den afsluttende poster-eksamen, deltager hele læringsgruppen samtidigt. Denne tilgang vælges for at fortsætte linjen med fokus på, at læringen fortsat udvikles (også) mellem de studerende i læringsgruppen. At disse fortsat får nye perspektiver fra gruppens arbejde med ”Dit personlige lederskab”. Det er derfor obligatorisk at deltage under hele læringsgruppens eksamination, hvor lederne på skift fremlægger deres posters. En poster skal således forstås som et udtryk for ”den enkelte leders personlige læringsrejse” Efter lederne har præsenteret hver deres poster (ca. 12 min.), sendes gruppen ud af eksamenslokalet og kommer efterfølgende ind én efter én til individuel eksamination (ca. 12 min.). Her vil det være muligt for den interne censor og undervisere at spørge mere ind i forhold til bredden i pensum. Eksamen finder sted over to dage, hvor hver læringsgruppe møder op i en halv dag (ca. 3 timer i alt). 

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve B770022112, Eksamensbetingelse B770022101, Dit personlige lederskab

EKA

B770022102

Eksamensbetingelse

Navn

Eksamensbetingelse

Prøveform

Deltagelse

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Deltage

ECTS-point

0

Uddybende information

90% aktiv deltagelse i undervisningen. Fravær i undervisningen er kun acceptabel i særlige tilfælde. Fravær skal aftales med underviserne på forhånd og vil blive afløst med en skriftlig opgave.

EKA

B770022112

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9873501 Dit personlige lederskab.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2022 Valgfag FMOL Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Efterår 2022 Valgfag Master i offentlig ledelse Master i offentlig ledelse | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense
Efterår 2022 Valgfag FMOL 2019 Master i offentlig ledelse - 2022 | Master i offentlig ledelse (FMOL) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christina Pontoppidan cpon@journalism.sdu.dk Journalistik Odense
Ditlev Geertsen ditlev@elkholyconsult.dk - Odense
Hanna El'kholy hanna@sam.sdu.dk Censorer og eksamensvagter Odense
Jacob Alsted ja@haslundalsted.dk Censorer og eksamensvagter Odense
Niels Opstrup nop@sam.sdu.dk Public Administration Odense
Peter Sørensen psor@sam.sdu.dk Public Administration Odense

Deltagerbegrænsning

30